Hyppää sisältöön

Komission täytäntöönpanoasetuksia tiettyjen tavaroiden luokittelusta yhdistettyyn nimikkeistöön

12.10.2015 9.57
Tiedote

82/2015, IOL

Komissio on antanut 5 päivänä lokakuuta 2015 asetuksen (EU) N:o 2015/1799 ja 6.10.2015 asetuksen (EU) N:o 2015/1800 (molemmat EUVL L 263, 8.10.2015, s. 14 - 18) liitteissä mainittujen tavaroiden luokittelusta yhdistettyyn nimikkeistöön.

Asetukset tulevat voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun ne on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä, ts. niitä sovelletaan tavaroihin, jotka tulliselvitetään 28.10.2015 tai sen jälkeen.

Sitovia tariffitietoja, jotka eivät ole asetusten säännösten mukaisia, voidaan käyttää asetuksen (ETY) N:o 2913/92 12 artiklan 6 kohdan mukaisesti vielä kolmen kuukauden ajan näiden asetusten voimaantulosta.

THT