Hyppää sisältöön

GSP, gemenskapens allmänna preferenssystem, förmånsländerna fr.o.m. 1.1.2013

Utgivningsdatum 3.6.2013 11.18 | Publicerad på svenska 12.1.2017 kl. 12.25
Pressmeddelande

66/2013, LL

Förteckningen över GSP-systemets förmånsländer har ändrats genom kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 496/2013 av den 29 maj 2013 (EUT L 143, 30.5.2013, s. 11-19 ). Förordningens bilaga I har ersatts med en ny förteckning över förmånsländerna.

I bilaga I har Sydsudan (SS) lagts till eftersom landet blivit en självständig stat. Sydsudan hör till de minst utvecklade länderna inom GSP-systemet. Landet har således lagts till i kolumn D i bilaga I.

Nederländska Antillerna (AN) har upplösts och därför har landet strukits ur bilaga I. De nederländska utomeuropeiska länderna och territorierna består nu av:

Bonaire, Sint Eustatius och Saba (BQ)
Curaçao (CW)
Sint Maarten SX (nederländska delen)

De nämnda nederländska utomeuropeiska länderna och territorierna har nu lagts till i bilaga I till GSP-förordningen.

Förordning 496/2013 trädde i kraft den 31 maj 2013 och tillämpas från den 1 januari 2013.

GSP-systemet revideras i sin helhet den 1 januari 2014. Då är bl.a. Ryssland inte längre ett GSP-förmånsland (se TMD 11/2013, 28.1.2013).

Mera information ges av Tullens sakkunniga i ursprungsfrågor.

TMD