Hyppää sisältöön

Hedelmien ja vihannesten tulohintajärjestelmä

5.9.2012 17.14
Tiedote

110/2012, RAS/LL

Hedelmien ja vihannesten tulohintajärjestelmästä säädetään komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 543/2011 (EUVL L 157, 15.6.2011) 133–137 artiklassa. Tulohintajärjestelmään kuuluvat tuotteet sekä järjestelmän soveltamisjaksot kullekin tuotteelle on esitetty mainitun asetuksen liitteessä XVI.

Jos tuoja käyttää tulohintana kauppahintaan perustuvaa arvoa, niin tuojan on tällöin asetettava vakuus. Vakuus on kuitenkin asetettava vain silloin, jos kauppahintaan perustuva arvo on yli 8 % korkeampi kuin sovellettava kiinteä tuontiarvo. Lisäedellytys vakuuden asettamiselle on se, että käytetty arvo johtaa pienemmän tullimäärän kantamiseen kuin kiinteä tuontiarvo johtaisi. Vakuutena varataan kiinteällä tuontiarvolla kannettavan tullin sekä kauppahintaan perustuvan tullin välinen erotus.

Asetusta on muutettu täytäntöönpanoasetuksella N:o 701/2012 (EUVL L 203, 31.7.2012, s. 60 - 63). Muutos on tullut voimaan 7.8.2012 ja sitä sovelletaan 1.9.2012 lähtien.

Muutoksella on lisätty 137 artiklan 4 kohtaan uusi neljäs ja viides alakohta. Muutoksella on tarkennettu tuojan velvollisuuksia esittää tuontihinnan todenperäisyyden osoittavia asiakirjoja Tullille vakuuden vapauttamiseksi. Tuojan on kauppahintaan perustuvaa tulohintaa (137 artiklan 1 a-kohta) käyttäessään pystyttävä osoittamaan käyttämänsä  tuontihinnan todenperäisyys.

Tuontihinnan todenperäisyyden osoittamiseksi tuojan on pystyttävä esittämään myynteihin liittyvien kauppalaskujen lisäksi kaikki sellaiset asiakirjat, jotka Tulli katsoo tarvitsevansa kyseisen erän jokaisen tuotteen myyntiä ja poistoa koskevissa tarkastuksissa. Tällaisia asiakirjoja ovat asetuksen mukaan muun muassa erän kuljetukseen, vakuuttamiseen, käsittelyyn ja varastointiin liittyvät asiakirjat.

Jos kaupan pitämisen vaatimukset edellyttävät, että hedelmien ja vihannesten lajike tai kauppanimi merkitään pakkaukseen, erään sisältyvien hedelmien ja vihannesten lajike tai kauppanimi on merkittävä kuljetusasiakirjoihin, kauppalaskuihin ja toimitusvahvistukseen.

Lisätietoja asiasta antaa Leena Lehtinen, puh. 040 332 2106.

THT