Hyppää sisältöön

EU-SADC -talouskumppanuussopimuksen väliaikainen soveltaminen 10.10.2016 lähtien

13.10.2016 17.08
Tiedote

89/2016, LL

Sopimus: EU:n ja SADC:n talouskumppanuussopimusvaltioiden (EPA) välinen talouskumppanuussopimus, julkaistu Euroopan unionin virallinen lehti EUVL L 250, 16.9.2016. Ilmoitus sopimuksen väliaikaisesta soveltamisesta EUVL L 274, 11.10.2016.

Sopimusta sovelletaan väliaikaisesti Euroopan unionin, Botswanan, Lesothon, Namibian, Etelä-Afrikan ja Swazimaan välillä 10.10.2016 lähtien. Mainitut  Afrikan  maat  muodostavat keskenään Eteläisen Afrikan tulliliiton, sopimuksessa  ilmaisulla ’SACU’. Mosambik ei toistaiseksi sovella sopimusta, eikä se kuulu Eteläisen Afrikan tulliliittoon.

Tullinalennukset

SADC:n talouskumppanuussopimusvaltioista peräisin oleviin tuotteisiin sovellettavat EU:n  tuontitullit  sekä  EU:n alkuperätuotteisiin sovellettavat SADC:n talouskumppanuussopimusvaltioiden tullit ovat sopimuksen liitteissä I ja II tullinalennusaikatauluineen ja tariffikiintiöineen.

Alkuperäsäännöt

Sopimuksessa vahvistettuja tullietuuksia sovelletaan tavaroihin, jotka täyttävät sopimuksen pöytäkirjassa 1 määrättyjen alkuperäsääntöjen vaatimukset. Alkuperäsääntöpöytäkirja on sopimuksen sivuilla 1924 - 2069.

Nimikekohtaisissa alkuperäsäännöissä useimpien vaatteiden valmistuksessa riittää yksivaihevalmistus eli valmistus kankaasta (, eikä lanka-asteelta). Nimikekohtaiset alkuperäsäännöt ovat pöytäkirjan liitteissä I ja II sekä poikkeukset  liitteessä II A. Liitteen II A helpotettuja alkuperäsääntöjä sovellettaessa alkuperäselvitykseen tulee lisätä erityismaininta: ”Derogation – Annex II(a) of Protocol 1: materials of HS heading No …, originating from … used.”

Alkuperäsääntöihin sisältyy kahdenvälinen ja diagonaalinen kumulaatio.  SADC:n talouskumppanuussopimusvaltion, muun AKT:n talouskumppanuussopimusvaltion tai MMA:n alkuperäaineksia pidetään EU:n alkuperäaineksina, jos ne sisältyvät siellä tuotettavaan tuotteeseen, edellyttäen että EU:ssa tehty valmistus tai käsittely ylittää riittämättömät toiminnot.

SADC:n talouskumppanuussopimusvaltiossa, muussa AKT:n talouskumppanuussopimusvaltiossa tai MMA:ssa tehtyä valmistusta tai käsittelyä pidetään EU:ssa tehtynä, jos aineksille EU:ssa myöhemmin tehty valmistus tai käsittely ylittää riittämättömät  toiminnot  (täyskumulaatio). Maiden välinen keskinäinen hallinnollista yhteistyötä koskeva sopimus on oltava voimassa kumulaatiota sovellettaessa. Kumulaation soveltamiseen on tuotekohtaisia poikkeuksia. Kumulaation soveltamiseen liittyvät asiakirjat on kuvattu pöytäkirjan 30 artiklassa (tiedotusmenettely). Tavarantoimittajan ilmoitusten mallit ovat pöytäkirjan liitteissä V A ja V B (s. 2058 - 2059).

Alkuperäsäännöissä on myös kumulaatio erityisehdoin sellaisille ei-alkuperäaineksille, joille myönnetään EU:ssa tulliton suosituimmuuskohtelu. Niinikään on kumulaatio sellaisille  muiden maiden alkuperäaineksille, joille myönnetään EU:hun tuotaessa tulliton ja kiintiötön etuuskohtelu.

Suoran kuljetuksen säännös on tämän  sopimuksen alkuperäsäännöissä  laajennettu tavaran ”muuttumattomuus”-artiklaksi (15 artikla). Viejä voi jakaa lähetykset osalähetyksiksi  tai  jakaminen  voidaan tehdä viejän vastuulla, jos lähetykset pysyvät tullivalvonnassa kauttakulkumaassa (-maissa).

