Hyppää sisältöön

Kundmeddelande23.11.2016
Fr.o.m. 1 januari 2017 förutsätter GSP-tullförmåner en registrering av exportörer som exporterar från utvecklingsländer – även EU-aktörer måste registrera sig i vissa situationer

Utgivningsdatum 23.11.2016 16.14 | Publicerad på svenska 11.1.2017 kl. 16.41
Pressmeddelande

Erhållande av GSP-tullförmåner förutsätter i fortsättningen att exportörer som exporterar från utvecklingsländer registrerar sig i EU:s nya REX -system. Systemet tas i bruk 1 januari 2017.

Tillsvidare används systemet inte för tullförmåner som beviljas på basis av frihandelsavtal. Avsikten är att användningen av systemet ska utvidgas i ett senare skede till bl.a. handel mellan EU och Kanada samt EU och Vietnam.

Ändringar vid import: ursprungsförsäkran ersätter ursprungsintyg formulär A

För ursprungsprodukter som importeras från utvecklingsländer beviljas tullförmåner i samband med import i enlighet med EU:s GSP-system på basis av exportörens ursprungsintyg formulär A eller fakturadeklaration. Dessa ersätts stegvis med ursprungsförsäkran som upprättats av utvecklingsländernas exportörer. För att exportören ska kunna upprätta ursprungsförsäkringar på ursprungsprodukter i försändelser värda över 6 000 euro, måste hen registrera sig i EU:s nya REX-system. En oregistrerad exportör kan upprätta en ursprungsförsäkran för ursprungsprodukter i försändelser värda högst 6 000 euro.

En exportör som är registrerad i REX-systemet kan själv bestyrka ursprunget av produkter i försändelsen genom att i ett kommersiellt dokument upprätta en formbunden ursprungsförsäkran som innehåller exportörens registreringsnummer.

Övergångsperiod

Alla GSP-förmånsländer ska för export av ursprungsprodukter ta REX-registreringssystemet i bruk senast 30 juni 2020. Enligt nuvarande uppgifter tas registreringssystemet i bruk i 13 länder genast i början av år 2017 bl.a. i följande GSP-länder: Indien, Kenya och Laos. Under år 2017 förväntas sammanlagt 47 GSP-länder ansluta sig till systemet. Av GSP-länderna har 16 meddelat att de tar registreringssystemet i bruk den 1 januari 2018 och 22 länder tänker ansluta sig den 1 januari 2019.

Från och med 1 januari 2017 kan en oregistrerad exportör använda ursprungsförsäkran för försändelser värda högst 6 000 euro.

Vid import till EU godkänns under övergångsperioden ursprungsintyg formulär A och fakturadeklarationer som är bestyrkta eller upprättade före registrering av företaget. Förmånslandets oregistrerade exportörer som börjat använda systemet kan få ursprungsintyg formulär A för högst 12 månader från det att landet har börjat använda registreringssystemet. Intygets giltighetstid är 10 månader, vilket innebär att man t.ex. i Indien kan utfärda ursprungsintyg formulär A så sent som 31 december 2017, med vilket man sedan erhåller tullförmån i EU import t.o.m. 31 oktober 2018.

Exportörens registreringsansökan behandlas och registreringsbeslutet görs av den behöriga myndigheten i exportörens land. De godkända registreringarna sparas i EU kommissionens databas.

Språk och format i ursprungsförsäkran

Ursprungsförsäkran som upprättas i ett kommersiellt dokument på engelska, franska eller spanska godkänns. Ordalydelsen och innehållet har fastställts i unionens tullagstiftning, bilaga 22–07 i kommissionens genomförandeförordning 2015/2447.

Ursprungsförsäkran på engelska:

The exporter xxx of the products covered by this document declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of yyy preferential origin according to rules of origin of the Generalized System of Preferences of the European Union and that the origin criterion met is zzz.”

