Hyppää sisältöön

Komission täytäntöönpanoasetuksia tiettyjen tavaroiden luokittelusta yhdistettyyn nimikkeistöön

8.12.2017 12.45
Tiedote

Komissio on antanut 30 päivänä marraskuuta 2017 asetukset (EU) N:o 2017/2244, (EU) N:o 2017/2245, (EU) N:o 2017/2246, (EU) N:o 2017/2247 ja (EU) N:o 2017/2248 (EUVL L 324, 8.12.2017, s. 1 - 16) tiettyjen tavaroiden luokittelusta yhdistettyyn nimikkeistöön.

Asetukset tulevat voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun ne on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä, ts. niitä sovelletaan tavaroihin, jotka tulliselvitetään 28.12.2017 tai sen jälkeen.

Sitovia tariffitietoja, jotka eivät ole asetusten säännösten mukaisia, voidaan käyttää asetuksen (ETY) N:o 952/2013 34 artiklan 9 kohdan mukaisesti vielä kolmen kuukauden ajan näiden asetusten voimaantulosta.

Lisätietoja:
Tavaran tullinimike
yritysneuvonta.tuonti(at)tulli.fi

Tullinimiketiedotteet