Hyppää sisältöön

EU:n yleisen tullietuusjärjestelmän (GSP) alkuperäsääntöjen muutokset (mm. viejien rekisteröinti REX) sekä lisämerkinnät Kosovossa, Moldovassa ja Ukrainassa annettaviin alkuperäselvityksiin

Julkaisuajankohta 24.3.2015 10.54
Tiedote

28/2015, LL

Säädös: Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2015/428 asetuksen N:o 2454/93 ja asetuksen N:o 1063/2010 muuttamisesta yleisen tullietuusjärjestelmän alkuperäsääntöjen ja tiettyjä maita ja alueita koskevien tullietuuksien osalta

Voimaan 21.3.2015

Asetuksen 1 artiklan 7 ja 23 kohtaa sovelletaan 1.1.2015 lähtien.

1. GSP

Muuttamattomana pitämisen säännöstä (74 artikla, non manipulation) on lievennetty siten, että tuotteisiin voidaan lisätä taikka kiinnittää merkkejä, nimilappuja, sinettejä tai muuta tietoaineistoa sen varmistamiseksi, että tuotteet ovat unionissa sovellettavien jäsenvaltioiden erityisvaatimusten mukaisia.

Mainittu 74 artikla koskee myös lähetysten jakamista osalähetyksiin. Säännöstä on  selvennetty. Lähetys voidaan  jakaa osalähetyksiin ainoastaan, jos se tehdään viejän toimesta taikka viejän  vastuulla. Tavaroiden on pysyttävä tullivalvonnassa kauttakulkumaassa tai -maissa.

Korvattua 74 artiklaa sovelletaan taannehtivasti 1.1.2015 lähtien.

A-alkuperätodistuksen jälkikäteen antamista koskevaa säännöstä on muutettu (97 l artiklan 2 ja 3 kohta). Todistus voidaan nyt antaa siihen liittyvien tuotteiden viennin jälkeen ilman, että edellytettäisiin tällöin jotain poikkeuksellista. Asianomaisten tuotteiden lopullinen määräpaikka on voitu määrittää vasta kuljetuksen tai varastoinnin aikana ja lähetyksen mahdollisen osalähetyksiin jakamisen jälkeen.

A-alkuperätodistuksiin tehtävät maininnat voidaan nyt laatia englannin (”Issued retrospectively” ja ”Duplicate”) ja ranskan kielen ohella myös espanjaksi (97 l artiklan 3 ja 4 kohta).

A-alkuperätodistuksen 2 ja 10 kohtaa ei tarvitse välttämättä täyttää. Sen 12 kohtaan on merkittävä ’Euroopan unioni’ tai jonkin jäsenvaltion nimi. A-alkuperätodistuksen antamispäivä on merkittävä 11 kohtaan. Tähän todistuksen antavalle toimivaltaiselle valtion viranomaiselle varattuun kohtaan on merkittävä myös allekirjoitus, joka samoin kuin 12 kohtaan merkittävä viejän valtuutetun allekirjoittajan allekirjoitus, on tehtävä käsin (97 l artiklan 6 kohta). Uutta on se, että todistuksen kohtaa 10 (laskujen numero ja päiväys) ei tarvitse välttämättä täyttää.

Korvattuja 97 l artiklan kohtia sovelletaan taannehtivasti 1.1.2015 lähtien.

GSP-järjestelmän  nimikekohtaisiin alkuperäsääntöihin (liitteen 13 a II osa) on sisällytetty uusi sääntö nimikkeen ex 6212  neulosta oleville rintaliiveille ja muille niiden kaltaisille tavaroille sekä niiden osille.

A-alkuperätodistuksen (Form A, liite 17) painamisohjeita eli alkuhuomautuksia on hieman muutettu. Niinikään lomakkeen kääntöpuolella olevia huomautuksia on päivitetty. Todistuslomakkeita, joiden kääntöpuolella on vanhentuneita huomautuksia, voidaan käyttää, kunnes nykyiset varastot on käytetty loppuun.

Rekisteröity viejä (REX) sekä alkuperävakuutus

Rekisteröidyn viejän järjestelmän käyttöönotosta kehitysmaissa sekä EU:ssa tullaan ilmoittamaan yksityiskohtaisesti, kun järjestelmä valmistuu ja sen  soveltaminen alkaa. Asetuksessa 2015/428 tarkoitetut järjestelmään nyt tehdyt muutokset ja täsmennykset kuvataan tässä lähinnä ennakkotietoina.  

GSP-järjestelmän alkuperäsääntöjä on jo tätä aikaisemmin uudistettu siten, että on säädetty käyttöön otettavasta järjestelmästä, jossa rekisteröidyt viejät vahvistavat itse tavaroiden alkuperän (REX-järjestelmä). Järjestelmän täytäntöönpanoa oli lykätty 1.1.2017 asti. REX-järjestelmää koskevat lisävaatimukset on sittemmin selvitetty. Tämän vuoksi asetuksella 2015/428 on nyt muutettu useita tulevaa REX-järjestelmää koskevia GSP-alkuperäsääntöjen säännöksiä.

