Hyppää sisältöön

EU:n ja Singaporen välinen vapaakauppasopimus voimaan 21.11.2019

22.11.2019 14.40
Tiedote

EU:n ja Singaporen välistä vapaakauppasopimusta sovelletaan 21.11.2019 alkaen (EUVL L 293, 14.11.2019). Sopimusteksti on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä L 294, 14.11.2019.

EU – Singapore –sopimus on Euroopan unionin ensimmäinen kahdenvälinen sopimus Kaakkois-Aasian maan kanssa. Singapore on EU:n tärkein kauppakumppani Kaakkois-Aasian maiden liiton (ASEAN) jäsenmaista. Sopimuksessa on otettu huomioon valmistusaineiden hankintaketjut Kaakkois-Aasiassa sisällyttämällä sopimuksen alkuperäsääntöihin mahdollisuus hyödyntää ASEAN-kumulaatiota. Tämä kuitenkin edellyttää ensin, että EU:lla on vapaakauppasopimukset myös muiden ASEAN-maiden kanssa.

Tullien poistaminen

Tuonnissa unioniin osalta Singaporen alkuperätuotteista tullit poistuvat heti sopimuksen voimaan tullessa.  Muiden Singaporen alkuperätuotteiden tullit alennetaan tai poistetaan vaiheluokittain sopimuksen liitteessä 2-A (s. 129) esitetyn unionin tulliluettelon mukaisesti. Unionin tulliluettelo vaiheluokkineen on lisäyksessä 2-A-1 (sivut 130 – 239).

Heti sopimuksen voimaan tullessa yli 80 % kaikesta Singaporen tuonnista unioniin tulee olemaan tullitonta sopimusta hyödynnettäessä. Tullit poistuvat unionissa heti sopimuksen voimaan tullessa esim. elektroniikkatuotteilta, farmaseuttisilta tuotteilta, petrokemian tuotteilta sekä jalostetuilta maataloustuotteilta. Lopuilta Singaporen alkuperätuotteista EU poistaa tullit joko kolmessa tai viidessä vuodessa riippuen tuotteen tuoteluokasta. Tietyiltä tekstiileiltä ja matoilta tullit poistuvat kolmessa vuodessa. Polkupyörien, hedelmien, viljojen ja urheilujalkineiden tullit poistuvat viidessä vuodessa. Sovellettava etuuskohtelutullin määrä on kuitenkin aina tarkistettava nimikekohtaisesti Taric-tietokannasta.

Singaporen tulliluettelo on lisäyksessä 2-A-2 (sivu 240). Sen mukaisesti Singapore poistaa tullit kaikilta unionin alkuperätuotteilta tämän sopimuksen voimaantulopäivästä alkaen. Singapore kantaa muutoinkin tulleja vain rajatulta joukolta tuotteita. Tällaisia tuotteita ovat alkoholi- ja tupakkatuotteet, moottoriajoneuvot sekä polttoaineet. Singapore poistaa nämä jäljellä olevat tullit EU:n alkuperätuotteilta. 

Tuontitullin alaiset tuotteet Singaporessa suuntaa antavasti

Sopimuksen alkuperäsäännöt

Alkuperäsäännöt ovat sopimuksen pöytäkirjassa 1 (sivut 659 – 749).

Alkuperäsääntöihin sisältyy kahdenvälinen kumulaatio sekä tietyin edellytyksin myös mahdollisuus ryhtyä hyödyntämään muiden ASEAN-maiden alkuperäaineksia tuotteen alkuperäaseman saavuttamiseksi. Tämä mahdollisuus koskee sellaisen muun ASEAN-maan alkuperäaineksia, joka solmii unionin kanssa etuuskohtelusopimuksen. Kumulaation soveltamisen edellytyksenä on aina, että toisen sopimusosapuolen aineksia on valmistettu tai käsitelty kyseisessä osapuolessa 6 artiklassa (Riittämätön valmistus tai käsittely) tarkoitettuja toimia enemmän.

Alkuperäsääntöihin sisältyy ns. yleinen toleranssi 10 %.

Säännös kirjanpidollisesta materiaalinerottelusta on alkuperäsääntöjen 11 artiklassa.

Alkuperätuotteiden tulee säilyä muuttumattomina kuljetuksen aikana (13 artikla).

Alkuperätuotteiden valmistuksessa käytettäviin ei-alkuperäaineksiin liittyy tullinpalautuskielto. Näistä ei-alkuperäaineksista kannettavaa tullia ei saa palauttaa, jos valmistetulle alkuperätuotteelle laaditaan viennissä alkuperäselvitys (15 artikla).

