Hyppää sisältöön

Itäisen ja eteläisen Afrikan valtiot (ESA-valtiot); uusi vapaakauppasopimus

Julkaisuajankohta 5.6.2012 15.49
Tiedote

76/2012, RAS/LL

Itäisen ja eteläisen Afrikan valtioiden (ESA-valtioiden) sekä Euroopan yhteisön välisen talouskumppanuussopimuksen puitteet muodostavan väliaikaisen sopimuksen väliaikainen soveltaminen on alkanut 14.5.2012 (Ilmoitus EUVL L 125, 12.5.2012). Sopimusta sovelletaan EU:n sekä Madagaskarin, Mauritiuksen, Seychellien ja Zimbabwen välillä. Sopimuksen alkuperäsääntöpöytäkirja korvaa näiden maiden kanssa käytävässä kaupassa niin sanotun markkinoilllepääsyasetuksen (MAR, Neuvoston asetus 1528/2007) alkuperäsäännöt. Sopimus on julkaistu EUVL L 111, 24.4.2012. Siinä on liitteineen 1171 sivua.

Komorit ja Sambia eivät ole toistaiseksi allekirjoittaneet sopimusta. Näiden maiden alkuperätuotteiden viennissä EU:iin sovelletaan edelleen markkinoillepääsyasetuksen säännöksiä.

Tällä väliaikaisella sopimuksella luodaan talouskumppanuus-sopimuksen puitteet. Sopimus on vastavuoroinen.

Tuonti EU:iin

ESA-valtioista  peräisin olevat tuotteet ovat tullittomia tuonnissa EU:iin sopimuksen liitteessä I määritellyin edellytyksin (sopimuksen sivu 32). EY-osapuolen tullit poistetaan kokonaan kaikilta harmonoiden järjestelmän (HS) 1–97 ryhmään kuuluvilta tuotteilta, jotka ovat peräisin sopimusta soveltavasta ESA-valtiosta. Poikkeuksena ovat 93 ryhmän tuotteet (mm. aseet) ja liitteen I lisäyksessä mainitut tuotteet (mm. sokeri). Nimikkeisiin 1704 90 99, 1806 10 30, 1806 10 90, 2106 90 59 ja 2106 90 98 kuuluviin tuotteisiin sovelletaan  30.9.2015 asti erityistä valvontajärjestelyä sen varmistamiseksi, että  määrättyjä sokerin tuontiin liittyviä järjestelyjä ei kierretä.

Vienti Madagaskariin, Mauritiukselle, Seychelleille ja Zimbabween

EU-valtioista peräisin oleviin tuotteisiin ESA-valtioissa sovellettavat tullit on esitetty sopimuksen liitteessä II (Madagaskar s. 194 alkaen, Mauritius s. 357, Seychellit s. 495 ja Zimbabwe s. 824). Liitteessä on esitetty myös Komoreilla ja Sambiassa kannettavat tullit, mutta sopimusta ei siis vielä sovelleta näihin ESA-valtioihin. Pääsäääntöisesti etuuskohtelutulleja ryhdytään soveltamaan ESA-valtioissa vasta vuonna 2013 taikka 2014 liitteessä II eri valtioille esitettyjen tullinalennusaikataulujen mukaisesti.

Alkuperäsäännöt

Alkuperäsäännöt on esitetty sopimuksen pöytäkirjassa 1 (s. 1023). Riittävästi valmistettuja taikka käsiteltyjä tuotteita koskevat nimikekohtaiset alkuperäsäännöt ovat pöytäkirjan liitteessä II (s. 1046). Poikkeukset liitteen II soveltamisesta on esitetty liitteessä IIa (s. 1118). Määrämuotoinen maininta poikkeuksen (derogation) soveltamisesta on tehtävä alkuperäselvitykseen. Liitteen IIa täytäntöön paneminen edellyttää  kuitenkin ensin ESA-valtioissa ja yhteisön jäsenvaltioissa toteutettavia toimenpiteitä.

Yleinen toleranssi on 15 prosenttia. Toleranssisäännöksiä ei sovelleta 50–63 ryhmään kuuluviin tuotteisiin.

Alkuperäkumulaatiota  sovelletaan yhteisön, ESA-valtioiden, muiden AKT-valtioiden sekä MMA:iden alkuperäaineksiin. Niinikään alkuperäkumulaatiota sovelletaan kumulaatioalueella suoritettuun aineksen valmistukseen taikka käsittelyyn (täyskumulaatio). Kumulaation soveltamista Etelä-Afrikan alkuperäaineksiin on rajoitettu. Komissio julkaisee EUVL C-sarjassa ilmoituksen päivämäärästä, josta alkaen kumulaatiota voidaan soveltaa. Kumulaatiota sovellettaessa ainesten alkuperäasema osoitetaan EUR.1 –tavaratodistuksella taikka hankkijan ilmoituksella (pöytäkirjan liite V A, s. 1128). Suoritettu valmistus tai käsittely osoitetaan myös hankkijan ilmoituksella (pöytäkirjan liite V B, s. 1129). Kumulaatiota voidaan soveltaa liitteessä X tarkoitettuihin tuotteisiin (s. 1137, elintarvikejalosteita) vasta 1.10.2015 jälkeen.

Alkuperäselvityksenä käytetään EUR.1 –tavaratodistusta taikka kauppalaskuilmoitusta. Alkuperäselvitys on voimassa 10 kuukautta. Kauttakulkumenettelyyn liittyen (24 artikla) alkuperäselvityksen jatkettu  neljän kuukauden voimassaoloaika alkaa päivänä, jona kauttakuljetusmaan tulliviranomainen merkitsee EUR.1 –tavaratodistuksen 7 kohtaan tietyt kauttakuljetusta koskevat merkinnät (+ leima ja pvm, s. 1034).

Sekä EU:ssa että ESA-valtioissa  sovelletaan valtuutetun viejän menettelyä. Kauppalaskuilmoituksen voi laatia muukin viejä kuin valtuutettu viejä enintään 6 000 euron arvoiselle alkuperätuotteiden lähetykselle.

Poikkeukset alkuperäselvityksen esittämisestä:
Yksityishenkilöiden yksityishenkilöille pikkulähetyksinä lähettämät tuotteet (enintään 500 euroa) ja matkustajien henkilökohtaisiin matkatavaroihin sisältyvät tuotteet (enintään 1 200 euroa) voidaan tuoda maahan alkuperätuotteina ilman, että alkuperäselvityksen esittämistä vaaditaan, jos kyseessä ei ole kaupallinen tuonti ja tuotteiden on ilmoitettu täyttävän tässä pöytäkirjassa määrätyt vaatimukset ja kun ei ole syytä epäillä annetun ilmoituksen todenmukaisuutta. Jos tuotteet lähetetään postitse, tämä ilmoitus voidaan tehdä tulliluetteloon CN22/CN23 tai tähän asiakirjaan liitettävälle erilliselle paperille.

Säännöksiin ei sisälly tullinpalautuskieltoa eikä kirjanpidollisen materiaalinerottelun mahdollisuutta.

Lisätietoja asiasta antavat tullipiirien alkuperäasiantuntijat.

THT