Hyppää sisältöön

Komission täytäntöönpanoasetus CN-nimikkeistön muuttamisesta

27.3.2018 11.42
Tiedote

Tariffi- ja tilastonimikkeistöstä ja yhteisestä tullitariffista annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2658/87 liitteen I muuttaminen

Komissio on antanut 26. päivänä maaliskuuta 2018 asetuksen (EU) N:o 2018/507 (EUVL L 71, 14.3.2018, sivu 36) tariffi- ja tilastonimikkeistöstä ja yhteisestä tullitariffista annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2658/87 liitteen I muuttamisesta.

Asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä, ts. sitä sovelletaan tavaroihin, jotka tulliselvitetään 16.4.2018 tai sen jälkeen.

Lisätietoja:
Tavaran tullinimike
yritysneuvonta.tuonti(at)tulli.fi

Tullinimiketiedotteet