Hyppää sisältöön

Komission täytäntöönpanoasetuksia tariffi- ja tilastonimikkeistöstä ja yhteisestä tullitariffista annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2658/87 liitteen I muuttamisesta

10.3.2015 10.35
Tiedote

25/2015, IOL

Komissio on antanut 5 päivänä maaliskuuta 2015 asetukset (EU) N:o 2015/389 ja (EU) N:o 2015/390 (EUVL 65, 10.3.2015), joilla  muutetaan kahden yhteisen tullitariffin huomautuksen tekstiä.

Asetukset tulevat voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun ne on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä, ts. niitä sovelletaan tavaroihin, jotka tulliselvitetään 30.3.2015 tai sen jälkeen.

Sitovia tariffitietoja, jotka eivät ole asetusten säännösten mukaisia, voidaan käyttää asetuksen (ETY) N:o 2913/92 12 artiklan 6 kohdan mukaisesti vielä kolmen kuukauden ajan tämän asetuksen voimaantulosta.

THT