Hyppää sisältöön

Komission täytäntöönpanoasetuksia tiettyjen tavaroiden luokittelusta yhdistettyyn nimikkeistöön

Julkaisuajankohta 28.3.2024 10.55
Tiedote

Komissio on antanut 21. päivänä maaliskuuta 2024 asetukset (EU) N:o 2024/964, (EU) N:o 2024/965 ja (EU) N:o 2024/966 (EUVL L-sarja, 27.3.2024) tiettyjen tavaroiden luokittelusta yhdistettyyn nimikkeistöön. Asetuksella (EU) N:o 2024/966 muutetaan lisäksi asetusta (EY) N:o 1966/94 ja kumotaan asetus (EY) N:o 3176/94.

Asetukset tulevat voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun ne on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä, ts. niitä sovelletaan tavaroihin, jotka tulliselvitetään 16.4.2024 tai sen jälkeen.

Sitovia tariffitietopäätöksiä, jotka eivät ole näiden asetusten säännösten mukaisia, voidaan käyttää vielä kolmen kuukauden ajan asetuksen voimaantulosta jos asetuksen (ETY) N:o 952/2013 34 artiklan 9 kohdan ehdot täyttyvät.

Lisätietoja:
Tavaran tullinimike
yritysneuvonta(at)tulli.fi

Tullinimiketiedotteet