Hyppää sisältöön

Komission täytäntöönpanoasetuksia tiettyjen tavaroiden luokittelusta yhdistettyyn nimikkeistöön

7.6.2019 9.09
Tiedote

Komissio on antanut 3. päivänä kesäkuuta 2019 asetukset (EU) N:o 2019/921, N:o 2019/922, N:o 2019/923, N:o 2019/924, N:o 2019/925, N:o 2019/926, N:o 2019/927 ja N:o 2019/928 (EUVL L 148, 6.6.2019, s. 1 - 24) tiettyjen tavaroiden luokittelusta yhdistettyyn nimikkeistöön.

Asetukset tulevat voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun ne on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä, ts. niitä sovelletaan tavaroihin, jotka tulliselvitetään 26.6.2019 tai sen jälkeen.

Sitovia tariffitietopäätöksiä, jotka eivät ole näiden asetuksien säännösten mukaisia, voidaan käyttää vielä kolmen kuukauden ajan asetuksien voimaantulosta, jos asetuksen (ETY) N:o 952/2013 34 artiklan 9 kohdan ehdot täyttyvät.

Lisätietoja:
Tavaran tullinimike
yritysneuvonta.lupa-asiakkaat(at)tulli.fi

Tullinimiketiedotteet