Hyppää sisältöön

Frihandelsavtal mellan EU och Republiken Korea

Utgivningsdatum 17.5.2011 8.43 | Publicerad på svenska 18.1.2017 kl. 14.19
Pressmeddelande

78/2011, RAS/LL

Frihandelsavtalet mellan EU och Republiken Korea finns publicerat i Europeiska unionens officiella tidning nr L 127 av den 14 maj 2011. Avtalet tillämpas provisoriskt från och med första dagen i den månad som följer efter den månad då EU och Korea meddelat varandra att de avslutat sina förfaranden gällande ärendet. Det kommer att meddelas om inledandet av tillämpningen i Europeiska unionens officiella tidning. Tillämpningen inleds troligtvis den 1 juli 2011.

Frihandelsområde

Det ömsesidiga frihandelsavtalet mellan EU och Republiken Korea (KR, 0728, Sydkorea) befriar EU:s ursprungsprodukter från importtullar i Korea. Importtullarna avskaffas under en övergångstid så att de lokala tillverkarna gradvis kan anpassa sig till de sjunkande tullarna.

Majoriteten av importtullarna slopas genast när avtalet träder i kraft. Tullarna på nästan alla industriprodukter avskaffas helt inom fem år efter inledandet av tillämpningen av avtalet. En begränsad grupp känsliga jordbruks- och fiskeriprodukter har övergångstider på över sju år. Ris och några andra mycket känsliga jordbruksprodukter omfattas inte av avtalet.

Som bastullsatser i tidtabellerna för tullnedsättning används i Korea Koreas MGN-tull och i EU EG:s allmänna tull, som båda gällde den 6 maj 2007.

Enligt avtalet avskaffar vardera parten importtullarna på varor med ursprung i den andra avtalsparten.

Tullmedgivanden

Tidtabellerna för tullnedsättning finns i bilaga 2-A till avtalet. Först anges bastullsatsen för varje varukod på vilken nedsättningen räknas ut. Tidtabellerna för tullnedsättning har kategoriserats enligt följande: 0, 2, 3, 5, 6, 7, 10, 12, 13, 15, 18, 20, 10-A, 10-B, 12-A, 16-A, S-A, S-B, E och X. Kategori 0 avser produkter vars importtullar avskaffas genast när avtalet träder i kraft. I kategori 20 avskaffas tullarna gradvis under 20 år (=21 st. årliga nedsättningar varav den första sker när avtalet träder i kraft år 0). I kategori E förblir importtullarna vid bastullsatsen utan nedsättningar som fastställs i avtalet. Produkter i kategori X omfattas inte av avtalet vad gäller importtullar.

Korea (s. 86)

Vid import till Korea av jordbruksprodukter enligt kapitel 1–24 i tulltariffen följer tidtabellen för tullnedsättning som längst tidtabellen för kategori 20. Vad gäller vissa varukoder för jordbruksprodukter följer tidtabellen som längst kategorierna 10–18. Tullarnas utgångsnivå är mycket hög i fråga om vissa varukoder för känsliga jordbruksprodukter. Ris som sådant samt i vissa bearbetade former hör till kategori X. I kapitel 07, 08, 09 och 12 i tulltariffen finns några produkter som hör till kategori E.

Tullfria tullkvoter för jordbruksprodukter som i Korea tillämpas på ursprungsprodukter från EU finns i tillägg 2-A-1 till avtalet. För kvoterna har år 1–21 definierats. År 21 avser den tolvmånadersperiod som börjar 20 år efter att avtalet trätt i kraft. De tullfria kvotmängderna blir årligen större till en viss tidpunkt, varefter tullfri import antingen är obegränsad i fråga om mängd eller förblir den maximimängd som uppnåtts. För förvaltning av kvoterna kan man i Korea använda ett licenseringssystem.

