Hyppää sisältöön

Frihandelsavtal mellan EU och Republiken Korea

Utgivningsdatum 10.3.2011 15.06 | Publicerad på svenska 18.1.2017 kl. 12.52
Pressmeddelande

34/2011, RAS/LL

En provisorisk tillämpning av det ömsesidiga frihandelsavtalet mellan EU och Republiken Korea inleds enligt förhandsuppgifter den 1 juli 2011. Avtalet har redan godkänts av Europaparlamentet, men ännu inte publicerats i Europeiska unionens officiella tidning. Endast avtalstexten som publiceras där är lagakraftvunnen.

Exportören ska vara godkänd exportör; Ursprungsdeklaration

Beviljandet av tullförmån för någondera avtalspartens ursprungsprodukter förutsätter att det vid import finns/visas upp en ursprungsdeklaration som upprättats av exportören. 

En betydande skillnad jämfört med andra gällande avtal är att bestämmelserna inte innehåller någon möjlighet att använda ursprungsintyg som bestyrkts av en myndighet (varucertifikat EUR.1). Exportören ska alltid själv upprätta ursprungsdeklarationen. Därför ska alla exportörer (också sporadiska) ansöka om att bli godkända exportörer genom att lämna in en tillståndsansökan till Tullen. Om exportören redan har status som godkänd exportör beviljad av Finska tullen jämte tillståndsnummer för att upprätta fakturadeklarationer, behövs något nytt tillståndsbeslut i första taget inte sökas för att upprätta ursprungsdeklarationer för export till Korea.

Blanketten för ansökan om att bli godkänd exportör:
www.tulli.fi > Företag > Elektroniska tjänster > Blanketter > Övriga tullblanketter > ”296r Ansökan om ställning som godkänd exportör på gemenskapsnivå” samt bilaga till ansökan ”Bilaga till tullblanketterna 295r och 296r”

Direktlänk:
http://www.tulli.fi/sv/Ovriga_tullblanketter/296r.pdf

Ett undantag utgörs av försändelser innehållande ursprungsprodukter till ett värde av högst 6 000 euro. Vilken exportör som helst kan upprätta en ursprungsdeklaration för en sådan försändelse. Andra än godkända exportörer ska alltid underteckna denna deklaration.

En godkänd exportör kan upprätta en ursprungsdeklaration för en försändelse innehållande ursprungsprodukter oberoende av försändelsens värde. I ursprungsdeklarationen ska numret på tillståndet som beviljats av tullmyndigheten anges.

Exportören upprättar denna deklaration på en faktura, följesedel eller på en annan sådan kommersiell handling där produkterna beskrivs tillräckligt detaljerat. Textmodellen för ursprungsdeklarationen är enligt protokollets bilaga III följande:

The exporter of the products covered by this document (customs authorisation No ...(1)) declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of ...(2) preferential origin.

Tässä asiakirjassa mainittujen tuotteiden viejä (tullin lupa n:o ...(1)) ilmoittaa, että nämä tuotteet ovat, ellei toisin ole selvästi merkitty, etuuskohteluun oikeutettuja ... alkuperätuotteita  (2).

이 서류(세관인증번호...(1))의 적용대상이 되는 상품의 수출자는, 달리 명확하게 표시되는 경우를 제외하고, 이 상품은…(2)의 특혜원산지상품임을 신고한다.

Övergångsbestämmelser för produkter som är på väg eller befinner sig i lager när avtalet träder i kraft finns i artikel 34 i avtalet.

Tidtabellerna för tullnedsättning - Korea och EU

Avtalet och bilagorna har publicerats på Europeiska kommissionens webbplats:
http://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=443&serie=273&langId=en

Tidtabellerna för tullnedsättning finns i bilaga 2-A till avtalet (Annex 2-A).

Mera information ges av tulldistriktens sakkunniga i ursprungsfrågor.

TMD