Alkuperäsääntöihin sisältyy kirjanpidollisen materiaalinerottelun mahdollisuus. Jos keskenään korvattavissa olevien alkuperä- ja ei-alkuperäainesten erillisvarastointi aiheuttaa huomattavia kustannuksia tai merkittäviä vaikeuksia, tulliviranomaiset voivat asianomaisten kirjallisesta pyynnöstä antaa luvan käyttää niin kutsuttua ”kirjanpidollisen erottelun” menetelmää  kyseisten varastojen hallinnoimiseksi. Tulliviranomaiset voivat  myöntää  luvan asianmukaisina pitämillään edellytyksillä.

SADC:n talouskumppanuussopimusvaltion alkuperätuotteet saavat EU:hun tuotaessa ja EU:n alkuperätuotteet saavat SADC:n talouskumppanuussopimusvaltioon tuotaessa sopimuksen määräysten mukaiset etuudet. Alkuperäselvityksenä käytetään viejän laatimaa määrämuotoista alkuperäilmoitusta tai viranomaisen vahvistamaa EUR.1 –tavaratodistusta.

Viejä laatii alkuperäilmoituksen kauppalaskuun, lähetysluetteloon  tai muuhun sellaiseen  kaupalliseen  asiakirjaan, jossa tuotteiden kuvaus on riittävän yksityiskohtainen tuotteiden  tunnistamiseksi. Kuka tahansa viejä voi laatia alkuperäilmoituksen  yhdestä tai useammasta kollista muodostuvalle lähetykselle, joka sisältää yhteensä enintään   6 000 euron arvosta alkuperätuotteita.  Alkuperäilmoituksissa on oltava viejän käsin kirjoittama alkuperäinen allekirjoitus. Kun alkuperätuotteiden arvo lähetyksessä ylittää 6 000 euroa, viejällä on oltava Tullin kirjallinen lupa toimia valtuutettuna viejänä. Valtuutettu viejä sisällyttää alkuperäilmoitukseen aina Tullin päätöksellä saamansa  yrityskohtaisen valtuutetun viejän lupanumeron. Viejä voi laatia alkuperäilmoituksen, kun siinä tarkoitetut tuotteet viedään maasta tai viennin jälkeen, jos alkuperäilmoitus esitetään tuojamaassa viimeistään kahden  vuoden kuluttua siitä, kun alkuperäilmoituksessa  tarkoitetut tuotteet on tuotu.

Alkuperäilmoituksen tekstimallit eri kielillä ovat pöytäkirjan liitteessä IV (sivu 2055 - 2057):

The exporter of the products covered by this document (customs authorisation No ….. ) declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of ……..  preferential origin.

Alkuperäilmoitus ja EUR.1 -tavaratodistus ovat voimassa 10 kuukautta siitä päivästä, jona se on annettu viejämaassa. Ne on esitettävä mainitun ajan kuluessa tuojamaan tulliviranomaisille.

Alkuperäselvityksen jälkitarkastus tehdään riskiarvioinnin perusteella ja pistokokein tai aina kun tuojamaan tulliviranomaisilla on perusteltua aihetta epäillä tällaisten asiakirjojen aitoutta, asianomaisten tuotteiden alkuperäasemaa tai muiden alkuperäpöytäkirjassa määrättyjen vaatimusten täyttymistä.

Tavarantoimittajan ilmoitusten tarkastus tehdään riskiarvioinnin perusteella ja pistokokein tai aina, kun sen maan tulliviranomaisilla, jossa nämä ilmoitukset on otettu huomioon EUR.1-tavaratodistusta annettaessa tai alkuperäilmoitusta laadittaessa, on perusteltua aihetta epäillä asiakirjan aitoutta tai siinä annettujen tietojen oikeellisuutta.

Alkuperäsääntöpöytäkirjan liitteitä:

LIITE I: Alkuhuomautukset liitteessä II olevaan luetteloon
LIITE II: Luettelo ei-alkuperäaineksille tehtävistä valmistus- tai käsittelytoiminnoista, jotka on tehtävä, jotta valmistettu tuote voi saada alkuperäaseman
LIITE II A: Poikkeukset luetteloon ei-alkuperäaineksille tehtävistä valmistus- tai käsittelytoiminnoista, jotka on tehtävä tämän pöytäkirjan 8 artiklan 2 kohdan mukaisesti, jotta valmistettu tuote voi saada alkuperäaseman     LIITE III: Tavaratodistuslomake  EUR.1
LIITE IV: Alkuperäilmoitus, tekstimallit
LIITE V A: Tavarantoimittajan ilmoitus tuotteista, joilla on etuuskohtelualkuperäasema
LIITE V B: Tavarantoimittajan ilmoitus tuotteista, joilla ei ole etuuskohtelualkuperäasemaa
LIITE VI: Tiedotustodistus
LIITE VII: Poikkeushakemuslomake
LIITE VIII: Merentakaiset maat ja alueet

>> EUVL  L 250, 16.9.2016


                                 

THT