Hyppää sisältöön

Hallituksen esitys laeiksi arvonlisäverolain ja Ahvenanmaan maakuntaa koskevista poikkeuksista arvonlisävero- ja valmisteverolainsäädäntöön annetun lain 6 a §:n muuttamisesta (HE 162/2010 vp)

21.12.2010 16.38
Tiedote

197/2010, JS/TNu

Eduskunta on hyväksynyt hallituksen esityksen laeiksi arvonlisäverolain ja Ahvenanmaan maakuntaa koskevista poikkeuksista arvolisävero- ja valmisteverolainsäädäntöön annetun lain 6 a §:n muuttamisesta muutoin hallituksen esityksen mukaisena paitsi arvonlisäverolakia koskevan muutosehdotuksen 94 §:n 1 momentin 23 kohta muutettuna.

Lait tulevat voimaan 1.1.2011. Lakeja sovelletaan tavaroihin ja palveluihin, joiden osalta veron suorittamisvelvollisuus on syntynyt lain voimaantultua.

Tullin toimivaltaan kuuluu tavaran maahantuonnin arvonlisäverotus sekä arvonlisäverotus eräissä yhteisöhankintatilanteissa (AVL 146 a § ja AVL 146 b §). Seuraavassa käydään läpi tulevia arvonlisäverolain muutoksia lähinnä näitä koskevin osin. HE 162/2010 vp löytyy Internet-osoitteesta http://www.finlex.fi  

Tavaran määritelmä

AVL 17 §

Tavaralla tarkoitetaan aineellista esinettä sekä sähköä, kaasua, lämpö- ja jäähdytysenergiaa ja muuta niihin verrattavaa energiahyödykettä. Palvelulla tarkoitetaan kaikkea muuta, mitä voidaan myydä liiketoiminnan muodossa.

Pykälään sisältyvä tavaran nykyinen määritelmä muuttuu siten, että termit lämpö ja kylmyys korvataan termeillä lämpö- ja jäähdytysenergia.

Tavaroiden yhteisöhankinta

AVL 26 c § 3 momentin 1 ja 3 kohdat

Yhteisöhankinnasta ei myöskään ole kyse, jos
1) tavaran myynnistä ei olisi 58 §:n taikka 70 §:n 1 momentin 6—8 kohdan nojalla suoritettava veroa, jos myynti tapahtuisi Suomessa;
— — — — — — — — — — — — — —

3) hankkijana on kansainvälinen järjestö tai sen henkilökunta, joka olisi perustamis- tai isäntämaasopimuksenmukaan oikeutettu hankintaan sisältyvän veron palautukseen, jos myynti tapahtuisi Suomessa.

Pykälän 3 momenttia muutetaan koskemaan AVL 70 §:ään 1 momentin 6-8 kohtaa ja 3 momentin 3 kohta muutetaan sanamuodoltaan vastaamaan uutta 129 b §:ää.

 AVL 26 e §

Valmisteveron alaisilla tavaroilla tarkoitetaan tässä laissa alkoholi- ja alkoholijuomaverosta annetun lain (1471/1994) 3 §:ssä, tupakkaverosta annetun lain (1470/1994) 2 §:n 1 momentissa, nestemäisten polttoaineiden valmisteverosta annetun lain (1472/1994) 2 §:n 1 momentissa sekä sähkön ja eräiden polttoaineiden valmisteverosta annetun lain (1260/1996) 2 §:n 2 kohdan a ja c alakohdassa tarkoitettuja tavaroita, lukuun ottamatta yhteisön alueella sijaitsevan maakaasuverkon tai siihen yhdistetyn verkon kautta toimitettavaa kaasua.

