Hyppää sisältöön

Jäteverolain muutokset 1.1.2015

30.12.2014 8.42
Tiedote

136/2014, JR/KL

Jäteverolakia (1126/2010) on muutettu 1.1.2015 voimaan tulevalla lain muutoksella. Muutoksen yhteydessä jäteveron tasoa korotetaan 50 eurosta 55 euroon tonnilta jätettä, joka toimitetaan kaatopaikalle.
                                   
Lain muutetun 10 §:n 2 momentin nojalla verovelvollisen on annettava lain toimivuuden seurantaa varten veroilmoituksen ohella erillinen tilastoilmoitus niistä kunakin verokautena kaatopaikalle toimitetuista jätteistä, jotka eivät ole veronalaisia, jäteluettelon mukaisesti jaoteltuina. Näillä  jätteillä tarkoitetaan niitä jäteluettelon jätenimikkeitä, jotka ovat jätelain 5 §:n 1 momentissa tarkoitettuja jätteitä ja joita ei ole säädetty verollisiksi jäteverolain liitteen verotaulukossa. Tilastoilmoitus on annettava 10 §:n 1 momentissa säädetyssä määräajassa.

Jäteverolain 10 §:n 1 momenttia muutetaan myös veroilmoituksen jättöpäivän osalta. Muutoksen johdosta veroilmoitus on annettava kultakin verokaudelta viimeistään verokautta seuraavan kalenterikuukauden 18 päivänä.

Jäteverolain 13 §:ään lisätään viittaus valmisteverotuslain veron palauttamista koskevaan säännökseen (83 § 6 mom), jolla mahdollistetaan vähentämättä jäänyttä veroa vastaavan määrän palauttaminen verovelvolliselle. Palauttamisen edellytyksenä on, että verovelvollinen on ollut oikeutettu vähennyksen tekemiseen, mutta suoritettavaa veroa ei ole syntynyt vähennyksen tekemiselle säädettynä määräaikana.

Myös jäteverolain 3 §:n 1 momentin määritelmiin tehdään eräitä tarkennuksia ja teknisluonteisia korjauksia. Lain 3 §:n 1 momentin muutetun 1 kohdan mukaan jätteellä tarkoitetaan jäteluettelossa tarkoitettua esinettä tai ainetta, joka on jätelain 5 §:n 1 momentissa tai jätehuoltoa koskevan maakuntalain 2 §:ssä tarkoitettu jäte. Muutoksen yhteydessä pykälän nykyisen 3 kohdan määritelmä jätteen käsittelystä poistetaan tarpeettomana.

Lisäksi muutetun lain liitteenä oleva verotaulukko poikkeaa vielä voimassa olevasta verotaulukosta. Uuden verotaulukon kaikki verolliset jäteryhmät luetellaan, aikaisemman kahden tai neljän numeron tarkkuuden sijasta, neljän numeron tarkkuudella.

THT