Hyppää sisältöön

Komission täytäntöönpanoasetuksia tiettyjen tavaroiden luokittelusta yhdistettyyn nimikkeistöön

Julkaisuajankohta 9.11.2016 8.14
Tiedote

95/2016, IOL

Komissio on antanut 4 päivänä marraskuuta 2016 asetukset (EU) N:o 2016/1956 – 2016/1958 (EUVL L 301, 9.11.2016) liitteessä mainittujen tavaroiden luokittelusta yhdistettyyn nimikkeistöön sekä yhden ryhmän yhden lisähuomautuksen muutoksesta.

Asetukset tulevat voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun ne on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä, ts. niitä sovelletaan tavaroihin, jotka tulliselvitetään 29.11.2016 tai sen jälkeen.

Sitovia tariffitietoja, jotka eivät ole asetusten säännösten mukaisia, voidaan käyttää asetuksen (ETY) N:o 952/20163 34 artiklan 9 kohdan mukaisesti vielä kolmen kuukauden ajan näiden asetusten voimaantulosta.

THT