Hyppää sisältöön

Kalastustuotteita koskevat autonomiset tariffikiintiöt

Julkaisuajankohta 21.12.2012 14.56
Tiedote

157/2012, Turun tulli, Oikaisu/Pirjo Nyberg

Euroopan unionin neuvosto on antanut asetuksen kauppaan liittyvistä toimenpiteistä tiettyjen kalastustuotteiden  tarjonnan varmistamiseksi unionin jalostajille vuosina 2013-2015 sekä asetusten (EY) N:o 104/2000 ja (EU) N:o 1344/2011 muuttamisesta. Asetus (EU) N:o 1220/2012; julkaistu EUVL L 349/19.12.2012, s. 6–8. Asetus tulee voimaan 22.12.2012. Sitä sovelletaan 1.1.2013 - 31.12.2015.

Asetuksella vahvistetaan autonomisia tariffikiintiöitä, joilla eräät kalastustuotteita koskevat suspensiot korvataan. Kalanjalostusteollisuuden kalaraaka-aineiden toimitusvarmuuden turvaamiseksi on sellaisten tiettyjen kalastustuotteiden osalta, joihin on tähän asti sovellettu suspensioita, aiheellista säätää järjestelmästä, joka johtaa automaattisesti sovellettavien tariffikiintiöiden korotukseen.

Liitteessä lueteltujen tuotteiden tuontitullit suspendoidaan tariffikiintiöissä siinä mainittavina kausina ja siinä mainittujen määrien rajoissa.

Tariffikiintiöitä hallinnoidaan tuotteiden vapaaseen liikkeeseen luovutusta koskevien ilmoitusten vastaanottamispäivien mukaisessa aikajärjestyksessä. 

Komissio varmistaa ilman aiheetonta viivytystä, onko liitteessä mainitun kalastustuotteen osalta 80 prosenttia vuotuisesta tariffikiintiöstä käytetty asianomaisen kalenterivuoden syyskuun 30 päivänä. Mikäli näin on, liitteessä vahvistetun vuotuisen tariffikiintiön katsotaan nousseen automaattisesti 20 prosentilla. Korotettu vuotuinen tariffikiintiö on kyseisen kalastustuotteen osalta asianomaisena kalenterivuonna sovellettava tariffikiintiö.

Vähintään yhden jäsenvaltion pyynnöstä komissio varmistaa, onko liitteessä mainitun kalastustuotteen osalta 80 prosenttia vuotuisesta tariffikiintiöstä käytetty ennen asianomaisen kalenterivuoden syyskuun 30 päivää, ja mikäli näin on, korottaa tariffikiintiötä.

Uutta sovellettavaa tariffikiintiötä koskevat tiedot julkaistaan Euroopan unionin virallisen lehden C-sarjassa. Korotettuun tariffikiintiöön ei voida soveltaa asianomaisena kalenterivuonna muita korotuksia.

Kumotaan asetuksen (EY) N:o 104/2000 28 artikla ja liite VI.

Kumotaan asetuksen (EU) N:o 1344/2011 liitteessä kohdat, joka koskevat Taric-koodeihin 0302 89 90 30, 0302 90 00 95, 0303 90 90 91, 0305 20 00 11, 0305 20 00 30, 1604 11 00 20, 1604 32 00 10, 1605 10 00 11 ja 1605 10 00 19 kuuluvia tuotteita.

Lisätietoja: Pirjo Nyberg, puh. 040 332 4171

THT