Hyppää sisältöön

Komission täytäntöönpanoasetukset tiettyjen tavaroiden luokittelusta yhdistettyyn nimikkeistöön

Julkaisuajankohta 31.7.2013 12.37
Tiedote

91/2013, MKi/ ELL

Komissio on antanut 19 päivänä heinäkuuta 2013 asetukset (EU) N:o 698/2013 ja (EU) N:o 699/2013 liitteessä mainittujen tavaroiden luokittelusta yhdistettyyn nimikkeistöön (EUVL L 198, 23.7.2013, s. 35, 36 - 37).

Asetukset tulevat voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun ne on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä, ts. niitä sovelletaan tavaroihin, jotka tulliselvitetään 12.8.2013 tai sen jälkeen.

Jäsenvaltioiden tulliviranomaisten antamia sitovia tariffitietoja, jotka eivät ole näissä asetuksissa vahvistettujen säännösten mukaisia, voidaan käyttää asetuksen (ETY) N:o 2913/92 12 artiklan 6 kohdan mukaisesti vielä kolmen kuukauden ajan.

THT