Unionin alkuperätuotteet saavat Singaporeen tuotaessa ja Singaporen alkuperätuotteet saavat unioniin tuotaessa sopimuksen mukaisen tullietuuskohtelun, kun niistä esitetään määrämuotoinen 'alkuperäilmoitus'. Alkuperäilmoitus laaditaan kauppalaskuun tai muuhun kaupalliseen asiakirjaan, jossa alkuperätuotteet kuvataan riittävän tarkasti niiden yksilöimisen mahdollistamiseksi (16 artikla). Alkuperäilmoituksen tekstimalli täyttöohjeineen on pöytäkirjan liitteessä E (sivut 746 – 748). Kun alkuperäilmoitus koskee unionin alkuperätuotteita, viejän on käytettävä tuotteen alkuperästä tunnusta ”EU”.

Valtuutettu viejä unionissa

Unionin viejien on oltava valtuutettuja viejiä voidakseen laatia alkuperäilmoituksia yli 6 000 euron arvoisille alkuperätuotteiden lähetyksille (17 artikla). Valtuutetulla viejällä on tullin antama lupanumero, joka sisällytetään alkuperäilmoitukseen. Suomessa jo voimassa olevat valtuutetun viejän luvat oikeuttavat alkuperäilmoitusten laatimiseen myös viennissä Singaporeen. Unionin viejän ei tarvitse olla tullin valtuuttama viejä, jos alkuperätuotteiden arvo lähetyksessä ei ylitä 6 000 euroa.

Alkuperäilmoituksessa on oltava viejän käsin kirjoittama alkuperäinen allekirjoitus. Valtuutettua viejää ei kuitenkaan vaadita allekirjoittamaan ilmoituksia, jos hän antaa vientimaan tulliviranomaisille kirjallisen sitoumuksen siitä, että hän ottaa täyden vastuun jokaisesta alkuperäilmoituksesta, jossa hänet yksilöidään niin kuin hän olisi käsin allekirjoittanut sen (17 artiklan 5 kohta).

Rekisteröity viejä Singaporessa

Singaporessa viejien tulee olla toimivaltaisen viranomaisen rekisteröimiä (17 artiklan 1. b –kohta). Tällöin niillä on toimijoille myönnettävä yksilöllinen numero  (Unique Entity Number). Viejät Singaporessa sisällyttävät alkuperäilmoitukseen tämän numeron lähetyksen sisältämien Singaporen alkuperätuotteiden arvosta riippumatta.  

Viejä laatii alkuperäilmoituksen kirjoittamalla koneella, leimaamalla tai painamalla kauppalaskuun, lähetysluetteloon tai muuhun lähetyksen tuotteita koskevaan kaupalliseen asiakirjaan. Jos ilmoitus kirjoitetaan käsin, se on kirjoitettava musteella suuraakkosin. Singaporesta tapahtuvan viennin osalta alkuperäilmoitus laaditaan käyttämällä englanninkielistä toisintoa. Unionista tapahtuvan viennin osalta alkuperäilmoitus voidaan laatia käyttämällä mm. englannin kieltä.

Alkuperäilmoitus voidaan poikkeuksellisesti laatia vasta viennin jälkeen ("jälkikäteen annettava ilmoitus"), jos alkuperäilmoitus esitetään viimeistään kahden vuoden kuluessa tavaroiden saapumisesta unionin alueelle tai yhden vuoden kuluessa tavaroiden saapumisesta Singaporen alueelle.

Alkuperäilmoituksen voimassaolo

Alkuperäilmoitus on voimassa 12 kuukautta siitä päivästä, jona se on laadittu viejäosapuolessa (19 artikla). Tullietuuskohtelua on haettava kyseisen ajan kuluessa tuojaosapuolen tulliviranomaisilta.

Vapautus alkuperäilmoituksen toimittamisesta (22 artikla)

Yksityishenkilöiden yksityishenkilöille pikkulähetyksinä lähettämät tuotteet ja matkustajien henkilökohtaisiin matkatavaroihin sisältyvät tuotteet voidaan tuoda alkuperätuotteina ilman, että alkuperäilmoituksen toimittamista vaaditaan, jos kysymyksessä ei ole kaupallinen tuonti. Näiden tuotteiden yhteisarvo saa olla enintään 500 euroa pikkulähetysten osalta ja enintään 1 200 euroa matkustajan henkilökohtaisiin matkatavaroihin sisältyvien tuotteiden osalta.

Alkuperäilmoitusten tarkastaminen (28 artikla)

Alkuperäilmoitusten jälkitarkastukset tehdään pistokokein tai aina kun tuojaosapuolen tulliviranomaisilla on perusteltua aihetta epäillä tällaisten asiakirjojen aitoutta, asianomaisten tuotteiden alkuperäasemaa tai muiden alkuperäpöytäkirjan vaatimusten täyttymistä.

Viejäosapuolen tulliviranomaiset tekevät tarkastuksen. Tätä tarkoitusta varten niillä on oikeus pyytää todisteita ja tarkastaa viejän tilejä tai tehdä muita tarpeellisiksi katsomiaan tarkastuksia.

