Hyppää sisältöön

Euroopan unionin kaupan suojatoimet uudistuivat 8.6.2018 – muutoksia polkumyynti- ja tasoitustulliasetusten yleisiin sääntöihin

Julkaisuajankohta 19.6.2018 9.41
Tiedote

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EU) 2018/825 nykyaikaistetaan EU:n kaupan suojatoimet, jotta niillä voidaan paremmin tukea EU:n toimijoita. Uusi asetus julkaistiin 7.6.2018 EU:n virallisessa lehdessä numero L 143. Suojatoimia ei ole perusteellisesti uudistettu vuoden 1995 jälkeen, jolloin Uruguayn kierros päättyi. Uudistustyö kesti lähes viisi vuotta.

Uudistuksen hyödyt

Uudistuksen myötä EU voi tehdä polkumyynti- ja tasoitustutkimukset nopeammin ja tehokkaammin. Lisäksi EU:n on mahdollista asettaa tuontitavaroille korkeampia tulleja, ja sen eri tuotannonaloille aiheutuvien vahinkojen laskeminen helpottuu. Myös kaupan suojatoimien läpinäkyvyys ja ennustettavuus paranevat, sekä pienet ja keskisuuret yritykset saavat enemmän tukea toiminnalleen. Tulevaisuudessa toimenpiteitä tullaan soveltamaan koko Euroopan unionin mannerjalustalla ja talousvyöhykkeellä sillä edellytyksellä, että komissio hyväksyy erilliset tullitoimintaa koskevat täytäntöönpanosäädökset eli tullivälineet.

Rakenne

Asetusmuutoksessa (EU) 2018/825 on viisi artiklaa: Ensimmäisessä artiklassa muutetaan polkumyyntitullien perusasetusta 2016/1036. Toisessa artiklassa muutetaan tasoitustullien perusasetusta 2016/1037. Kolmannessa artiklassa on lisäliite näihin asetuksiin. Neljännen artiklan mukaan asetusmuutoksen voimaantulopäivä on 8.6.2018. Viidennen artiklan mukaan asetusta sovelletaan kaikkiin polkumyynti- ja tasoitustutkimuksiin, jotka alkavat asetuksen voimaantulon jälkeen.

Merkittävimmät muutokset polkumyynnin perusasetukseen eli yleisiin sääntöihin

Polkumyyntitutkimuksen aloittaminen muuttuu siten, että asetuksen voimaantulon jälkeen myös ammattiyhdistykset voivat tehdä valituksia yhdessä tuotannonalan kanssa, ja ne voivat myös tukea tuotannonalan tekemiä valituksia. Ammattiyhdistyksistä tulee siis tutkimuksen osapuolia.

Komissio auttaa pieniä ja keskisuuria yrityksiä käyttämään näitä kaupan suojatoimia tarjoamalla niille tukipalveluja, kuten antamalla yleistä tietoa ja selityksiä menettelyistä ja siitä, kuinka valituksen voi tehdä, julkaisemalla vakiomuotoisia kyselylomakkeita kaikilla unionin virallisilla kielillä ja vastaamalla yleisiin kysymyksiin.

Lisäksi polkumyyntitutkimuksen enimmäiskesto lyhenee. Aiemman 15 kuukauden sijasta tutkimus on päätettävä 14 kuukauden kuluessa. Tähän liittyy väliaikaisten toimenpiteiden muutos: Väliaikaiset polkumyyntitullit on otettava käyttöön aikaisintaan 60 päivän ja tavallisesti viimeistään seitsemän kuukauden kuluttua menettelyn aloittamisesta, ja kaikissa tapauksessa viimeistään kahdeksan kuukauden kuluttua menettelyn aloittamisesta. Aiemmin takaraja oli yhdeksän kuukautta.

Tutkimusten avoimuuden ja ennakoitavuuden parantamiseksi tuojille ja muille osapuolille, joihin väliaikaisten polkumyyntitullien käyttöönotto tulee vaikuttamaan, ilmoitetaan etukäteen tällaisten toimenpiteiden ottamisesta käyttöön. Unionin tuottajat, tuojat ja viejät ja niitä edustavat yhdistykset sekä viejämaan edustajat voivat pyytää tietoja väliaikaisten tullien suunnitellusta ottamisesta käyttöön. Tietoja koskevat pyynnöt on tehtävä kirjallisesti määräajassa, ja tiedot on toimitettava osapuolille kolme viikkoa ennen väliaikaisten tullien ottamista käyttöön (ennakkoilmoituskausi). Jos väliaikaisia tulleja ei aiota ottaa käyttöön vaan tutkimusta jatketaan, osapuolille on ilmoitettava tästä kolme viikkoa ennen väliaikaisten tullien käyttöönottoa koskevan määräajan päättymistä. Komissio ilmoittaa ennakkotietona myös tiedon mahdollisten tullien määrästä. Tämä ei vaikuta komission mahdollisesti myöhemmin tekemiin päätöksiin asiasta. Viimeistään kahden vuoden kuluttua asetusmuutoksen voimaantulosta komissio tarkastaa, onko tuonti kasvanut ennakkoilmoituskaudella. Ennakkoilmoituskausi lyhennetään kahteen viikkoon, jos tuonti on kasvanut huomattavasti, tai pidennetään neljään viikkoon, jos näin ei ole tapahtunut.

