Hyppää sisältöön

Komission täytäntöönpanoasetuksia tiettyjen tavaroiden luokittelusta yhdistettyyn nimikkeistöön

Julkaisuajankohta 18.9.2014 14.40
Tiedote

98/2014, IOL

Komissio on antanut 11 päivänä syyskuuta 2014 asetukset (EU) N:o 972/2014 ja (EU) N:o 973/2014 (EUVL L 274, 16.9.2014) liitteissä mainittujen tavaroiden luokittelusta yhdistettyyn nimikkeistöön sekä asetuksen (EU) N:o 974/2014 (EUVL L 274, 16.9.2014) hedelmä- ja vihannesjalosteiden liukoisen kuiva-ainepitoisuuden refraktometrisen kuiva-ainepitoisuuden vahvistamisesta niiden luokittelemiseksi yhdistettyyn nimikkeistöön ja asetuksen (EU) N:o 975(2014) EUVL L 274/16.9.2014) tariffi- ja tilastonimikkeistöstä ja yhteisestä tullitariffista annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2568/87 liitteen I muuttamisesta.

Asetukset tulevat voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun ne on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä, ts. niitä sovelletaan tavaroihin, jotka tulliselvitetään 6.10.2014 tai sen jälkeen.

Sitovia tariffitietoja, jotka eivät ole asetusten säännösten mukaisia, voidaan käyttää asetuksen (ETY) N:o 2913/92 12 artiklan 6 kohdan mukaisesti vielä kolmen kuukauden ajan tämän asetuksen voimaantulosta.

THT