Rekisteröidyn viejän sekä alkuperävakuutuksen määritelmät on korvattu uusilla määritelmillä (67 artiklan 1 kohdan u ja v alakohdat). Rekisteröity viejä kattaa myös tavaroiden jälleenlähettäjän, joka on sijoittautunut johonkin jäsenvaltioon ja jonka kyseisen jäsenvaltion tulliviranomaiset ovat rekisteröineet korvaavien alkuperävakuutusten laatimiseksi, jotta kyseinen jälleenlähettäjä voi jälleenlähettää alkuperätuotteita muualle unionin tullialueelle tai, soveltuvin osin, Norjaan, Sveitsiin tai jossain vaiheessa myös Turkkiin (’rekisteröity jälleenlähettäjä’).

Komissio perustaa REX-järjestelmän ja asettaa sen saataville viimeistään 1.1.2017. Edunsaajamaiden on aloitettava viejien rekisteröinti 1.1.2017. Enimmillään edunsaajamaa voi saada luvan lykätä viejien rekisteröintiä 1.1.2019 asti, jos maa ei kykene aloittamaan rekisteröintiä 1.1.2017. Kaikkien edunsaajamaiden on sovellettava  REX-järjestelmää viimeistään 30.6.2020 alkaen.

Myös EU:n viejien on rekisteröidyttävä, jos ne vievät EU:n alkuperää olevia materiaaleja GSP-maihin kumulaation soveltamiseksi. Kaikkien jäsenvaltioiden tulliviranomaisten on lopetettava EUR.1 –tavaratodistusten antaminen kumulaatiota varten 1.1.2018.

Unionin viejien, olivatpa ne rekisteröityjä tai eivät, on laadittava alkuperävakuutukset lähetettävistä alkuperätuotteista, jos tuotteiden yhteisarvo ei ole yli 6 000 euroa, 1.1.2017 alkaen.

Tullakseen rekisteröidyksi viejäksi johonkin EU:n jäsenvaltioon sijoittautuneen viejän taikka tavaroiden jälleenlähettäjän on jätettävä hakemus kyseisen jäsenvaltion tulliviranomaisille. Hakemuslomake on asetuksen liitteessä 13 c (Asetuksen 2015/428 liite II). Viejä taikka jälleenlähettäjä saa rekisteröidyttyään rekisteröidyn viejän numeron.

Viejien kirjanpitoa koskevat velvollisuudet on artiklassa 94.

Alkuperävakuutuksen malliteksti täyttöohjeineen (vakuutuksen kohdat 1–6) on täydellisenä asetuksen liitteessä 13 d ranskaksi, englanniksi ja espanjaksi.

Alkuperävakuutuksen tekstimalli

Alkuperävakuutus laaditaan mihin kaupalliseen asiakirjaan tahansa ilmoittaen viejän ja vastaanottajan nimi (. . . documents showing the name and . . .) ja täydellinen osoite sekä tuotteiden kuvaus ja alkuperävakuutuksen antamispäivä (1). Alkuperävakuutus on laadittava englannin, espanjan tai ranskan kielellä.


Englanninkielinen toisinto
The exporter … (Number of Registered Exporter (2)  (3)  (4)) of the products covered by this document declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of … preferential origin (5) according to rules of origin of the Generalised System of Preferences of the European Union and that the origin criterion met is … … (6).
 

(6)  Kokonaan tuotetut tuotteet: merkitään kirjain ’P’. Riittävästi valmistetut tai käsitellyt tuotteet: Merkitään kirjan ’W’ ja sen jälkeen harmonoidun järjestelmän nimike (esim. ’W’9618).

Soveltuvin osin edellä oleva maininta on korvattava jollakin seuraavista maininnoista:

a)

kahdenvälinen kumulaatio: ’EU cumulation’;

b) kumulaatio Norjan, Sveitsin tai Turkin kanssa: ’Norway cumulation’, ’Switzerland cumulation’, ’Turkey cumulation’;

c) alueellinen kumulaatio: ’regional cumulation’;

d) laajennettu kumulaatio: ’extended cumulation with country x’.


Viejän on laadittava alkuperävakuutus, kun siihen liittyvät tuotteet viedään, jos asianomaisia tuotteita voidaan pitää kyseisen edunsaajamaan tai muun edunsaajamaan alkuperätuotteina (95 artikla).

Alkuperävakuutus voidaan laatia myös kyseisten tuotteiden viennin jälkeen (’jälkikäteen laadittu vakuutus’). Tällainen jälkikäteen laadittu vakuutus on hyväksyttävä, jos se esitetään viimeistään kahden vuoden kuluttua tuonnista sen jäsenvaltion tulliviranomaisille, jossa vapaaseen liikkeeseen luovutusta koskeva tulli-ilmoitus on tehty.