Komission polkumyyntitutkimuksen kannalta tärkeitä ovat säännökset, jotka koskevat ehdotettua alhaisemman tullin säännön soveltamatta jättämistä raaka-aineisiin liittyvien vääristymien yhteydessä. Uudistuksen myötä myös sosiaali- ja ympäristönormit otetaan huomioon tutkimuksessa. Tällä on vaikutusta esimerkiksi siihen, hyväksyykö komissio tuottajien sitoumukset. (Maahantuoja vapautuu polkumyyntitullin maksamiselta esittämällä valmistajan antaman sitoumuslaskun.)

Menettelyn tai tutkimuksen päättämiseen ilman uusia toimenpiteitä liittyy maahantuojien kannalta iso myönteinen muutos. Asetuksen voimaantulon eli 8.6. jälkeen aloitetut päättymistutkimukset muuttuvat niin, että jos polkumyyntitullin voimassaolo lakkaa päättymistutkimuksen jälkeen, kaikki tullit, jotka on kerätty tulliselvitetyistä tavaroista tutkimuksen aloittamisesta lähtien, maksetaan takaisin. Tulleja ei kuitenkaan palauteta automaattisesti, vaan maahantuojan on pyydettävä palautusta tulliviranomaisilta (Suomessa Tullin oikaisusta). Palautukselle ei makseta korkoa. Päättymistutkimus voidaan aloittaa, kun polkumyyntitulli on ollut voimassa viisi vuotta. Tutkimuksen aikana kannetaan polkumyyntitullit. Nykyään käynnissä olevat päättymistutkimukset hoidetaan niin, että vaikka tutkimuksen lopputulos olisi se, että polkumyyntitullia ei jatkossa kanneta, maahantuoja menettää maksamansa tullit. Muutos on suuri, koska tutkimus voi kestää jopa yli vuoden.

Polkumyyntitoimenpiteiden käyttöönottamisvaiheessa komissiolle ilmoittautuneet osapuolet, esimerkiksi valituksen tekijät ja tuojat, ovat tähän asti voineet esittää komissiolle huomautuksia väliaikaisten tullien soveltamisesta 25 päivän kuluessa toimenpiteiden soveltamisesta. Jatkossa aika lyhenee 15 päivään.

Tulevaisuudessa polkumyyntitulli voidaan ottaa käyttöön myös mille tahansa tuotteelle, jota tuodaan polkumyynnillä suuria määriä Euroopan unionin alueeseen kuuluvalle tekosaarelle, kiinteälle tai kelluvalle rakennelmalle tai muulle rakennelmalle, joka sijaitsee jäsenvaltion mannerjalustan tai jäsenvaltion ilmoittaman talousvyöhykkeen alueella, jos tuonnista aiheutuu EU:lle vahinkoa. Edellytyksenä soveltamisalueen laajentamiselle on, että komissio hyväksyy erilliset tullivälineet. Asian valmistelu on käynnissä.

Muutokset tasoitustullin perusasetukseen eli yleisiin sääntöihin

Muutokset ovat suurelta osin samat kuin polkumyyntiasetukseen tehdyt muutokset. Huomioitavaa on kuitenkin esimerkiksi se, että tasoitustutkimus on edelleen saatettava päätökseen 13 kuukaudessa. Muutosta ei myöskään ole tullut siihen, että väliaikaiset tasoitustullit on otettava käyttöön aikaisintaan 60 päivän ja viimeistään yhdeksän kuukauden kuluttua menettelyn aloittamisesta.

Lisätietoja:

Polkumyynti- ja tasoitustulliasetusten yleisiä sääntöjä koskeva asetusmuutos 2018/825

Polkumyyntitullien perusasetus 2016/1036

Tasoitustullien perusasetus 2016/1037

Neuvoston perustelut (kolmesivuinen tiivistelmä muutoksista)

Tietoa tuontisuojatoimenpiteistä (Trade Defence Instruments, TDI’s) komission sivuilla (englanniksi):

Tietoa pienten ja keskisuurten yritysten tukipalveluista komission sivuilla (englanniksi)

Polkumyynti- ja tasoitustullit

Voimassa olevat polkumyynti- ja tasoitustullit

Käynnissä olevat polkumyynti- ja tasoitustutkimukset

yritysneuvonta.lupa-asiakkaat@tulli.fi

Polkumyynti- ja tasoitustullitiedotteet