Hyppää sisältöön

Ghana, tullietuussopimus alkuperätuotteille 15.12.2016 lähtien

21.12.2016 8.31
Tiedote

117/16.12.2016, LL, päivitetty 21.12.2016,

EU:n ja Ghanan välistä ensivaiheen talouskumppanuussopimusta (EPA) sovelletaan väliaikaisesti 15.12.2016 lähtien (Ilmoitus EUVL L 340, 15.12.2016) tuonnissa unioniin. Ghana ei toistaiseksi myönnä tullietuuksia EU:n alkuperätuotteille. Sopimus on julkaistu EUVL L 287, 21.10.2016. Sopimus ei sisällä alkuperäsääntöjä. Alkuperäsääntöinä sovelletaan niin sanotun markkinoillepääsyasetuksen alkuperäsääntöjä (Asetus 2016/1076, EUVL L 185, 8.7.2016).

Tuonti unioniin

Ghanasta peräisin olevat tuotteet ovat tullittomia tuonnissa unioniin 93 ryhmään kuuluvia tuotteita lukuun ottamatta. Sopimuksen liitteessä 1 on kuitenkin poikkeuksia tietyille aroille tuotteille tullittomuuden myöntämisestä.

Matkalla oleville tai varastoiduille tullaamattomille Ghanan alkuperätuotteille ei ole sopimuksessa siirtymäsäännöksiä. Komission ilmoittaman tulkinnan mukaan sopimuksen soveltamisen alkamista tulee pitää ”poikkeuksellisena tilanteena”. Tällä perusteella unionin tuojat voivat pyytää tullietuuskohtelua Ghanassa  jälkikäteen annetun alkuperäselvityksen (”Issued retrospectively”) perusteella.

Alkuperäsäännöt

Ghanan alkuperätuotteiden viennissä unioniin sovellettavat markkinoillepääsyasetuksen (EU) 2016/1076 alkuperäsäännöt noudattavat niin sanottua perinteistä mallia. Alkuperäselvityksenä käytetään toimivaltaisen viranomaisen vahvistamaa EUR.1 -tavaratodistusta tai valtuutetun viejän itse laatimaa kauppalaskuilmoitusta. Kuka tahansa viejä voi laatia alkuperätuotteille kauppalaskuilmoituksen, kun lähetykseen sisältyvien alkuperätuotteiden arvo ei ylitä 6 000 euroa. Alkuperäselvitys on voimassa 10 kuukautta sen antamisesta.

Näihin alkuperäsääntöihin ei sisälly kirjanpidollisen materiaalinerottelun mahdollisuutta eikä tullinpalautuskieltosäännöstä.

Vienti unionista Ghanaan

Sopimusta ei toistaiseksi sovelleta EU:n alkuperätuotteiden viennissä Ghanaan. Tullinalennusaikataulut tuonnissa Ghanaan tulee ensin saada uudelleen sovituiksi. Ghana ei myöskään ole vahvistanut sitä, sovelletaanko myös EU:n alkuperätuotteiden viennissä Ghanaan markkinoillepääsyasetuksen alkuperäsääntöjä (Asetus 2016/1076). EU:n alkuperätuotteille Ghanassa myönnettävät tullietuudet alkuperäisine alennusaikatauluineen on esitetty sopimuksen liitteessä 2 (sivut 41–313). Tullit alennetaan Ghanassa asteittain tuotteesta riippuen (ryhmät A–C). Ryhmään D kuuluvat arat tuotteet eivät kuulu tullinalennusten piiriin.

Lisätietoja antavat Tullin alkuperäasiantuntijat.

THT