Hyppää sisältöön

EU:n ja Kosovon välinen vastavuoroinen sopimus 1.4.2016 lähtien

1.4.2016 14.33
Tiedote

25/1.4.2016, LL

EU:n ja Kosovon (XK) välinen vastavuoroinen vakautus- ja assosiaatiosopimus on julkaistu EUVL L 71, 16.3.2016. Tämän sopimuksen nojalla myös EU:n alkuperätuotteet saavat tullietuuksia Kosovossa. Sopimus tulee voimaan 1.4.2016 sopimuksen 144 artiklan mukaisesti (Ilmoitus EUVL L 78, 24.3.2016).

Alkuperäsäännöt  

Alkuperätuotteiden käsitteen määritelmästä on säädetty sopimuksen pöytäkirjassa III. Varsinaisia alkuperäsääntöjä ei pöytäkirjassa kuitenkaan ole julkaistu. Pöytäkirjassa on viittaus yleissopimuksen alkuperäsääntöihin. Tämä Paneurooppa-Välimeri-alkuperäsääntöjä koskeva alueellinen  yleissopimus on julkaistu EUVL L 54, 26.2.2013. Alkuperäsäännöt ovat yleissopimuksen lisäyksessä 1 ja lisäyksessä 2.

Alkuperäselvitykset

Sopimuksen pöytäkirjan III mukaan alkuperäselvityksenä voidaan käyttää EUR.1 –tavaratodistusta tai alkuperäilmoitusta myös silloin, kun kumulaatioon osallistuvien maiden joukossa on ainoastaa EFTA-valtioita, Färsaaret, EU, Turkki ja vakautus- ja assosiaatioprosessiin osallistuvia maita tai alueita.

Jos kumulaatioon osallistuu esimerkiksi Välimeren maita, niin alkuperäselvityksenä on käytettävä EUR-MED –todistusta tai EUR-MED-alkuperäilmoitusta.

Yleissopimuksen lisäyksen I mukaan alkuperäselvitykset ovat voimassa neljä kuukautta siitä päivästä, jona ne on annettu viejäosapuolessa. Ne on esitettävä mainitun ajan kuluessa tuojaosapuolen tulliviranomaisille.

Yleissopimuksen alkuperäsäännöt

Yleissopimuksessa alkuperäsäännöt ovat lisäyksessä I ja poikkeukset niihin eli erityismääräykset ovat lisäyksessä II. Nämä alkuperäsäännöt noudattavat yksittäisten Paneurooppa-Välimeri-alueen vapaakauppasopimusten alkuperäsääntöpöytäkirjojen sääntöjä. Tässä siirtymävaiheessa ei ole ollut tarkoituksena tehdä muutoksia sovellettaviin alkuperäsääntöihin tämän sopimusverkoston alueella.

Yleissopimuksen alkuperäsääntöjen muutokset toteutetaan vasta niiden muutostyön valmistuttua. Tällöin muutokset tulevat koskemaan samanaikaisesti kaikkia niitä tämän sopimusverkoston maita, jotka ovat jo siirtyneet soveltamaan yleissopimusta.

Yleissopimuksen lisäyksen I ilmaisut poikkeavat eräiltä osin kahdenvälisten sopimusten alkuperäsääntöjen ilmaisuista. Sopimusmaita ei voida mainita nimeltä, sillä yleissopimus kattaa kaikki tämän sopimusverkoston maat. Yleissopimuksessa käytetäänkin ilmaisuja ”sopimuspuoli”, ”viejäsopimuspuoli” ja ”tuojasopimuspuoli”. ”Vapaasti tehtaalla –hinta” on yleissopimuksessa ”vapaasti lähettäjältä –hinta”. Unionin tullikoodeksissa tämä ilmaisu on ”noudettuna –hinta”.

Lisäyksen I alkuperäkumulaatiota koskeva 3 artikla sekä tullinpalautuskieltoa koskeva 14 artikla ovat vaikeaselkoisia, koska ne kattavat eri maaryhmittymiä. Tullinpalautuskieltoa koskevassa 14 artiklassa on pyritty pitämään tilanne tämän sopimusverkoston sisällä ennallaan ainakin siihen saakka, kunnes yleissopimuksen uudistukset tulevat voimaan. Lisäyksen I liitteessä V on luettelo niistä sopimusosapuolista, jotka eivät sovella tai eivät soveltaneet lisäyksen 14 artiklan 7 kohdassa määrättyjä osittaista tullinpalautusta koskevia määräyksiä.

Yleissopimuksen alkuperäsääntöihin sisältyy  muutkin  vastaavat säännökset kuin on tämän sopimusverkoston yksittäisten sopimusten yleissopimuksella  korvattavissa alkuperäsääntöpöytäkirjoissa eli muun muassa:

  • kirjanpidollinen erottelu, joka edellyttää tullin kirjallista lupaa
  • valtuutetun viejän asema, joka edellyttää tullin kirjallista lupaa ja lupanumeroa
  • arvorajat  matkustajatuomisille ja yksityishenkilöiden yksityishenkilöille lähettämille pikkulähetyksille ilman alkuperäselvitystä
  • alkuperän todistavat asiakirjat ja niiden säilyttämisvelvollisuus
  • alkuperäselvitysten jälkitarkastus alkuperäselvitysten antomaassa eli hallinnollinen viranomaisyhteistyö
  • nimikekohtaiset alkuperäsäännöt alkuhuomautuksineen


Lisäyksen I  Liite IV a: 

Myös alkuperäilmoituksen teksti on ennallaan:

Alkuperäilmoitus, jonka teksti on jäljempänä, on laadittava alaviitteiden mukaisesti. Alaviitteitä ei kuitenkaan tarvitse sisällyttää ilmoitukseen.