Tullfria tullkvoter som tillämpas i Korea, tillägg 2-A-1 till avtalet (s. 1124)

Exempel på produkter

Antal år under vilka kvotmängderna årligen växer

Tillåten tullfri importmängd efter att kvotmändgen inte längre växer

Tullavskaffningskategori för de mängder som överskrider kvoten

0303 39 0000, viss plattfisk

13

obegränsad

12-A

ur 0402 och 0403 vissa mjölkprodukter

16

1 512 000 kg

E

ur 0404 vassle

11

obegränsad

10-B

ur 0405 vissa mjölkfetter

11

obegränsad

10

ur 0406 vissa ostar

16

obegränsad

15, förutom cheddarost, som befrias från importtull redan i början av år 11 och då inte längre omfattas av kvoter

0409 00 0000 naturlig honung

16

75 000 kg

E

0805 10 0000 apelsiner

12

60 000 kg

S-B

1003 00 1000 och 1107 10 0000 malt och maltkorn

16

obegränsad

15

1901 10 1010 och 1901 10 1090 beredd torrmjölk och annat

11

obegränsad

10

2309 90 vissa foderprodukter

13

obegränsad

12

3505 10 vissa dextriner

13

obegränsad

12

Tullarna på industriprodukter avskaffas i Korea genast när avtalet trätt i kraft i fråga om 34 kapitel i tulltariffen (26, 36, 43, 47–50, 52–63, 65–67, 72, 75, 77–81, 83, 88, 91, 93 och 97). I fråga om andra kapitel avskaffas en del av tullarna genast och en del gradvis. Oftast följer tidtabellen för tullnedsättning som längst kategori 3–7. Tidtabellen för några, främst enstaka, industriprodukter (i kapitel 33, 35 och 41) följer dock kategori 10 eller 13. 

EU (s. 525)

Vid import till EU omfattas ris och vissa bearbetade risprodukter med ursprung i Korea av kategori E. Flera jordbruksprodukter i kapitel 02–08 i tulltariffen omfattas av kategori 3 eller 5. Vissa bearbetade fiskprodukter, socker, vissa produkter i kapitel 19, vissa produkter med varukod 2008, vissa viner med varukod 2205, sprit med varukod 2207 och tobak och tobaksprodukter med varukod 2401 och 2402 befrias helt från importtullar genast när avtalet träder i kraft. Dessa produkter hör till kategori 3 eller 5 vad gäller flera varukoder.

I EU tillämpas ett så kallat ingångsprissystem på vissa frukter och grönsaker (förordning 1580/2007, artiklarna 135–139). I avtalet med Korea tillämpas detta system modifierat enligt tillägg 2-A-2 (s. 1132). De värdetullar (%) som uppbärs på produkterna avskaffas enligt tidtabellen (kategorierna) i bilaga 2-A. De specifika kvantitetstullarna (euro/100 kg) avskaffas inte enligt tidtabellen i bilaga 2-A. I tillägg 2-A-2 anges enligt vilken tidtabell kvantitetstullarna ska avskaffas, vilket beror på produkten. I fråga om en del av produkterna avskaffas kvantitetstullen genast när avtalet träder i kraft (till exempel gurka, päron, vissa körsbär och viss druvsaft). På en del av produkterna avskaffas kvantitetstullen i enlighet med tidtabellen i tillägg 2-A-2 senast den första dagen av år 15 (på en äppelsort först den första dagen av år 20). Sådana produkter är till exempel ärtskockor, vissa mandariner, citroner, vindruvor, äpplen, aprikoser, nektariner, persikor och plommon. På en del av produkterna avskaffas kvantitetstullen inte alls. Sådana produkter är tomater, apelsiner, monreales och satsumas.

Tullarna på industriprodukter med ursprung i Korea som importeras till EU avskaffas i allmänhet genast. Det finns dock en del produkter som främst hör till kategori 3 eller 5, det vill säga att de tullar som uppbärs för dessa produkter gradvis avskaffas. Exempel på sådana produkter:

Kapitel eller varukod i tulltariffen

Riktgivande beskrivning av produkten

Avskaffande av tullar, kategori

2711 12 11

 

3

2917 36 00

tereftalsyra och salter av tereftalsyra

3

3505

dextrin och annan modifierad stärkelse

5

ur 3903 och 3907

 

