Hyppää sisältöön

Komission täytäntöönpanoasetuksia tiettyjen tavaroiden luokittelusta yhdistettyyn nimikkeistöön

26.5.2015 14.33
Tiedote

48/2015, IOL

Komissio on antanut 23. päivänä toukokuuta 2015 asetukset (EU) N:o 2015/803 – (EU) N:o 2015/805 liitteessä mainittujen tavaroiden luokittelusta yhdistettyyn nimikkeistöön.

Asetukset tulevat voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun ne on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä, ts. niitä sovelletaan tavaroihin, jotka tulliselvitetään 12.6.2015 tai sen jälkeen.

Sitovia tariffitietoja, jotka eivät ole asetusten säännösten mukaisia, voidaan käyttää ase-tuksen (ETY) N:o 2913/92 12 artiklan 6 kohdan mukaisesti vielä kolmen kuukauden ajan näiden asetusten voimaantulosta.

EUVL L 128, 23.5.2015, s. 6, 9 ja 12

THT