Hyppää sisältöön

Hedelmien ja vihannesten tulohintajärjestelmä

Julkaisuajankohta 29.8.2014 14.03
Tiedote

89/2014, LL

Hedelmien ja vihannesten tulohintajärjestelmästä säädetään komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 543/2011 artiklassa 133–137. Tuotteiden tulohintajärjestelmän mukainen tulohintaperusta eli mainitun asetuksen 137 artikla on muutettu  1.10.2014 lähtien  asetuksella 499/2014 (EUVL L 145, 16.5.2014, asetuksen kohta 9, s. 10–11). Tulohintajärjestelmään kuuluvat tuotteet sekä järjestelmän soveltamisjaksot kullekin tuotteelle on esitetty asetuksen 543/2011 liitteessä XVI. 

Liitteen XVI A-osaan kuuluvilla tuotteilla tulohintana käytettävä tullausarvo määritetään 1.10.2014 lähtien:

  1. tullikoodeksi 29 artiklassa tarkoitetun kauppa-arvon mukaisesti
  2. laskemalla tullikoodeksin 30 artiklan 2 kohdan c alakohdan mukaisesti. Tällöin tullia vähennetään asetuksen 543/2011 artiklan 136 kohdan 1 mukaisesti.
  3. Kaupintamyyntiin tuotavien tuotteiden tullausarvo määritetään suoraan tullikoodeksin 30 artiklan 2 kohdan c alakohdan mukaisesti ja tätä tarkoitusta varten sovelletaan komission vahvistamia kiinteitä tuontiarvoja tulohintajärjestelmään kuuluvien tuotteiden voimassa olevina soveltamisajanjaksoina.

Asetuksella 499/2014 muutetussa 137 artiklassa on yksityiskohtaiset säännökset vakuuden varaamisesta ja vapauttamisesta eri  tilanteissa, tuontihintojen todenperäisyyden osoittamisesta määräajassa sekä tuojan velvollisuudesta antaa Tullille tarkastusten tekemiseksi laskun lisäksi muutkin asiakirjat jokaisen tuotteen myynnistä.

Kun liitteen XVI A-osan tuotteiden tullausarvo määritetään kauppa-arvon mukaisesti ja tullausarvo on tuotteiden vapaaseen liikkeeseen luovuttamista  koskevan ilmoituksen tekohetkellä enemmän kuin 8 % suurempi kuin kiinteä tuontiarvo, tuojan on asetettava vakuus. Tällöin tuotteiden tuontitullin lopullinen määrä voi olla yhtä suuri kuin tulli, jonka tuoja olisi maksanut, jos asianomaisen tuotteen luokittelu tulohinta-asteikolle olisi tehty kysymyksessä olevan kiinteän tuontiarvon perusteella. Vakuutta ei kuitenkaan tarvitse varata, jos kiinteä tuontiarvo on korkeampi kuin yhteisessä tullitariffissa luetellut tulohinnat ja tavaranhaltija pyytää, että vakuuden asettamisen sijaan tileihin kirjataan välittömästi se tullien määrä, joka tavaroista voidaan lopullisesti kantaa (137 artiklan 2 kohdan toinen alakohta).

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU) N:o 1308/2013 maataloustuotteiden yhteisestä markkinajärjestelystä (EUVL L 347/20.12.2013) on siis säilytetty hedelmien ja vihannesten tulohintajärjestelmä. Järjestelmän perusperiaatteet on mainittu asetuksen johdanto-osan 147 kohdassa ja 181 artiklassa. Yhteisen tullitariffin tullien soveltamiseksi lähetyksen tulohinta on sen tullausarvo. Erän ilmoitetun tulohinnan todenperäisyys tarkastetaan käyttämällä vertailuarvona kiinteää tuontiarvoa. Mainittua 181 artiklaa sovelletaan 1.10.2014 lähtien.

Komission delegoidulla asetuksella (EU) N:o 499/2014 on täydennetty asetusta 1308/2013 muuttamalla hedelmä- ja vihannesalaa koskevaa komission täytäntöönpanoasetusta (EU) N:o 543/2011 edellä kuvatulla tavalla.

Lisätietoja: 
Tuonnin yritysneuvonta
Yritysneuvonta.tuonti(at)tulli.fi, p. 0295 5202

THT