Hyppää sisältöön

Kirgisia (KG) GSP+ -edunsaajamaaksi 27.1.2016 lähtien

Julkaisuajankohta 27.1.2016 13.01
Tiedote

8/2016, LL

Säädös:Komission delegoitu asetus (EU) N:o 2016/79yleisen tullietuusjärjestelmän soveltamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 978/2012 liitteen III muuttamisesta (EUVL L 17, 26.1.2016)

Kirgisia (KG) on lisätty EU:n GSP-järjestelmässä GSP+ -maiden joukkoon eli asetuksen 978/2012 liitteessä III olevaan taulukkoon 27.1.2016 lähtien.

GSP+ -maat vuoden 2016 alussa,  Taricissa maaryhmä SPGE

AM Armenia

BO Bolivia

CV Kap Verde

GE Georgia

KG Kirgisia 27.1.2016 lähtien

MN Mongolia

PH Filippiinit

PK Pakistan

PY Paraguay

EC Ecuador (*

*) Ecuadorin alkuperätuotteet ovat saaneet  GSP+ -tullietuuksia vastaavat etuudet 1.1.2015 lähtien erillisen asetuksen nojalla, vaikka maa ei ole enää 1.1.2015 lähtien GSP-järjestelmän edunsaajamaa. Taricissa tämä GSP+:aa vastaava etuus on omana maakohtaisena etuuskohteluna eli ”Ecuador (EC)”.

GSP+ -menettely kattaa ne kehitysmaat, jotka noudattavat tietyissä kansainvälisissä sopimuksissa sovittuja, kestävää kehitystä ja hyvää hallintotapaa koskevia säännöksiä. Lisäksi nämä maat ovat muita heikommassa asemassa olevia maita. Mainitut maat saavat parempia tullietuuksia GSP-järjestelmän yleiseen menettelyyn verrattuna. Myös tuotekate on hieman laajempi (asetuksen 978/2012 liitteen IX tuotteet) kuin yleisessä menettelyssä. Yksittäisiä tuotealoja (GSP-jaksoja) ei voida sulkea pois (graduaatio, tullietuuksien suspendointi) etuuden piiristä GSP+ -mailta.

GSP+ -edunsaajamaista peräisin olevien ja tähän menettelyyn kuuluvien tuotteiden arvotullit suspendoidaan kokonaan (nollaksi). Niinikään paljoustullit suspendoidaan kokonaan lukuun ottamatta tuotteita, joiden tulleihin sisältyy paljoustullin lisäksi myös arvotulli.

Lisätietoja asiasta antaa Leena Lehtinen, sähköposti: leena.lehtinen(at)tulli.fi

THT