Hyppää sisältöön

Komission täytäntöönpanoasetuksia tiettyjen tavaroiden luokittelusta yhdistettyyn nimikkeistöön

5.4.2017 13.31
Tiedote

IOL

Komissio on antanut 30. päivänä maaliskuuta 2017 asetukset (EU) N:o 2017/635 ja (EU) N:o 2017/636 (EUVL L 91, 5.4.2017) tiettyjen tavaroiden luokittelusta yhdistettyyn nimikkeistöön.

Asetukset tulevat voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun ne on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä, ts. niitä sovelletaan tavaroihin, jotka tulliselvitetään 25.4.2017 tai sen jälkeen.

Sitovia tariffitietoja, jotka eivät ole asetusten säännösten mukaisia, voidaan käyttää asetuksen (ETY) N:o 2913/92 12 artiklan 6 kohdan mukaisesti vielä kolmen kuukauden ajan tämän asetuksen voimaantulosta.

Lisätietoja:
Tavaran tullinimike
tuonti.yritysneuvonta(at)tulli.fi

THT