Hyppää sisältöön

Kommissionens genomförandeförordningar om klassificering av vissa varor i den kombinerade nomenklaturen

Utgivningsdatum 11.2.2015 15.31 | Publicerad på svenska 30.12.2016 kl. 10.21
Pressmeddelande

12/2015, IOL

Kommissionen utfärdade den 7 februari 2015 förordningarna (EU) nr 2015/181–(EU) 2015/185 (EUT L 31, 7.2.2015, s. 1-10) om klassificering i den kombinerade nomenklaturen av varor som anges i bilagan nedan, om upphävande av en klassificeringsförordning och om ändring av en klassificeringsförordning.

Förordningarna träder i kraft den tjugonde dagen efter publiceringen i Europeiska unionens officiella tidning. De tillämpas således på varor som tullklareras den 27 februari 2015 eller därefter.

Bindande klassificeringsbesked som inte stämmer överens med bestämmelserna i dessa förordningar kan i enlighet med artikel 12.6 i rådets förordning (EEG) nr 2913/92 ännu åberopas under en period på tre månader från ikraftträdandet av förordningarna.

TMD