Hyppää sisältöön

Komission täytäntöönpanoasetuksia tiettyjen tavaroiden luokittelusta yhdistettyyn nimikkeistöön

Julkaisuajankohta 18.8.2017 15.59
Tiedote

RAM, 18.8.2017

Komissio on antanut 11. päivänä elokuuta 2017 (EUVL L 211, 17.8.2017) seuraavat asetukset:

Asetus (EU) 2017/1476 tiettyjen tavaroiden luokittelusta yhdistettyyn nimikkeistöön. Sitovia tariffitietopäätöksiä, jotka eivät ole tämän asetuksen säännösten mukaisia, voidaan käyttää vielä kolmen kuukauden ajan asetuksen voimaantulosta, jos asetuksen (ETY) N:o 952/2013 34 artiklan 9 kohdan ehdot täyttyvät.

Asetus (EU) 2017/1477, jolla muutetaan asetusta (EY) N:o 1051/2009.

Asetukset tulevat voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun ne on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä, ts. näitä asetuksia sovelletaan tavaroihin, jotka tulliselvitetään 6.9.2017 tai sen jälkeen.

Lisätietoja:

THT