Hyppää sisältöön

Komission täytäntöönpanoasetuksia tiettyjen tavaroiden luokittelusta yhdistettyyn nimikkeistöön

Julkaisuajankohta 4.10.2016 16.31
Tiedote

86/2016, IOL

Komissio on antanut 28 päivänä syyskuuta 2016 asetukset (EU) N:o 2016/1758 -  (EU) N:o 2016/1761 (EUVL L 269, 4.10.2016, s. 1 - 10) liitteessä mainittujen tavaroiden luokittelusta yhdistettyyn nimikkeistöön.

Asetukset tulevat voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun ne on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä, ts. niitä sovelletaan tavaroihin, jotka tulliselvitetään 24.10.2016 tai sen jälkeen.

Sitovia tariffitietoja, jotka eivät ole asetusten säännösten mukaisia, voidaan käyttää asetuksen (EU) N:o 952/2013 34 artiklan 9 kohdan mukaisesti vielä kolmen kuukauden ajan näiden asetusten voimaantulosta.

THT