Hyppää sisältöön

HedelIngångsprissystemet för frukt och grönsaker

Utgivningsdatum 29.8.2014 14.03 | Publicerad på svenska 10.1.2017 kl. 15.03
Pressmeddelande

89/2014, LL

Bestämmelserna om ingångsprissystemet för frukt och grönsaker finns i artiklarna 133–137 i kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 543/2011. Grunden för produkternas ingångspris enligt ingångsprissystemet, dvs. artikel 137 i ovannämnda förordning, har ändrats genom förordning 499/2014 (EUT L 145, 16.5.2014, punkt 9, s. 10–11) med verkan fr.o.m. den 1 oktober 2014. De berörda produkterna och tillämpningsperioderna för varje produkt finns angivna i bilaga XVI till förordning 543/2011.   

För produkter i del A i bilaga XVI bestäms det tullvärde som används som ingångspris fr.o.m. den 1 oktober 2014 på följande sätt:

  1. Enligt det transaktionsvärde som avses i artikel 29 i tullkodexen
  2. Genom beräkning enligt artikel 30.2 c i tullkodexen. Då minskas tullen i enlighet med artikel 136.1 i förordning 543/2011.
  3. Tullvärdet på varor som importeras i konsignation fastställs direkt i enlighet med artikel 30.2 c i tullkodexen och för detta ändamål ska schablonvärden vid import, fastställda för detta ändamål av kommissionen, tillämpas under gällande perioder.

I den ändrade artikeln 137 finns detaljerade bestämmelser om reservering och frisläppande av säkerhet i olika situationer, visande av korrektheten av ingångspriserna inom utsatt tid samt om importörens skyldighet att för Tullen utöver fakturan visa upp alla andra handlingar som är nödvändiga för genomförande av tullkontrollerna.

När tullvärdet på de produkter som räknas upp i del A i bilaga XVI fastställs enligt transaktionsvärdet och tullvärdet är mer än 8 % högre än schablonvärdet vid import vid den tidpunkt då deklarationen för produkternas övergång till fri omsättning lämnas in, ska importören ställa en säkerhet. I detta fall kan den slutliga importtullen för produkterna motsvara det tullbelopp som importören skulle ha betalat om den aktuella produkten hade klassificerats på grundval av det ifrågavarande schablonvärdet vid import. Ingen säkerhet behöver dock reserveras om schablonvärdet vid import är högre än de ingångspriser som förtecknas i tulltariffen och om deklaranten begär att det tullbelopp som slutligen ska betalas för varorna omedelbart bokförs i stället för att säkerheten ställs (artikel 137.2 andra stycket).

I Europeiska parlamentets och rådets förordning (EU) nr 1308/2013 om en samlad marknadsordning för jordbruksprodukter (EUT L 347/20.12.2013) har alltså ingångsprissystemet för frukt och grönsaker bevarats. Grundprinciperna för systemet nämns i punkt 147 i inledningen till förordningen samt i artikel 181. Vid tillämpningen av den gemensamma tulltariffen ska försändelsens ingångspris vara detsamma som dess tullvärde. Korrektheten av det anmälda ingångspriset för en försändelse kontrolleras med användning av schablonvärdet vid import. Artikel 181 tillämpas från och med den 1 oktober 2014.

Genom kommissionens delegerade förordning (EU) nr 499/2014 har förordning 1308/2013 kompletterats genom att ändra kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 543/2011 gällande sektorn för frukt och grönsaker på det sätt som beskrivs ovan.

Mera information: Företagsrådgivning vid import
Yritysneuvonta.tuonti(at)tulli.fi, tfn 0295 5202

TMD