Hyppää sisältöön

Kauppasopimus Kolumbian ja Perun kanssa, soveltaminen EU:n ja Perun välillä 1.3.2013 lähtien

Julkaisuajankohta 5.3.2013 10.20
Tiedote

26/2013, LL

Euroopan unionin sekä Kolumbian ja Perun välisen kauppasopimuksen väliaikainen soveltaminen EU:n ja Perun välillä alkaa 1.3.2013 (EUVL L 56, 28.2.2013). Sopimuksen soveltaminen EU:n ja Kolumbian välillä alkaa tätä myöhemmin. Tämä kauppasopimus on julkaistu EUVL L 354, 21.12.2012.

Osapuolet ovat sopimuksella perustaneet vapaakauppa-alueen, jossa tavarakauppa vapautetaan asteittain. Sopimuksen määräyksiä sovelletaan kunkin yksittäisen Andien yhteisöön kuuluvan allekirjoittajamaan (Kolumbia ja Peru)  ja EU:n kahdenvälisiin kauppasuhteisiin mutta ei yksittäisten Andien yhteisöön kuuluvien maiden välisiin kauppasuhteisiin.

Tulleilla tarkoitetaan kaikkia tulleja tai muita maksuja, joita sovelletaan tavaran tuonnissa. Tulliin eivät kuitenkaan sisälly polkumyynti-, tasoitus- tai suojatullit.

Kukin osapuoli myöntää etuuskohtelun toisen osapuolen tavaroille. Toisen osapuolen alueelta peräisin olevien tuotteiden tullit poistetaan sopimuksen liitteen I (Tullien poistoluettelot) mukaisesti. Jokaisen tavaran osalta täsmennetään liitteessä I se tullin perustaso, johon perättäisiä tullinalennuksia sovelletaan.

Sopimuksessa on säännökset maatalouden suojatoimenpiteistä (29 artikla) sopimuksen liitteessä IV tarkoitetuille alkuperätuotteille (lisätullit, jos tuonnin määrä ylittää kynnystason). 

Kolumbia ja Peru voivat soveltaa tietyille maataloustuotteille hintaluokkajärjestelmää (30 artikla) ja EU hedelmä- ja vihannesalalla tulohintajärjestelmää.

Maataloustuotteiden tuontiin liittyy myös tariffikiintiöitä (liite I). Kiintiöitä hallinnoidaan ”ensiksi tullutta palvellaan ensiksi” –periaatteella.

Sopimukseen sisältyy monenvälisiä (43 – 47 artikla) ja kahdenvälisiä (48 artikla) suojatoimenpiteitä. Kahdenvälisiä suojatoimenpiteitä voidaan soveltaa vain siirtymäkauden aikana (48 artiklan 2 kohdan alaviite (10) ).

Muiden Andien yhteisön jäsenmaiden liittymisestä tähän sopimukseen on säädetty sopimuksen 329 artiklassa.

Sopimuksen voimaan tulosta on säädetty 330 artiklassa. Sopimusta voidaan siis soveltaa väliaikaisesti EU:n ja Perun välillä, vaikka toinen Andien yhteisöön kuuluva sopimuksen allekirjoittajamaa Kolumbia ei ole saanut vielä voimaantulon edellyttämiä sisäisiä menettelyjään päätökseen. 

Sopimus on voimassa määrittelemättömän ajan.

Alkuperäsäännöt

Sopimuksen alkuperäsäännöt ovat sopimuksen liitteessä II (s. 2075 – 2179). Säännöt noudattavat rakenteeltaan paneurooppa-Välimeri –sopimusten alkuperäsääntöjä. Alkuperäsääntöliitteen sisällysluettelo on tämän yleiskirjeen liitteenä.

Alkuperäselvityksenä käytetään EUR.1 –tavaratodistusta, kauppalaskuilmoitusta sekä valtuutetun viejän kauppalaskuilmoitusta. Toimivaltainen viranomainen vahvistamaan EUR.1 -tavaratodistuksia ja antamaan valtuutetun viejän lupia on Kolumbiassa ja Perussa nimetty ministeriö eikä tulli. Tämän vuoksi EUR.1 -tavaratodistuksen kohdassa 11 ja kauppalaskuilmoituksessa on mainittuna sekä toimivaltainen (julkinen) viranomainen että  tulli.  Osapuolet hyväksyvät kuitenkin EUR.1-tavaratodistuslomakkeet, joissa ei ole viittausta ”toimivaltaiseen viranomaiseen” kohdassa 11. Pelkkä viittaus tulliin riittää (Suomessa painetut lomakkeet).

