Hyppää sisältöön

Komission asetus tiettyjen tavaroiden luokittelusta yhdistettyyn nimikkeistöön

Julkaisuajankohta 24.11.2010 16.10
Tiedote

189/2010, RAS/TSe

Komissio on antanut 22 päivänä marraskuuta 2010 asetuksen (EU) N:o 1076/2010 (EUVL L 308, 24.11.2010) liitteessä mainitun tavaran luokittelusta yhdistettyyn nimikkeistöön.

Asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä, ts. sitä sovelletaan tavaroihin, jotka tulliselvitetään 14 päivänä joulukuuta 2010 tai sen jälkeen.

Jäsenvaltioiden tulliviranomaisten antamiin sitoviin tariffitietoihin, jotka eivät ole tässä asetuksessa vahvistettujen säännösten mukaisia, voidaan vedota vielä kolmen kuukauden ajan asetuksen julkaisemisesta lähtien.

THT