Regeringen påskyndar åtgärderna för att bekämpa grå ekonomi genom en ny strategi och ett omfattande program – också Tullen deltar

12.6.2020 8.03
Pressmeddelande

Statsrådet har fattat ett principbeslut om en strategi och ett åtgärdsprogram för bekämpning av grå ekonomi och ekonomisk brottslighet 2020–2023. I bekämpningen av grå ekonomi och ekonomisk brottslighet fokuserar man på att förebygga, förbättra myndigheternas möjlighet att få information, precisera befogenheter och att främja myndighetssamarbetet. Tullen har tillsammans med andra myndigheter och ministerier deltagit i beredningen av den nya strategin samt åtgärdsprogrammet och deltar aktivt i verkställandet av dem. En effektiv bekämpning av grå ekonomi är också definierad som ett av Tullens samhälleliga effektmål och är nära kopplad till Tullens olika funktioner.

Syftet med strategin för bekämpning av grå ekonomi och ekonomisk brottslighet är att:

  1. främja en sund konkurrens mellan företagen och en rättvis arbetsmarknad,
  2. förebygga grå ekonomi och ekonomisk brottslighet,
  3. trygga verksamhetsförutsättningarna för myndigheter som bekämpar grå ekonomi och ekonomisk brottslighet samt
  4. utveckla bekämpningen av och myndighetssamarbetet mot grå ekonomi och ekonomisk brottslighet.

– I bekämpningen av grå ekonomi och ekonomisk brottslighet fokuserar man under de följande åren på att främja en sund konkurrens och en rättvis arbetsmarknad, att förebygga grå ekonomi, att trygga myndigheternas verksamhetsförutsättningar och att främja myndighetssamarbetet, berättar direktör Janne Marttinen från enheten för utredning av grå ekonomi. De 23 projekt som ingår i åtgärdsprogrammet stöder uppnåendet av de utvalda strategiska målen under denna regeringsperiod.

Centrala projekt i det nya åtgärdsprogrammet är för Tullens del att säkra tillgången till information som behövs inom företagsgranskningsverksamheten i en verksamhetsmiljö som digitaliseras mer och mer samt att effektivera bekämpningen av livsmedelsbedrägerier i samarbete med Livsmedelsverket.

– Bekämpningen av grå ekonomi är ett av de samhälleliga effektmål som prioriterats i Tullens strategi och är en väsentlig del av hela Tullens verksamhet. Vårt mål är att främja förverkligandet av jämlika konkurrensförutsättningar för våra kunder och att bekämpa grå ekonomi genom myndighetssamarbete, konstaterar Tullens bevakningsdirektör Petri Lounatmaa.

Mera information om strategin för bekämpning av grå ekonomi och ekonomisk brottslighet och åtgärdsprogrammet

Pressmeddelande