Hyppää sisältöön

EU:n ja Moldovan välinen assosiaatiosopimus 1.9.2014 lähtien

3.9.2014 14.06
Tiedote

91/2014, LL

EU:n ja Moldovan (MD) välistä vastavuoroista assosiaatiosopimusta sovelletaan väliaikaisesti 1.9.2014 lähtien mm. tavarakaupan osalta (Ilmoitus EUVL L 259, 30.8.2014). Sopimus on julkaistu EUVL:ssä  L 260, 30.8.2014. Alkuperäsäännöt ovat sopimuksen pöytäkirjassa II. Tämän pöytäkirjan 39 artiklassa on siirtymämääräykset tavaroista, jotka ovat matkalla taikka varastossa sopimuksen voimaantulopäivänä. Sopimus on tehty rajoittamattomaksi ajaksi.

EU:n alkuperätuotteet saavat sopimuksen nojalla vastavuoroisesti tullietuuksia Moldovassa.

Sopimuksen tavoitteena on muun ohella perustaa pitkälle menevä ja laaja-alainen vapaakauppa-alue asteittain kymmenen vuotta kestävän siirtymäkauden aikana. Osapuolten välistä tavarakauppaa koskevat säännökset ovat sopimuksen V osastossa. Kumpikin osapuoli alentaa toisen osapuolen alueelta peräisin olevien tavaroiden tuontitullit tai poistaa ne sopimuksen liitteen XV mukaisesti (s. 210–).

  • Liitteessä XV-A on tuonnissa EU:iin sovellettavat vuotuiset tariffikiintiöt.
  • Liitteessä XV-B on tuotteet, joihin sovelletaan tulohintaa. Nämä tuotteet vapautetaan tuontitullin arvotulliosuudesta tuonnissa EU:iin.
  • Liitteessä XV-C on tuotteet, joihin sovelletaan EU:ssa toimenpiteiden kiertämistä estävää mekanismia (käynnistysmäärät) sopimuksen 148 artiklan mukaisesti. Tämä järjestely mahdollistaa etuuskohtelun tilapäisen keskeyttämisen.
  • Liitteessä XV-D on luettelo Moldovassa sovellettavista tullin perustasoista, joihin perättäisiä tullin alennuksia ja tullin poistoja sovelletaan (myönnytysluettelo).  Alennusaikataulut ja vaiheluokat ovat liitteen XV kohdassa 4. Osassa nimikkeistä asteittaiset tullin alennukset alkavat Moldovassa jo 1.9.2014 lähtien.  Osassa nimikkeistä  tullinalennusjaksot alkavat vasta viiden vuoden kuluttua sopimuksen voimaantulopäivästä.

Sopimuksen alueellinen soveltaminen Moldovan tietyillä alueilla (sopimuksen 462 artikla)

Sopimuksen soveltaminen niillä Moldovan tasavallan alueilla, jotka eivät kuulu Moldovan tasavallan hallituksen tosiasialliseen hallintaan, aloitetaan sitten, kun Moldovan tasavalta takaa tämän sopimuksen  täysimääräisen täytäntöönpanon ja noudattamisen valvonnan koko alueellaan.

Assosiaationeuvosto tekee päätöksen siitä, milloin tämän sopimuksen  täysimääräinen täytäntöönpano ja noudattamisen valvonta on varmistettu koko Moldovan tasavallan alueella.

Tämä aluerajaus poikkeaa jäljempänä mainitun Neuvoston asetuksen 55/2008 mukaisesta Moldovan alueesta (yksipuoliset tullietuudet Moldovan alkuperätuotteille).

Alkuperäsäännöt

Alkuperäsäännöt ovat sopimuksen pöytäkirjassa II (s. 621–637) ja pöytäkirjan liitteissä I–IV (s. 644–735). Alkuperään liittyy myös julistuksia (Andorra ja San Marino sekä alkuperäsääntöjen muuttaminen, s. 736–738). Osapuolesta ”peräisin olevalla” tavaralla tarkoitetaan sellaista tavaraa, joka on mainitussa pöytäkirjassa vahvistettujen alkuperäsääntöjen mukainen.

Säännöt noudattavat pääosin Euro–Välimeri-sopimusten alkuperäsääntöjen mallia.

Sääntöihin sisältyy muun muassa säännös tullinpalautuskiellosta (14 artikla) ja mahdollisuus kirjanpidolliseen materiaalinerotteluun (20 artikla).

Alkuperäselvityksenä käytetään viejäosapuolen tulliviranomaisen vahvistamaa EUR.1 -tavaratodistusta taikka viejän laatimaa alkuperäilmoitusta. Alkuperäilmoituksen tekstimalli (sivut 733-735) vastaa Euro–Välimeri-sopimusten kauppalaskuilmoitusten tekstiä. Säännöksiin sisältyy valtuutetun viejän menettely (22 artikla).

Matkalla tai varastossa olevia tavaroita koskevat siirtymämääräykset (39 artikla)

Sopimuksen määräyksiä voidaan soveltaa tämän pöytäkirjan määräykset täyttäviin tavaroihin, jotka ovat tämän sopimuksen voimaantulopäivänä kuljetettavina osapuolissa tai väliaikaisesti varastoituina tullivarastoissa tai vapaa-alueilla, jos neljän kuukauden kuluessa sopimuksen voimaantulopäivästä tuojaosapuolen tulliviranomaisille esitetään jälkikäteen laadittu alkuperäselvitys ja asiakirjat, jotka osoittavat, että tavarat on kuljetettu suoraan 12 artiklan mukaisesti.

Paneuro–Välimeri-alkuperäsääntöjä koskeva alueellinen yleissopimus

Moldova on kutsuttu liittymään etuuskohteluun oikeuttavia Paneurooppa–Välimeri-alkuperäsääntöjä koskevaan alueelliseen yleissopimukseen. Päätös on tullut voimaan 1.9.2014 (EUVL L 217, 23.7.2014).

Muut tullietuudet Moldovan alkuperätuotteille EU:ssa

Moldovan alkuperätuotteisiin sovelletaan 31.12.2015 asti myös EU:n myöntämiä yksipuolisia tullietuuksia (Neuvoston asetus (EY) N:o 55/2008 muutoksineen). Alkuperäselvityksenä on tällöinkin EUR.1 -tavaratodistus taikka kauppalaskuilmotus, jonka teksti vastaa assosiaatiosopimuksen mukaisen alkuperäilmoituksen tekstiä. Näitä yksipuolisia tullietuuksia sovellettaessa tuotteiden alkuperä määritetään tullikoodeksin soveltamisasetuksen (2454/93) artikloiden 97x–123 mukaan (Yhteisön yksipuolisesti tiettyjen maiden tai alueiden osalta käyttöön ottamien tullietuustoimenpiteiden edunsaajamaat tai  -alueet). Nimikekohtaiset alkuperäsäännöt  ovat mainitun soveltamisasetuksen liitteessä 15 ja alkuhuomautukset niihin liitteessä 14. Kauppalaskuilmoituksen tekstimalli on esitetty mainitun soveltamisasetuksen liitteessä 22. Nämä asetuksen 55/2008 mukaiset tullietuudet on sisällytetty komission ylläpitämään Taric-tietokantaan Moldovan kohdalle säädösviittauksin R0055/08.
Moldova ei ole EU:n yleisen tullietuusjärjestelmän (GSP) mukainen edunsaajamaa.

Lisätietoja asiasta antavat Tullin alkuperäasiantuntijat.


                                 

THT