Hyppää sisältöön

Komission täytäntöönpanoasetuksia tiettyjen tavaroiden luokittelusta yhdistettyyn nimikkeistöön

Julkaisuajankohta 11.2.2015 15.31
Tiedote

12/2015, IOL

Komissio on antanut 7 päivänä helmikuuta 2015 asetukset (EU) N:o 2015/181 - (EU) 2015/185 (EUVL L 31, 7.2.2015, s. 1–10) liitteissä mainittujen tavaroiden luokittelusta yhdistettyyn nimikkeistöön, yhden tavaran luokittelua koskevan asetuksen kumoamisesta sekä yhden tavaran luokittelua koskevan asetuksen muuttamisesta.

Asetukset tulevat voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun ne on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä, ts. niitä sovelletaan tavaroihin, jotka tulliselvitetään 27.2.2015 tai sen jälkeen.

Sitovia tariffitietoja, jotka eivät ole asetusten säännösten mukaisia, voidaan käyttää asetuksen (ETY) N:o 2913/92 12 artiklan 6 kohdan mukaisesti vielä kolmen kuukauden ajan tämän asetuksen voimaantulosta.

THT