Jos perustellun epäilyn tapauksessa vastausta ei ole saatu kymmenen kuukauden kuluessa tarkastuspyynnön päivämäärästä tai saadussa vastauksessa ei ole riittävästi tietoja, jotta tarkastusta pyytäneet tulliviranomaiset voisivat määrittää, onko kyseinen asiakirja aito tai mikä on tuotteiden tosiasiallinen alkuperä, tarkastusta pyytäneet tulliviranomaiset epäävät etuuskohtelun, ei kuitenkaan kun kyseessä ovat poikkeukselliset olosuhteet.

Kuljetettavina tai varastossa olevia tavaroita koskevat siirtymämääräykset (35 artikla)

Sopimusta voidaan soveltaa alkuperäsääntöjen edellytykset täyttäviin tavaroihin, jotka ovat tämän sopimuksen voimaantulopäivänä kuljetettavina, osapuolissa väliaikaisesti varastoituina, tullivarastoissa tai vapaa-alueilla.  Edellytyksenä on, että 12 kuukauden kuluessa kyseisestä päivästä tuojaosapuolen tulliviranomaisille toimitetaan jälkikäteen laadittu alkuperäilmoitus. Pyydettäessä tällainen ilmoitus toimitetaan yhdessä sellaisten asiakirjojen kanssa, jotka osoittavat, että tavarat on kuljetettu suoraan alkuperäsääntöjen 13 artiklan (Muuttumattomuus) mukaisesti.

Nimikekohtaisten alkuperäsääntöjen alkuhuomautukset ovat pöytäkirjan 1 liitteessä A (sivut 675 – 680).

Nimikekohtaiset alkuperäsäännöt ovat pöytäkirjan 1 liitteessä B (sivut 681 – 738). Näissä alkuperäsäännöissä mainitaan ei-alkuperäaineksille vaadittava valmistus tai käsittely, joka antaa valmistetulle tuotteelle alkuperäaseman.

Vaihtoehtoiset nimikekohtaiset alkuperäsäännöt kiintiöidyille määrille eräitä Singaporen alkuperätuotteita ovat pöytäkirjan 1 liitteessä B a (sivut 739 -740). Tämän liitteen mukaisesti laaditussa alkuperäilmoituksessa on oltava seuraava englanninkielinen merkintä:

“Derogation – Annex B(a) of Protocol Concerning the definition of the concept of ‘originating products’ and methods of administrative cooperation of the EU-Singapore FTA".

Kiintiöitä koskeva Komission täytäntöönpanoasetus 2019/1927 on julkaistu EUVL L 299, 20.11.2019. Asetuksessa mainitaan ne edellytykset, joiden täyttyessä kiintiöitä voidaan soveltaa.  Asetuksen liitteessä luetellaan kiintiöiden järjestysnumerot, tuotteet nimikkeittäin, kiintiökaudet sekä kiintiöiden määrät kiintiökausittain. Asetus tulee voimaan ja sitä sovelletaan 21.11.2019 lähtien.

Pöytäkirjan 1 liitteessä C (sivut 741 - 742) luetellaan ne ainekset, joihin ei alkuperäsääntöjen 3 artiklan 2 kohdan nojalla voida soveltaa kumulaatiota.

Pöytäkirjan 1 liitteessä D (sivut 743 - 745) luetellaan alkuperäsääntöjen 3 artiklan 9 kohdassa tarkoitetut tuotteet, joiden sisältämiä ASEAN-maan alkuperäaineksia pidetään osapuolen alkuperäaineksina.

Alkuperäilmoituksen tekstimalli

Englanninkielinen toisinto

The exporter of the products covered by this document (customs or competent governmental authorisation No ...(1)) declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of ... preferential origin(2).

…………………………………………………………….................................................(3)

(Paikka ja päiväys)

...……………………………………………………………………..................................(4)

(Viejän allekirjoitus; lisäksi ilmoituksen allekirjoittajan nimi on selvennettävä)

________________

(1)      Kun alkuperäilmoituksen laatii unionissa valtuutettu viejä, tähän kohtaan on merkittävä valtuutetun viejän lupanumero. Kun alkuperäilmoitusta ei laadi valtuutettu viejä, suluissa olevat sanat jätetään pois tai kohta jätetään tyhjäksi.

Kun alkuperäilmoituksen laatii viejä Singaporessa, tähän kohtaan on merkittävä toimijoille myönnettävä yksilöllinen numero (Unique Entity Number).

(2)      Tuotteiden alkuperä on ilmoitettava. Kun alkuperäilmoitus koskee unionin alkuperätuotteita, viejän on käytettävä tunnusta "EU". Kun alkuperäilmoitus koskee kokonaan tai osittain Ceutan ja Melillan alkuperätuotteita, viejän on selvästi osoitettava ne tunnuksella "CM" asiakirjassa, johon ilmoitus laaditaan.

(3)      Nämä merkinnät voidaan jättää pois, jos tiedot sisältyvät itse asiakirjaan.

(4)      Kun viejän allekirjoitusta ei vaadita, vapautus allekirjoituksesta merkitsee myös vapautusta allekirjoittajan nimen merkitsemisestä.

Etuuskohtelutiedotteet