Englanninkielinen toisinto 

The exporter of the products covered by this document (customs authorization No ........... ( 1 )) declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of .......................................... ( 2 ) preferential origin.

.................................................................................................................... ( 3 )

(Paikka ja päiväys)

.................................................................................................................... ( 4 )

(Viejän allekirjoitus; lisäksi ilmoituksen allekirjoittajan nimi on selvennettävä)

___________

( 1 ) Kun alkuperäilmoituksen laatii valtuutettu viejä, tähän kohtaan on merkittävä valtuutetun viejän lupanumero. Kun alkuperäilmoitusta ei laadi valtuutettu viejä, suluissa olevat sanat jätetään pois tai kohta jätetään tyhjäksi.

( 2 ) Merkittävä tuotteiden alkuperä. Kun alkuperäilmoitus liittyy kokonaan tai osittain Ceutan ja Melillan alkuperätuotteisiin, viejän on selvästi osoitettava ne tunnuksella ”CM” asiakirjassa, johon ilmoitus laaditaan.

( 3 ) Nämä merkinnät voidaan jättää pois, jos tiedot sisältyvät itse asiakirjaan.

( 4 ) Tapauksissa, joissa ei vaadita viejän allekirjoitusta, vapautus allekirjoituksesta merkitsee myös vapautusta allekirjoittajan nimen merkitsemisestä.


Lisäyksen I Liite IV b 

EUR–MED-alkuperäilmoituksen teksti ennallaan:

The exporter of the products covered by this document (customs authorization No ............. ( 1 )) declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of .......................................... ( 2 ) preferential origin. 

— cumulation applied with ........................................... (maan nimi / maiden nimet) 

— no cumulation applied ( 3 )

( 3 ) Täydennetään ja poistetaan tekstiä tarpeen mukaan. Muutoin toimitaan kuten edellä olevan alkuperäilmoituksen kohdalla on mainittu.

Yleissopimuksen lisäyksessä II on lisäyksen I määräyksistä poikkeavia erityismääräyksiä, joita sopimuspuolet voivat soveltaa kahdenvälisessä kaupassaan. Lisäyksen II liitteissä I – XII on tiettyjen maaryhmien tai maiden välisen kaupan erityismääräykset. Lisäyksen II liitteissä A – F on hankkijan ilmoitusten malleja tiettyjen maiden tai maaryhmien väliseen kauppaan täyskumulaation soveltamiseksi. Unionin 1.5.2016 lähtien sovellettavassa tullilainsäädännössä ilmaisu ”hankkijan ilmoitus” on ”tavarantoimittajan ilmoitus”.

Yksipuoliset tullietuudet Kosovon alkuperätuotteille

EU myöntää Kosovon alkuperätuotteille edelleen myös yksipuolisia tullietuuksia neuvoston asetuksella (EY) N:o 1215/2009 muutoksineen (THT 3/2012 LINKKI). Mainitun asetuksen soveltamisaikaa on jatkettu vuoden 2020 loppuun asti 16.12.2015 annetulla asetuksella (EU) N:o 2015/2423 (EUVL L 341, 24.12.2015). Asetus on tullut voimaan 25.12.2015 ja sitä sovelletaan 1.1.2016 lähtien (THT 123/2015 LINKKI). Yksipuolisia tullietuuksia sovelletaan käytännössä silloin, kun ne ovat sopimuksella annettavia tullietuuksia parempia (esim. tulohintatuotteet).

Esimerkit Taricissa,  veropäivä 1.4.2016:

Yksipuoliset tullietuudet Kosovon alkuperätuotteelle:
Esimerkki: tavarakoodi: 07020000 tomaatti
Alkuperämaa Kosovo, (Määritelty päätöslauselman 1244 turvallisuusneuvosto YK: 10.06.1999) (XK)
Tullietuudet (1.4.2016 – 31.12.2020) 0% , R1336/11
PB002: Tullin määrä voidaan sitoa tulohintajärjestelmään riippuen sovellettavasta lainsäädännöstä.
R1336/2011 = Poikkeuksellisten kaupan toimenpiteiden käyttöönotosta Euroopan unionin vakautus- ja assosiaatioprosessiin osallistuville tai siihen yhteydessä oleville maille ja alueille annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1215/2009 muuttamisesta

Vastavuoroisen sopimuksen tullietuudet Kosovon alkuperätuotteelle:
Esimerkki: tavarakoodi: 8712003000 eräät polkupyörät
Alkuperämaa Kosovo, (Määritelty päätöslauselman 1244 turvallisuusneuvosto YK: 10.06.1999) (XK)
Tullietuudet (1.4.2016 -) 0 %, D0342/16 (= Neuvoston päätös sopimuksen tekemisestä Unionin puolesta)


Lisätietoja asiasta antavat Tullin alkuperäasiantuntijat.

Liitteet

Kosovon sopimus EUVL L 71, 16.3.2016
Alueellinen yleissopimus, alkuperäsäännöt, EUVL L 54, 26.2.2013

THT