Kuten muissakin sopimuksissa EUR.1 –tavaratodistus voidaan poikkeuksellisesti antaa myös siinä tarkoitettujen alkuperätuotteiden viennin jälkeen tietyin edellytyksin. Niinikään voidaan antaa tietyin edellytyksin todistuksen kaksoiskappale kadonneen todistuksen tilalle. Edelleen voidaan antaa EU:ssa korvaava todistus tullaamattomien tavaroiden lähettämiseksi muualle EU:iin tullattavaksi.

Alkuperäselvitys on voimassa 12 kuukautta alkuperätodistuksen antamisesta taikka kauppalaskuilmoituksen laatimisesta.

Kauppalaskuilmoituksen teksti noudattaa perinteistä mallia. Tekstimallit eri kieliversioina ovat liitteen II lisäyksessä 4 (s. 2174 - ):

The exporter of the products covered by this document (customs [or competent governmental] authorisation No ….) declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of …. preferential origin.

Yksityishenkilön toiselle yksityishenkilölle lähettämien alkuperätuotteiden arvoraja EU:ssa on 500 euroa (pikkulähetysten etuuskohtelu ilman alkuperäselvitystä tietyin ehdoin). Matkustajien henkilökohtaisiin matkatavaroihin sisältyvien alkuperätuotteiden vastaava arvoraja on 1 200 euroa.

Sopimukseen sisältyy sekä kahdenvälinen alkuperäkumulaatio että alueellinen alkuperäkumulaatio.

Costa Rican, El Salvadorin, Guatemalan, Hondurasin, Nicaraguan, Panaman, Venezuelan tai Andien yhteisön sellaisen jäsenmaan, joka ei ole tämän sopimuksen osapuoli, alkuperäaineksia pidetään Andien yhteisöön kuuluvan allekirjoittajamaan alkuperäaineksina, jos niitä edelleen käsitellään siellä tai ne sisältyvät siellä tuotettuun tuotteeseen. Tätä alueellista kumulaatiota sovellettaessa alkuperäselvityksissä on oltava maininta ”kumulaatio seuraavan maan kanssa: maan nimi”/”cumulation with (name of country)”.

Sopimuksen alkuperäsäännöt mahdollistavat alkuperäkumulaation soveltamisen pyynnöstä myös tiettyjen muiden maiden kanssa. Jos tällainen kumulaatio joskus otetaan käyttöön, niin siitä ilmoitetaan EUVL:ssä.

Suoran kuljetuksen säännös noudattaa perinteistä mallia eli sitä ei ole korvattu niin sanotulla non-manipulation –säännöksellä (muuttamattomana säilyttäminen). 

Kokonaan tuotetut tuotteet on määritelty alkuperäsääntöjä koskevan liitteen II artiklassa 5.

Riittävästi valmistettuja tuotteita koskevat nimikekohtaiset säännöt (luettelosäännöt) ovat liitteen II lisäyksessä 2 (s. 2099 - ). Liitteen II lisäyksessä 2A esitettyjä alkuperäsääntöjä voidaan soveltaa lisäyksen 2 sääntöjen sijasta kiintiöiden rajoissa (s.2162 - ). Lisäyksen 2A alkuperäsäännöt ja kiintiöt on esitetty huomautuksina 1 – 9. 

Yleinen toleranssi alkuperäsäännöissä on 10 %. Toleranssia ei kuitenkaan sovelleta harmonoidun järjestelmän 50-63 ryhmän tuotteisiin.

Alkuperäsääntöihin ei sisälly tullinpalautuskieltosäännöstä eikä kirjanpidollisen materiaalinerottelun säännöstä.

Liitteen II lisäyksessä 5 (s. 2176) on kiintiöitä Perun  alkuperää oleville kalastustuotteille. Näihin tuotteisiin sovelletaan tiettyjä ”aluksia” ja ”tehdasaluksia” koskevia erityissäännöksiä, jotka on esitetty EU:n julistuksessa liitteen II  5 artiklasta (s. 2177, julistuksen  b) kohta). Alkuperäselvityksissä on näitä kiintiöitä sovellettaessa  oltava englanninkielinen merkintä:

” Products originating in accordance with Appendix 5 of Annex II”.