Jos lähetys jaetaan osiin 74 artiklan mukaisesti ja edellyttäen, että edellä  tarkoitettua kahden vuoden määräaikaa noudatetaan, tuotteiden viejämaan viejä voi laatia alkuperävakuutuksen jälkikäteen. Tätä sovelletaan soveltuvin osin, jos lähetys jaetaan osiin muussa edunsaajamaassa tai Norjassa, Sveitsissä taikka soveltuvin osin Turkissa.

Alkuperävakuutus voidaan laatia mille tahansa kaupalliselle asiakirjalle, josta asianomainen viejä ja kyseessä olevat tavarat voidaan tunnistaa (95 artiklan 3 kohdan toinen alakohta).

Alkuperävakuutus on voimassa 12 kuukautta siitä päivästä alkaen, jona se laadittiin.

Tullietuuskohtelun pyytämisestä ja pyynnössä vaadittavista tiedoista on säädetty korvatussa 97 artiklassa.

Ennen kuin tavarat ilmoitetaan luovutettaviksi vapaaseen liikkeeseen ilmoittajan on asianmukaisella tavalla varmistettava, että tavarat ovat  alkuperäsääntöjen mukaiset, tarkastamalla erityisesti:

i)

julkisella verkkosivustolla, että viejä on rekisteröity REX-järjestelmään, jos lähetettyjen tuotteiden yhteisarvo on yli 6 000 euroa; ja

ii)

että alkuperävakuutus on laadittu asetuksen liitteen 13 d mukaisesti.

Korvaavista alkuperävakuutuksista on säädetty yksityiskohtaisesti asetuksen 97 d artiklassa (rekisteröidyt sekä rekisteröimättömät jälleenlähettäjät, merkinnät alkuperäiseen ja korvaavaan alkuperävakuutukseen).

Jälleenlähettäjät on rekisteröitävä korvaavien alkuperävakuutuksien laatimista varten alkuperätuotteiden lähettämiseksi muualle unionin alueella, jos osalähetyksiin jaettavan alkuperäisen lähetyksen alkuperätuotteiden yhteisarvo on yli 6 000 euroa.

On kuitenkin sallittava, että rekisteröimättömät jälleenlähettäjät voivat laatia korvaavia alkuperävakuutuksia, kun osalähetyksiin jaettavan alkuperäisen lähetyksen alkuperätuotteiden yhteisarvo on yli 6 000 euroa, jos ne liittävät mukaan jäljennöksen edunsaajamaassa laaditusta alkuperäisestä alkuperävakuutuksesta.

Ainoastaan REX-järjestelmään rekisteröidyt jälleenlähettäjät voivat laatia korvaavia alkuperävakuutuksia alkuperätuotteista, jotka on määrä lähettää Norjaan, Sveitsiin tai Turkkiin, kun Turkki täyttää tietyt edellytykset. Tätä sovelletaan riippumatta alkuperäiseen lähetykseen sisältyneiden alkuperätuotteiden arvosta ja siitä, sisältyykö kyseinen alkuperämaa asetuksen (EU) N:o 978/2012 liitteeseen II (tosiasialliset edunsaajamaat EU:ssa).

Korvaava alkuperävakuutus on voimassa 12 kuukautta siitä päivästä alkaen, jona alkuperäinen alkuperävakuutus laadittiin.

2. Muut yksipuoliset tullietuudet

Kosovon, Moldovan ja Ukrainan alkuperätuotteille annettavat alkuperäselvitykset

Kosovon, Moldovan (myös vapaakauppasopimus) ja Ukrainan (myös GSP:n edunsaajamaa)  alkuperätuotteille voidaan mahdollisten muiden tullietuuksien ohella myöntää EU:ssa sellaisia yksipuolisia tullietuuksia, joiden alkuperäsääntöinä sovelletaan tullikoodeksin soveltamisasetuksen 98–123 artiklassa tarkoitettuja alkuperäsääntöjä. Näiden alkuperäsääntöjen 109 artiklaan on nyt sisällytetty lisävaatimus EUR.1 -tavaratodistuksiin ja kauppalaskuilmoituksiin tehtävästä lisämaininnasta. EUR.1 -tavaratodistusten 7 kohdassa ja kauppalaskuilmoituksissa on oltava maininta:

”Autonomous trade measures” taikka ”Mesures commerciales autonomes”

Maininta on sisällytettävä myös EU:ssa annettaviin alkuperäselvityksiin, kun sovelletaan kahdenvälistä kumulaatiota puheena olevien yksipuolisten järjestelyjen nojalla.


Lisätietoja asiasta antavat Tullin alkuperäasiantuntijat.

THT