Hyppää sisältöön

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 1076/2013 asetuksen (ETY) N:o 2454/93 muuttamisesta

Julkaisuajankohta 18.11.2013 12.17
Tiedote

147/2013, ASV/MNy

Euroopan unionin virallisessa lehdessä L 292 on julkaistu 1. marraskuuta 2013 komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 1076/2013 tietyistä yhteisön tullikoodeksista annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2913/92 soveltamista koskevista säännöksistä annetun asetuksen (ETY) N:o 2454/93 muuttamisesta kannettavien soitinten väliaikaisen tuonnin, viennin ja jälleentuonnin osalta.

Muutetaan asetus (ETY) N:o 2454/93 seuraavasti:

1. Lisätään 230 artiklaan e alakohta seuraavasti:

”e) matkustajien maahan tuomat kannettavat soittimet, joille voidaan myöntää tullittomuus palautustavaroina.”

2. Lisätään 231 artiklaan e alakohta seuraavasti:

”e) matkustajien kannettavat soittimet”

3. Lisätään 232 artiklan 1 kohtaan d alakohta seuraavasti:

”d) 569 artiklan 1 a kohdassa tarkoitetut kannettavat soittimet.”

4. Lisätään 569 artiklaan 1 a kohta seuraavasti:

”1 a. Maahantuonti tuontitullitta on myönnettävä 236 artiklan A kohdassa määritellyn matkustajan väliaikaisesti maahan tuomille kannettaville soittimille, joita on tarkoitus käyttää ammatinharjoittamisvälineinä”.
__________________

Soveltamisasetuksen 230, 231 ja 232 artiklan mukaisesti tiettyjä tavaraluokkia on pidettävä vapaaseen liikkeeseen luovutettaviksi, vientiin tai väliaikaiseen maahantuontiin ilmoitettuina toimella, jota pidetään 233 artiklassa lueteltuna tulli-ilmoituksen antamista vastaavana toimena.

Soveltamisasetuksen 233 artikla:

Soveltamisasetuksen 230–232 artiklaa sovellettaessa on seuraavia toimia pidettävä tulli-ilmoituksen antamista vastaavina.

a) Kun tavarat kuljetetaan tullitoimipaikkaan tai muuhun koodeksin 38 artiklan 1 kohdan a alakohdan mukaisesti osoitettuun tai hyväksyttyyn paikkaan:

  • vihreää kaistaa eli "ei tullattavaa" -kaistaa pitkin kulkeminen tullitoimipaikoissa, joissa on kaksi tarkastuskaistaa,
  • toimipaikan, jossa ei ole kahta tarkastuskaistaa, kautta kulkeminen tekemättä oma-aloitteisesti tulli-ilmoitusta,
  • "ei tullattavaa" -tulli-ilmoituslipukkeen tai -tarran kiinnittäminen henkilöajoneuvon tuulilasiin, jos tästä mahdollisuudesta säädetään kansallisissa säännöksissä.

b) Kun kyseessä on koodeksin 38 artiklan 4 kohdan mukaisesti annetuissa säännöksissä myönnetty vapautus velvoitteesta kuljettaa tavarat tulliin tai 231 artiklan mukainen vienti taikka 232 artiklan 2 kohdan mukainen jälleenvienti:

  • pelkkä yhteisön tullialueen rajan ylittäminen.

Asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Lisätietoja: Anne Regina, puh. 040 332 1067, ja Minna Nyberg, puh. 040 332 2723.


                                 

THT