Vid punkt ”xxx” fyller man i den registrerade exportörens nummer, vid punkt ”yyy” ursprungsland och vid punkt ”zzz” helt framställda produkter med bokstaven ”P” eller tillräckligt bearbetade eller behandlade produkter med bokstaven ”W” och nomenklaturen för harmoniserade systemet (t.ex.”W” 9618).

Importprocessen

GSP-tullförmån ansöks med en importtulldeklaration när varorna överlåts till fri omsättning. Förmånen ansöks i deklarationen med den kod för tullbehandling som hänvisar till GSP-förmån. Dokumentet med ursprungsintyget och exportörens nummer antecknas vid punkten för varupartiets bilagedokument.

Importören eller deklaranten ska alltid kontrollera att numret som den registrerade exportören använt i sin ursprungsförsäkran är i kraft. Numret kan kontrolleras i tjänsten som finns på EU kommissionens webbplats. Den registrerade exportörens nummer har formen xxREXyy, där ”xx” är landskoden och ”yy” är exportörens nummer.

Ändringar vid export

En aktör etablerad inom EU och som till ett GSP-land exporterar en produkt med ursprung i EU för att förädlas till en produkt med ursprung i landet i fråga (s.k. kumulationsexport) med avsikten att återimportera produkten till unionen med GSP-tullförmån, ska registrera sig i REX-systemet före utgången av år 2017 för att kunna upprätta en ursprungsförsäkran för ursprungsprodukten som ska exporteras. Ursprungsförsäkran kommer under år 2017 att ersätta varucertifikat EUR.1 som för närvarande används vid kumulationsexport.

Oförtullade ursprungsvaror som importerats från ett GSP-land kan av en EU-aktör återexporteras till Norge eller Schweiz, eller sändas någon annanstans inom EU för att förtullas. För export eller vidare sändande av varor, ska man ersätta användningen av ursprungsintyg formulär A med ursprungsförsäkran före utgången av år 2017. Även vidaresändare eller återexportörer ska vara registrerade för att kunna upprätta ersättningsförsäkringar om ursprung, om det totala värdet av ursprungsprodukter i den ursprungliga sändning som ska delas upp överstiger 6 000 euro.

Från och med 1 januari 2017, ska en EU-aktör upprätta en ursprungsförsäkran istället för en fakturadeklaration för ursprungsprodukter i försändelser med ett värde på högst 6 000 euro, oberoende av om aktören är registrerad eller inte. Vid återexport och vidaresändande fastställs försändelsens värde enligt värdet av den ursprungliga försändelsen.

Endast återexportörer registrerade i REX-systemet får upprätta ersättningsförsäkringar om ursprung med avseende på produkter som ska sändas till Norge eller Schweiz.

Ursprungsförsäkran gäller i 12 månader från den dag den upprättas.

Registrering av exportör i EU

Exportören ska ansöka om att få bli en registrerad exportör hos tullmyndigheten i det unionsland i vars område exportören eller vidaresändaren av varorna är etablerad. I Finland kan man ansöka om att bli registrerad exportör genom att fylla i ansökningsblanketten som finns publicerad på Tullens webbplats. Vid punkt fyra i blanketten, ska man ge en vägledande beskrivning av de varor som uppfyller kraven på förmånsbehandling och varukoderna enligt det harmoniserade systemet (HS) med en noggrannhet på två eller fyra siffror. Om sökanden har ett av Tullen utfärdat tillstånd att som godkänd exportör inge fakturadeklarationer eller ursprungsdeklarationer, ska detta nämnas i ansökan.

Tullen sparar sökandens uppgifter i EU:s REX-databas. Ett företagsnummer som har formen FIREX1234567-8 används som en finländsk exportörs företagsspecifika registreringsnummer.

Mera information

Mera information om ursprungsärenden fås via kommissionens webbplats, i ”eLearning”- materialet och via Tullens webbplats.

Från och med 1 januari 2017 kan man även be om råd från kommissionens Help Desk-service i ärenden gällande registrering.

Mera information om ändringar i REX-systemet kan även fås från Tullen: yritysneuvonta.tuonti(at)tulli.fi eller yritysneuvonta.export(at)tulli.fi.

Kundmeddelande