Hyppää sisältöön

EU:n ja Ukrainan välinen vastavuoroinen sopimus 1.1.2016 lähtien

8.12.2015 11.33
Tiedote

100/2015, LL

Ilmoitus EU:n ja Ukrainan välisen vastavuoroisen assosiaatiosopimuksen kaupan osan väliaikaisesta soveltamisesta 1.1.2016 lähtien on julkaistu EUVL L 321, 5.12.2015. Assosiaatiosopimus on julkaistu EUVL L 161/29.5.2014.

Kauppaa koskevat säännökset ovat  sopimuksen IV osastossa. Osapuolet perustavat asteittain vapaakauppa-alueen enintään 10 vuotta kestävän siirtymäkauden aikana.

Tuontitullien poistaminen

Kumpikin osapuoli alentaa toisen osapuolen alueelta peräisin olevien tavaroiden tulleja tai poistaa ne sopimuksen liitteessä I-A esitettyjen tulliluetteloiden mukaisesti (Ukrainan tulliluettelot ja EU:n tulliluettelot). Toisin sanoen 1.1.2016 lähtien myös EU:n alkuperätuotteet saavat tullietuuksia Ukrainassa.

Ukraina poistaa Ukrainan tullikoodiin 6309 00 00 kuuluvien käytettyjen vaatteiden ja muiden käytettyjen tekstiilitavaroiden, jalkineiden ja päähineiden tuontitullit sopimuksen liitteessä I-B esitettyjen edellytysten mukaisesti.

Viiden vuoden kuluttua sopimuksen voimaantulosta osapuolet neuvottelevat keskenään mahdollisuudesta nopeuttaa tai laajentaa tullien poistamista osapuolten välisestä kaupasta.

Alkuperäsäännöt

'Peräisin olevalla' tai 'alkuperätuotteella tai -tavaralla' tarkoitetaan sellaista tuotetta tai tavaraa, joka on sopimuksen pöytäkirjassa I (Käsitteen 'alkuperätuotteet' määrittelystä ja hallinnollisen yhteistyön menetelmistä) vahvistettujen alkuperäsääntöjen mukainen.

Sopimuksen alkuperäsäännöt noudattavat paljolti Paneurooppa-Välimeri –sopimusten alkuperäsääntöjä.

Sääntöihin sisältyy muun muassa kahdenvälinen kumulaatio, suoran kuljettamisen edellytys, tullinpalautuskielto, kirjanpidollisen materiaalinerottelun mahdollisuus, valtuutetun viejän asema ja säännökset alkuperäselvitysten tarkastamisesta.

Alkuperäselvityksenä käytetään viranomaisen vahvistamaa EUR.1 –tavaratodistusta  tai viejän laatimaa määrämuotoista kauppalaskuilmoitusta, jonka malli on pöytäkirjan I liitteessä IV. Alkuperäselvitys on voimassa neljä kuukautta siitä päivästä, jona se on annettu viejämaassa. Nyt myös ukrainalaiset viejät voivat saada valtuutetun viejän aseman.

Yksipuoliset tullietuudet vuoden 2015 loppuun asti

EU:n ja Ukrainan välille neuvotellun assosiaatiosopimuksen tullietuudet on pantu täytäntöön ennakolta myöntämällä Ukrainasta peräisin oleville tuotteille yksipuolisesti tullietuuksia unionissa 23.4.2014 lähtien asetuksella 374/2014 (THT 41 ja 110/2014). Tullit on alennettu tai poistetttu tuonnissa EU:iin assosiaatiosopimuksen liitteessä IA esitetyn myönnytysluettelon mukaisesti. Näitä yksipuolisia tullimyönnytyksiä sovelletaan vuoden 2015 loppuun asti.

Alkuperäsääntöinä sovelletaan tullikoodeksin soveltamisasetuksen (2454/93  koonnos) IV osaston 2 luvun 2 jaksossa tarkoitettuja alkuperäsääntöjä ja hallinnollisen yhteistyön menetelmiä  (artiklat 97x – 123 ja liitteet 14, 15, 21 ja 22). Näihin alkuperäsääntöihin ei sisälly tullinpalautuskieltoa toisin kuin 1.1.2016 lähtien sovellettavan assosiaatiosopimuksen alkuperäsääntöihin.

Näiden alkuperäsääntöjen 109 artiklaan sisältyy 21.3.2015 lähtien  vaatimus EUR.1 –tavaratodistuksiin ja kauppalaskuilmoituksiin tehtävästä lisämaininnasta (THT 28/2015). EUR.1–tavaratodistusten 7 kohdassa ja kauppalaskuilmoituksissa on oltava maininta:

”Autonomous trade measures” tai ”Mesures commerciales autonomes”

Maininta on sisällytettävä myös EU:ssa annettaviin alkuperäselvityksiin, kun sovelletaan kahdenvälistä kumulaatiota puheena olevien yksipuolisten järjestelyjen nojalla.

Näitä yksipuolisia tullietuuksia sovellettaessa ukrainalaisilla viejillä ei ole mahdollisuutta soveltaa valtuutetun viejän asemaa.

GSP-järjestelmän soveltaminen jatkuu

Ukraina on edelleen EU:n GSP-järjestelmän mukainen edunsaajamaa. Alkuperäselvityksenä käytetään Form A –alkuperätodistusta. Myöskään GSP-järjestelmää sovellettaessa ukrainalaiset viejät eivät voi saada valtuutetun viejän asemaa.

Lisätietoja asiasta antavat Tullin alkuperäasiantuntijat.

THT