Hyppää sisältöön

Ilmoitus tuojille; Lasikuidusta valmistettujen seulakankaiden tuonti Euroopan unioniin alueellisiin kumulaatioryhmiin I ja III kuuluvista GSP-järjestelmän edunsaajamaista

25.9.2015 9.39
Tiedote

75/2015, LL

Komissio on julkaissut (EUVL C 314, 23.9.2015, s. 11) tuojille ilmoituksen, joka koskee tietyistä GSP-järjestelmän edunsaajamaista  tullietuuskohtelulla tuotavia  lasikuidusta valmistettuja seulakankaita. Tuotteet kuuluvat HS-alanimikkeeseen  7019 40, 7019 51 tai 7019 59. Komissio ilmoittaa, että on perusteltu syy epäillä, sovelletaanko mainituille tuotteille myönnettävää etuuskohtelua oikein ja ovatko näille tuotteille EU:ssa esitettävät alkuperäselvitykset hyväksyttäviä.

Ilmoitus koskee GSP-järjestelmän alueellisiin kumulaatioryhmiin I ja III kuuluvista edunsaajamaista tuotavia edellä mainittuja tuotteita. Tämän ilmoituksen julkaisuhetkellä näihin maaryhmiin kuuluvat seuraavat edunsaajamaat;

Ryhmä I – Filippiinit, Indonesia, Kambodža, Laos, Vietnam ja Myanmar/Burma
Ryhmä III – Bangladesh, Bhutan, Intia, Nepal, Pakistan ja Sri Lanka

Useiden tutkimusten perusteella näyttäisi siltä, että EU:iin lähetetään  huomattavia määriä  edellä mainittuja seulakankaita yleensä Singaporesta. Nämä kankaat  ilmoitetaan luovutettaviksi vapaaseen liikkeeseen unionissa etuuskohteluun oikeutettuina jonkin alueelliseen kumulaatioryhmään I tai III kuuluvan maan alkuperätuotteina, vaikka nämä kankaat  eivät todellisuudessa olekaan oikeutettuja etuuskohteluun.

Euroopan unionin toimijoita, jotka ilmoittavat edellä mainittujen tuotteiden alkuperän ja/tai esittävät näistä tuotteista  alkuperäselvityksiä, kehotetaan tästä syystä toteuttamaan kaikki tarvittavat varotoimet. Kyseisten tuotteiden luovutus vapaaseen liikkeeseen saattaa johtaa tullivelan syntymiseen tai petokseen. Tämä vaikuttaa kielteisesti EU:n taloudellisiin etuihin.

Kun jälkitullaus suoritetaan edellä mainittujen olosuhteiden vuoksi, velan maksamisesta vastuussa oleva henkilö ei voi vedota yhteisön tullikoodeksin (neuvoston asetus (ETY) N:o 2913/92) 220 artiklan 2 kohdan b alakohdan viidennen alakohdan mukaiseen vilpittömään mieleen. Tämän säännöksen mukaan velan maksamisesta vastuussa oleva henkilö ei voi vedota vilpittömään mieleen, kun komissio on julkaissut EUVL:ssä ilmoituksen, jossa todetaan, että on perusteltua aihetta epäillä, että edunsaajamaa ei sovella etuuskohtelujärjestelmää moitteettomasti.

Tuonnissa esitetyistä alkuperäselvityksistä tehdään  jälkitarkastuspyyntöjä  edunsaajamaihin. Annetut alkuperäselvitykset saattavat jälkitarkastuksessa osoittautua virheellisiksi.

Lisätietoja asiasta antavat Tullin alkuperäasiantuntijat.

THT