Muutoksella säännökseen lisätään viittaus sähkön ja eräiden polttoaineiden valmisteverosta annetun lain (1260/1996) 2 §:n 2 kohdan a ja c alakohdassa tarkoitettuihin energiatuotteisiin. Mainitun lainkohdan a alakohdan mukaan energiatuotteena pidetään kivihiiltä (tullitariffin nimike 2701), ruskohiiltä (tullitariffin nimike 2702) sekä näistä tai turpeesta saatua koksia (tullitariffin nimike 2704).   Hallituksen esityksen perustelujen mukaan voimassa oleva energiatuotteen määritelmää on tarkoitus muuttaa yhteisön säännösten mukaiseksi siten, että se sisältäisi myös nesteytetyn maakaasun (tullitariffin nimike 2711 11).  Tästä säädettäisiin valmisteverotuslain 2 §:n 2 kohdan c alakohdassa.

Alennettu verokanta

AVL 85 a § 1 momentin 6 kohta

Seuraavien palvelujen myynnistä sekä seuraavien tavaroiden myynnistä, yhteisöhankinnasta, siirrosta varastointimenettelystä ja maahantuonnista suoritettava vero on 9 prosenttia veron perusteesta:
— — — — — — — — — — — — — —
6) lääkelaissa (395/1987) tarkoitettu lääke, lääkelain 22 ja 22 a §:ssä tarkoitetut valmisteet, joita mainituissa lainkohdissa tarkoitettuun rekisteröintiin liitetyn ehdon mukaan saadaan myydä ainoastaan apteekkiliikkeestä, sekä kliininen ravintovalmiste ja niitä vastaava tuote sekä perusvoide silloin, kun ne oikeuttavat korvaukseen sairausvakuutuslain (1224/2004) perusteella.

Säännöksessä viitataan kasvisrohdosvalmisteita koskevaan lääkelain 22 §:ään ja homeopaattisia valmisteita koskevaan 22 a §:ään.  Alennettua verokantaa sovelletaan nykyiseen tapaan lääkelaissa tarkoitettuun rekisteröityyn rohdosvalmisteen ja homeopaattiseen valmisteeseen, joita mainituissa lainkohdissa tarkoitettuun rekisteröintiin liitetyn ehdon mukaan saadaan myydä ainoastaan lääkelaissa tarkoitetusta apteekista.  Säännöksen tosiasiallinen soveltamisala säilyisi ennallaan.

Poikkeukset maahantuonnin verollisuudesta

AVL 94 § 1 momentti

Verotonta on seuraavien tavaroiden maahantuonti:
— — — — — — — — — — — — — —
2) sähkö, maakaasuverkon tai siihen yhdistetyn verkon kautta toimitettava kaasu, kaasusäiliöaluksesta maakaasuverkkoon tai tuotantovaiheen kaasuputkistoon syötettävä kaasu sekä lämpö- ja jäähdytysverkon kautta toimitettava lämpö- ja jäähdytysenergia;
— — — — — — — — — — — — — —
22) 129 §:ssätarkoitetun Euroopanunionin tai Euroopan atomienergiayhteisön elimen viralliseen käyttöön tuomat tavarat niillä edellytyksillä ja rajoituksilla, jotka on sovittu 129 §:ssä tarkoitetussa pöytäkirjassa tai sopimuksessa, edellyttäen, että tavaran maahantuonnista suoritettavan veron peruste lisättynä arvonlisäveron osuudella olisi vähintään 80 euroa;
23) 129 b §:ssä tarkoitetun kansainvälisen järjestön ja sen henkilökunnan maahantuomat tavarat niillä edellytyksillä ja rajoituksilla, jotka on sovittu järjestön perustamis- tai isäntämaasopimuksessa, edellyttäen, että maahantuonnista suoritettavan veron peruste lisättynä arvonlisäveron osuudella olisi vähintään 170 euroa; ulkoasiainministeriö vahvistaa, onko hakijalla perustamis- tai isäntämaasopimuksen, hakijan aseman sekä tavaran käyttötarkoituksen perusteella oikeus verottomuuteen;
24) tavarat, joiden kokonaisarvo on enintään 22 euroa, tupakkatuotteita, alkoholia, alkoholijuomia ja hajuvesiä lukuun ottamatta.
— — — — — — — — — — — — — —