Perun ja Kolumbian yhteinen julistus 5 artiklasta EU:n alkuperätuotteille on sivulla 2178 (alukset ja tehdasalukset).

Hallinnollisen yhteistyön menetelmät ovat liitteen II  30 – 34 artiklassa. Artikloissa on kuvattu muun muassa alkuperäselvitysten jälkitarkastusmenettely.

Hallinnollista yhteistyötä koskevat erityismääräykset ovat sopimuksen liitteessä III (s. 2180). Liitteessä on kuvattu toimenpiteet, joita sovelletaan silloin, kun hallinnollista yhteistyötä on laiminlyöty. Etuuskohtelun myöntäminen voidaan tietyissä tilanteissa keskeyttää määräajaksi (tietty nimike ja tietty alkuperä). Tuojaosapuolella on mahdollisuus pyytää lupaa saada osallistua viejäosapuolessa suoritettavaan vientituotteen alkuperäaseman tarkastamiseen.

Siirtymäsäännös kuljetettavina oleville tavaroille

Sopimusta voidaan soveltaa alkuperäsääntöjä koskevan liitteen II määräykset täyttäviin tuotteisiin, jotka ovat sopimuksen voimaantulopäivänä kuljetettavina tai osapuolessa (EU:ssa) väliaikaisesti varastoituna tullivarastoissa tai vapaa-alueella. Edellytyksenä on, että 12 kuukauden aikana sopimuksen voimaantulopäivästä tuojaosapuolen (EU:n) tulliviranomaiselle esitetään jälkikäteen laadittu alkuperäselvitys ja asiakirjat, jotka osoittavat, että tavarat on kuljetettu suoraan 13 artiklan mukaisesti (suora kuljetus).

Euroopan parlamentti ja neuvosto ovat lisäksi antaneet asetuksen (EU) N:o 19/2013 EU:n sekä Kolumbian ja Perun välisen kauppasopimuksen kahdenvälisen suojalausekkeen ja banaaneja koskevan vakautusmekanismin täytäntöönpanosta (EUVL L 17, 19.1.2013).

Tullien poistoluettelot ovat kauppasopimuksen liitteessä I (s. 105 - ).
Lisäys 1
A jakso (s. 105): Kolumbian tullien poistoluettelo EU:n alkuperätuotteille, vaiheluokat (= alennusaikataulut) sekä eri vaiheluokkien kiintiöt
B jakso (s. 115 -) EU-osapuolen tullien poistoluettelo
I alajakso: EU-osapuolen tullien poistoluettelo Kolumbian alkuperätuotteille, vaiheluokat, kynnystuontimäärät
II alajakso (s.118-): EU-osapuolen tullien poistoluettelo Perun alkuperätuotteille, vaiheluokat, kynnystuontimäärät
C jakso (s. 121- ) Perun tullien poistoluettelo EU:n alkuperätuotteille, vaiheluokat sekä eri vaiheluokkien kiintiöt

Lisäys 2
EU:n tulohinnat
A jakso Kolumbia (s. 124- )
B jakso Peru (s. 155 - )
Kolumbian tullien poistoluettelo EU:n alkuperätuotteille nimikkeittäin (s. 184 - )
EU:n tullien poistoluettelo Kolumbian alkuperätuotteille nimikkeittäin (s. 426 - )
EU:n tullien poistoluettelo Perun alkuperätuotteille nimikkeittäin (s. 1033 - )
Perun tullien poistoluettelo EU:n alkuperätuotteille nimikkeittäin (s. 1656 - )

Taric-tietokantaan on sisällytetty Perun alkuperätuotteille 1.3.2013 lähtien myönnettävät tullietuudet: ”Peru (PE) tullietuudet (01.03.2013 - ) esim. 0 % ” . Säädösviittauksena on ”D0735/12” eli Neuvoston päätös EU:n sekä Kolumbian ja Perun välisen kauppasopimuksen allekirjoittamisesta unionin puolesta ja sen väliaikaisesta soveltamisesta (2012/735/EU), EUVL L 354, 21.12.2012.

Lisätietoja asiasta antavat Tullin alkuperäasiantuntijat.

THT