Hyppää sisältöön

Komission täytäntöönpanoasetuksia tiettyjen tavaroiden luokittelusta yhdistettyyn nimikkeistöön

Julkaisuajankohta 5.7.2017 13.34
Tiedote

RAM

Komissio on antanut 26. päivänä kesäkuuta 2017 asetukset (EU) N:o 2017/1166, (EU) N:o 2017/1167, (EU) N:o 2017/1168, (EU) N:o 2017/1169 ja (EU) N:o 2017/1170 (EUVL L 170, 1.7.2017) tiettyjen tavaroiden luokittelusta yhdistettyyn nimikkeistöön.

Asetukset tulevat voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun ne on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä, ts. niitä sovelletaan tavaroihin, jotka tulliselvitetään 21.7.2017 tai sen jälkeen.

Sitovia tariffitietoja, jotka eivät ole näiden asetusten säännösten mukaisia, voidaan käyttää asetuksen (ETY) N:o 952/2013 34 artiklan 9 kohdan mukaisesti vielä kolmen kuukauden ajan asetusten voimaantulosta.

Lisätietoja:
Tavaran tullinimike
tuonti.yritysneuvonta(at)tulli.fi

THT