Hyppää sisältöön

Kommissionens meddelande till ekonomiska aktörer – Ny omgång med ansökningar om befrielse från den gemensamma tulltaxans autonoma tullsatser för vissa industri- och jordbruksprodukter

Utgivningsdatum 17.4.2014 12.30 | Publicerad på svenska 5.1.2017 kl. 11.10
Pressmeddelande

39/2014, MNy

Ekonomiska aktörer informeras (2014/C 113/29, EUT C 113, 15.4.2014) om att kommissionen har tagit emot ansökningar i enlighet med de administrativa förfaranden som fastställs i kommissionens meddelande om autonoma tullbefrielser och tullkvoter (2011/C 363/02, EUT C 363, 13.12.2011) för januariomgången 2015.

En förteckning över de produkter för vilka tullbefrielse söks finns upplagd på kommissionens tematiska webbplats (Europa) om tullunion >> http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/susp/susp_home.jsp?Lang=sv&Screen=0.

De ekonomiska aktörerna informeras också om att tidsfristen för att via de nationella tullförvaltningarna till kommissionen inkomma med invändningar mot nya ansökningar löper ut den 17 juni 2014. Denna dag planerar gruppen för tulltaxefrågor av ekonomisk art ha sitt möte.

Aktörerna uppmanas att regelbundet konsultera förteckningen för att få information om ansökningarnas status.

Ytterligare upplysningar om förfarandet för befrielse från autonoma tullar finns på Europa-webbplatsen >> http://ec.europa.eu/taxation_customs/customs/customs_duties/tariff_aspects/suspensions/index_en.htm

Mera information:
Minna Nyberg, fornamn.efternamn@tulli.fi
Pirjo Nyberg, fornamn.efternamn@tulli.fi


                                 

TMD