Hyppää sisältöön

Hallintoasioiden muutoksenhakusäännösten tarkistamisesta aiheutuvat muutokset valmisteverotusta koskevaan lainsäädäntöön

Julkaisuajankohta 17.12.2015 12.00
Tiedote

105/2015, K. Lietkari/S. Taipale

Hallituksen esitykseen (230/2014) eräiden hallintoasioiden muutoksenhakusäännösten tarkistamisesta sisältyvät valmisteverotusta koskevat muutokset on vahvistettu 7.8.2015. Kyseessä olevat muutokset tulevat voimaan 1.1.2016.                                                               

Laki valmisteverotuslain muuttamisesta (939/2015)

Tullilainsäädännön soveltaminen

Valmisteverotuslain 3 §:n 1 momenttiin lisätään maininta siitä, että myös muutoksenhakuun sovelletaan eräissä tilanteissa soveltuvin osin, mitä tullista säädetään tai määrätään.

Muutoksenhaku ennakkoratkaisuun

Lain 104 §:n 4 momenttia muutetaan säätämällä, että ennakkoratkaisuun ei saa vaatia oikaisua, vaan siihen voi hakea muutosta valittamalla Helsingin hallinto-oikeuteen siten kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään. Valtion puolesta oikeus hakea muutosta on nykyiseen tapaan lain 107 §:ssä tarkoitetulla valtion edunvalvojalla. Tullin päätökseen olla antamatta ennakkoratkaisua ei saa vaatia  oikaisua eikä hakea muutosta valittamalla. Muutoksen yhteydessä myös pykälän useiden momenttien järjestystä muutetaan.

Huojennusta ja maksunlykkäystä koskeva valituskielto

Huojennusta ja maksunlykkäystä koskevaa lain 105 §:ää muutetaan siten, että voimassa olevan pykälän 5 momentin säännös valituskiellosta siirretään lain 107a §:n 1 momenttiin.

Oikaisu verovelvollisen hyväksi

Oikaisua verovelvollisen hyväksi koskevaa 106 §:n 1 momenttia muutetaan poistamalla siitä viittaukset oikaisuvaatimukseen ja valitukseen. Lainmuutoksen voimaantulon jälkeen
säännös koskee vain Tullin omasta aloitteestaan suorittamaa oikaisua. Säännöstä täydennetään siten, että Tullin on maksettava verovelvolliselle tämän liikaa maksama tai palauttamatta jäänyt vero tai virhemaksu.

Oikaisuvaatimusmenettely

Lain muutoksen yhteydessä korvataan nykyinen valitukseen sidottu oikaisu oikaisuvaatimusmenettelyllä. Muutoksen yhteydessä voimaantulevan muutetun 107a §:n 1 momentin mukaan valmisteverotusta koskevaan päätökseen saa vaatia oikaisua Tullilta. Oikaisua ei saa vaatia enää sen jälkeen, kun asia on valitukseen annetulla päätöksellä ratkaistu. Oikaisua ei myöskään saa vaatia, jos asia tulee ensin ratkaista veronpalautusta koskevien säännösten nojalla. Valtion edunvalvojalla on oikeus vaatia oikaisua valtion puolesta.

Valmisteverotusta koskevalla päätöksellä tarkoitetaan lain 107 a §:ssä kaikkia valmisteverotuslaissa säädettyjä päätöksiä, kuten ensiverotus- ja jälkiverotuspäätöksiä sekä päätöksiä, jotka koskevat veron viivästysseuraamuksia, veronkorotuksia tai virhemaksua. Lisäksi valmisteverotusta koskevalla päätöksellä tarkoitetaan muitakin päätöksiä, kuten esimerkiksi veron palauttamista, verotukia tai lupia koskevia päätöksiä. 

Oikaisuvaatimusta koskevasta määräajasta säädetään pykälän 2 momentissa. Määräaika oikaisuvaatimuksen tekemiselle on kolme vuotta veron tai palautuksen määräämistä seuraavan kalenterivuoden alusta, kuitenkin aina vähintään 60 päivää päätöksen tiedoksiannosta. Muussa asiassa valitusaika on 30 päivää päätöksen tiedoksisaannista. Valtion edunvalvojan määräaika oikaisuvaatimuksen tekemiselle on 30 päivää päätöksen tekemisestä.

Pykälän 3 momentin mukaan oikaisuvaatimus on käsiteltävä ilman aiheetonta viivytystä. Jollei valmisteverotuslaissa toisin säädetä,  niin pykälän 4 momentin mukaan oikaisuvaatimukseen sovelletaan muutoin, mitä hallintolaissa säädetään.

Valitus hallinto-oikeuteen ja korkeimpaan hallinto-oikeuteen

Lain uuden 107 b §:n mukaan oikaisuvaatimukseen annettuun päätökseen saa hakea muutosta valittamalla Helsingin hallinto-oikeuteen. Valtion puolesta valitusoikeus on valtion edunvalvojalla.

Uuden pykälän 2 momentti vastaa sisällöltään voimassa olevan lain 107 a §:n 2 momenttia.Valitusaika oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen on kolme vuotta veron määräämistä tai palauttamista seuraavan kalenterivuoden alusta, kuitenkin aina vähintään 60 päivää oikaisuvaatimuksen johdosta annetun päätöksen tiedoksisaannista. Muussa kuin veron määräämistä tai palauttamista koskevassa asiassa määräaika on 30 päivää oikaisuvaatimuksen johdosta annetun päätöksen tiedoksisaannista. Valtion edunvalvojan määräaika säilyy nykyisenä, 30 päivää oikaisuvaatimukseen annetun päätöksen tekemisestä.

Pykälän 3 momentti vastaa voimassa olevaa 107a §:n 4 momenttia. Momentin mukaan valmisteverotuslaissa tarkoitettuihin asioihin ei sovelleta verojen ja maksujen täytäntöönpanosta annetun lain (706/2007) perustevalitusta koskevia säännöksiä. Myös pykälän 4 momentti vastaa sisällöltään voimassa olevaan lakia, 107 a §:n 7 momenttia, mutta sen sanamuotoa tarkistetaan. Uuden 4 momentin mukaan valmistevero ja virhemaksu on valituksesta huolimatta maksettava säädetyssä ajassa.

Muutoksen yhteydessä myös valitusta korkeimpaan hallinto-oikeuteen koskevaa 108 §:ää muutetaan. Pykälän 2 momentista poistetaan maininta siitä, mihin valituskirjelmä toimitetaan. Muutos merkitsee sitä, että valituskirjelmä on toimitettava korkeimmalle hallinto-oikeudelle.

Laki yksityisestä huvialuksesta suoritettavasta polttoainemaksusta annetun lain 21 ja 22 §:n muuttamisesta (944/2015)

Lain valitusta hallinto-oikeuteen koskevasta 21 §:n 4 momentista poistetaan säännös, jonka mukaan polttoainemaksua koskeva valituskirjelmä on toimitettava Tullille. Muutoksen johdosta valituskirjelmä toimitetaan hallinto-oikeudelle, joka kuulee osapuolia hallintolainkäyttölain mukaisesti. Muutoksen yhteydessä myös pykälän 5 momentti poistetaan tarpeettomana.

Myös valitusta korkeimpaan hallinto-oikeuteen koskevaa lain 22 §:ää muutetaan. Pykälän 2 momentista poistetaan maininta siitä, mihin valituskirjelmä toimitetaan. Muutoksen johdosta valitus on toimitettava korkeimmalle hallinto-oikeudelle. Lisäksi muutoksen yhteydessä poistetaan  eräät pykälän säännökset tarpeettomina.


                                 

THT