Hyppää sisältöön

Iraniin kohdistuvat rajoittavat toimenpiteet

28.3.2011 15.16
Tiedote

42/2011, TE/JR

Tullihallitus

Määräys


Dnro
42/010/11


Antopäivä
28.3.2011

Säädösperusta
Euroopan Neuvoston Asetus (EU) N:o 961/2010, 25.10.2010 (julkaistu Euroopan Unionin virallisessa lehdessä L 281, 27.10.2010)  

Voimassaoloaika
Toistaiseksi 

Kohderyhmät
Tullitoimipaikat, Tullin asiakkaat

Euroopan Neuvoston Asetuksen (EU) N:o 961/2010, 25.10.2011 artiklan 27 mukaan kaikista EU:n tullialueen ja Iranin islamilaisen tasavallan välillä tuotavista tai vietävistä tavaroista on annettava saapumista tai poistumista koskevat ennakkotiedot asianomaisen EU:n jäsenvaltion tulliviranomaisille. Tällä estetään sellaisten tuotteiden ja teknologian siirto, jotka sisältyvät yhteiseen puolustustarvikeluetteloon tai joiden toimitus, myynti, siirto, vienti tai tuonti kielletään kyseisessä asetuksessa.

Saapumista ja poistumista koskevien ennakkotietojen tietosisältö ja antaminen tapahtuu saapumista koskevan yleisilmoituksen tai viennissä poistumisen yleisilmoituksen tai tulli-ilmoituksen antamisen yhteydessä. Tietojen ilmoittamisessa noudatetaan turvatietojen antamiselle säädettyjä määräaikoja (Neuvoston Asetus (ETY) N:o 2913/92 ja komission asetus (ETY) N:o 2454/93).

Ilmoituksen antajan on ilmoitettava ovatko tavarat rajoituksenalaisia vai eivät EU:n yhteisen puolustustarvikeluettelon tai neuvoston asetuksen (EU) N:o 961/2010 mukaan.

Vienti

Lisätiedon ilmoittaminen koskee kaikkia tavaroita ja tullinimikkeitä, mutta tämä ohje ei vapauta ilmoittamasta Taric- tietokannassa olevien rajoitusten alaisten tullinimikkeiden kohdalla niiltä vaadittavia erityisiä lisä- tai ehtokoodeja.

  • Negaatiokoodi viennin tulli-ilmoituksella

Viedessään tavaroita Iraniin, toimija ilmoittaa negaatiokoodia käyttämällä, että kyse ei ole rajoituksen alaisesta tavarasta.

Viennin tulli-ilmoituksella tämä ilmoitetaan erityismaininnan lisäkoodilla FIXXX (Muu lisätieto) ja Y920 (negaatiokoodi).

Varamenettelyä käytettäessä koodi ilmoitetaan seuraavasti: FIXXX Y920 kohdassa 44 (SAD/ESS).

  • Iraniin vietävällä vientitavaralla on vientilupa

Jos tavaroiden vienti on luvanvaraista ja kyseisille tavaroille on myönnetty vientilupa, ilmoitetaan lupa asiakirjakoodilla C052 (Vientilupa tavaroille ja teknologialle, joiden kauppa on rajoitettua) sekä sen numero ja päiväys.

Varamenettelyä käytettäessä koodi ilmoitetaan seuraavasti: C052 luvan numero ja päiväys kohdassa 44 (SAD/ESS).

Lupa on myös aina esitettävä tullille ennen luovutusta vientimenettelyyn.

Tuonti sekä saapumisen ja poistumisen yleisilmoitukset

Rajoitusten alaisten tavaroiden tuonti tai kuljetus Iranista on aina kiellettyä, eikä niihin voida soveltaa edellä kuvattua lupamenettelyä.

Saapumisen ja poistumisen yleisilmoituksilla negaatiokoodilla Y920 voidaan ilmoittaa, jos kyse ei ole rajoituksen alaisesta tavarasta. Koodi voidaan ilmoittaa lisätietona tavarankuvaukselle varatussa kentässä tai mikäli se ei ole mahdollista, tieto voidaan lähettää sähköpostitse Tullin Sähköiseen palvelukeskukseen (sahkoinen.tullaus(at)tulli.fi).

Jotta tieto voidaan kohdistaa oikeaan saapumisen tai poistumisen yleisilmoitukseen, sähköpostin otsikkotiedossa tulee ilmoittaa yleisilmoituksen viitenumero (MRN) ja siihen liittyvä tavaraerän numero.

THT