Hyppää sisältöön

Kommissionens genomförandeförordningar om klassificering av vissa varor i den kombinerade nomenklaturen

Utgivningsdatum 14.11.2014 8.03 | Publicerad på svenska 11.1.2017 kl. 14.05
Pressmeddelande

115/2014, IOL

Kommissionen utfärdade den 11 november 2014 förordningarna (EU) nr 1212/2014–(EU) nr 1217/2014 (EUT L 329, 14.11.2014) om klassificering i den kombinerade nomenklaturen av varor som anges i bilagan nedan.

Förordningarna träder i kraft den tjugonde dagen efter publiceringen i Europeiska unionens officiella tidning. De tillämpas således på varor som tullklareras den 4 december 2014 eller därefter.

Bindande klassificeringsbesked som inte stämmer överens med bestämmelserna i dessa förordningar kan i enlighet med artikel 12.6 i rådets förordning (EEG) nr 2913/92 ännu åberopas under en period på tre månader efter ikraftträdandet av förordningarna.

TMD