Pykälän 1 momentin 2 kohdassa säädetään sähkön ja maakaasuverkon kautta toimitettavan kaasun maahantuonnin verottomuudesta. Muutoksen myötä maahantuonnin verottomuus koskee myös kaasusäiliöaluksesta maakaasuverkkoon tai tuotantovaiheen kaasuputkistoon syötettyä kaasua sekä verkon kautta toimitettavaa lämpö- ja jäähdytysenergiaa.

Pykälän 1 momentin 22 kohdassa säädetään Euroopan yhteisöjen toimielimen käyttöön hankitun tavaran maahantuonnin verottomuudesta. Kohtaan on tehty vastaavat tarkistukset kuin lain 129 §:ään. Verottomuus koskisi edelleen vain viralliseen käyttöön hankittuja tavaroita.

Pykälän 1 momentin uudessa 23 kohdassa säädetään lain 129 b §:ssä tarkoitetun kansainvälisen järjestön tai sen henkilökunnan maahantuoman tavaran maahantuonnin verottomuudesta. Nykyinen 23 kohta siirtyy uudeksi 24 kohdaksi.  

AVL 94 a §  

Verotonta on tietovälineen ja sille tallennetun atk-erikoisohjelman maahantuonti, kun maahantuojana on elinkeinonharjoittaja tai arvonlisäverovelvollisten rekisteriin merkitty oikeushenkilö.
— — — — — — — — — — — — —

Muutoksen myötä arvonlisäverolain 94 a § kattaa myös arvonlisäverovelvollisten rekisteriin merkityn oikeushenkilön suorittaman tietovälineen ja sille tallennetun atk-erikoisohjelman maahantuonnin.

 AVL  94 b §

Uusi 2 momentti:
Kun maahantuontia seuraa 72 b §:n 1 tai 6 momentissa tarkoitettu yhteisömyynti, maahantuonnin verottomuuden edellytyksenä on, että maahantuoja on tuontihetkellä:
1)   ilmoittanut hänelle Suomessa myönnetyn arvonlisäverotunnisteen;
2)   ilmoittanut ostajalle toisessa jäsenvaltiossa myönnetyn arvonlisäverotunnisteen tai tavaroita siirrettäessä maahantuojan oman arvonlisäverotunnisteen kuljetuksen saapumisjäsenvaltiossa; ja
3)   pyydettäessä esittänyt näytön siitä, että maahantuodut tavarat on tarkoitus lähettää tai kuljettaa toiseen jäsenvaltioon.
— — — — — — — — — — — — — —

Arvonlisäverolain 94 b §:n mukaan verotonta on tavaran maahantuonti, jos tavaran tuontikuljetus päättyy toisessa jäsenvaltiossa ja jos tavara on yhteisömyyntinä veroton ja maahantuojana on elinkeinonharjoittaja.

Arvonlisäverolain 94 b §:ään lisätään muutoksella uusi 2 momentti, jossa täsmennetään maahantuonnin verovapauden ehtoja.

Säännöksessä edellytettävät tiedot eivät poikkea niistä tiedoista, joita Tulli jo nykyisellään vaatii maahantuonnin verottomuuden edellytyksenä. Käytännön syistä tulliviranomainen voi olla vaatimatta näyttöä toiseen jäsenvaltioon lähettämistarkoituksesta tuontihetkellä. Näytön on kuitenkin oltava maahantuojan kirjanpidossa.

Verotusmenettely eräissä yhteisöhankintatilanteissa

AVL  146 b §

Säännöksen viittaus kumottuun valmisteverotuslakiin muutetaan koskemaan voimassa olevaa valmisteverotuslakia.

Lisätietoja: Tuula Nummela puh. 040 332 2449.

THT