3

4011, 4012 och 4013

vissa däck av gummi

3

ur 4202 och 4203

vissa läderartiklar

3

ur 4410, 4411 och 4412

vissa träprodukter

3

5107 och 5112

ullgarn innehållande minst 85 % ull

5

ur 6402 och 6403

vissa skodon som lämpar sig såväl för damer som herrar

3

ur 6909, 6911, 6912 och 6914

specialkeramik, bords-, porslins- och stenprodukter

3

7007 21 20

säkerhetsglas för motorfordon

3

ur 74

vissa kopparprodukter

3

ur 82

vissa knivar, knivset och vissa bestick i set

3

ur 8427 och 8482

bl.a. vissa truckar

3

ur 8511, 8513, 8516, 8517, 8521, 8526, 8527 och 8528

flera enskilda elapparater, bl. a. mikrovågsugnar, vissa monitorer och vissa mottagare

3 eller 5

ur 8701, 8703, 8704, 8706, 8707 och 8712

vissa traktorer, vissa motorfordon, vissa delar till motorfordon, vissa cyklar och vissa delar till cyklar

3 eller 5

ur 8802

vissa små helikoptrar och vissa små flygplan

3

9607 19 00

vissa dragkedjor

3

Ursprungsregler (avtalets protokoll 1)

Ursprungsreglerna i avtalet följer huvudsakligen samma uppbyggnad som ursprungsreglerna i andra tullpreferensavtal. En betydande skillnad jämfört med andra gällande avtal är att bestämmelserna inte innehåller någon möjlighet att använda ursprungsintyg som bestyrkts av en myndighet (varucertifikat EUR.1). Exportören ska alltid själv upprätta ursprungsdeklarationen. Därför ska också sporadiska exportörer ansöka om att bli godkända exportörer genom att lämna in en tillståndsansökan till Tullen.

Blanketten för ansökan om att bli godkänd exportör: www.tulli.fi > Blanketter > Övriga tullblanketter > ”296r Ansökan om ställning som godkänd exportör på gemenskapsnivå” samt bilaga till ansökan ”Bilaga till tullblanketterna 295r och 296r”

Direktlänk:
http://www.tulli.fi/sv/Ovriga_tullblanketter/296r.pdf

Artikel 1 i protokollet om ursprungsregler innehåller definitioner av de mest allmänna begreppen i fråga om reglerna.

Bilateral kumulation: Både Korea och EU kan utnyttja varandras ursprungsmaterial i den egna tillverkningsverksamheten för att produkten ska uppnå ursprungsstatus. Gemenskapens ursprungsmaterial kan användas för vidarebearbetning i Korea. Då uppnår detta material koreanskt ursprung om det tillverkas eller bearbetas i Korea mer än vid så kallad otillräcklig bearbetning.

Produkter som helt framställts i en av parterna finns angivna i artikel 4 i protokollet.

I bilaga II till protokollet finns varukodsspecifika ursprungsregler. De motsvarar till sin uppbyggnad reglerna i andra avtal om förmånsbehandling. Textil- och beklädnadsprodukterna behåller kravet om tvåfastillverkning för att uppnå ursprungsstatus.

Till exempel är de varukodsspecifika ursprungsreglerna gällande vissa fordon en aning mildare än i andra avtal. Andelen icke-ursprungsmaterial av slutproduktens pris fritt fabrik får vara en aning större (45 %) än i andra avtal (40 %) enligt följande:

HS-nummer

Beskrivning av produkten

Bearbetning eller behandling av icke-ursprungsmaterial som ger ursprungsstatus

(1)

(2)

(3) eller

(4)

8701–8707

och 8712

Fordon, andra än rullande järnvägs- eller spårvägsmateriel; underreden försedda med motor, till motorfordon enligt nr 8701–8705; tvåhjuliga cyklar

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 45 % av produktens pris fritt fabrik

 

8708–8711

och 8713–8716

Delar och tillbehör till fordon enligt nr 8701–8705 och 8711–8713; motorcyklar; truckar och delar till sådana; vagnar; barnvagnar och delar till barnvagnar; släpfordon och påhängsvagnar samt delar till sådana

Tillverkning utgående från material enligt vilket nummer som helst, utom samma nummer som produkten

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 50 % av produktens pris fritt fabrik

Ensidiga lättnader för Korea från de varukodsspecifika ursprungsreglerna finns i protokollets bilaga II a. I bilagan har varukodsspecifika ursprungsregler som är alternativa för Korea fastställts för vissa produkter. Dessa lindrade regler tillämpas inom gränserna för de årliga kvoterna på vissa bearbetade fiskprodukter, vissa kex, vissa cigaretter samt vissa textilprodukter (ur kapitel 52 vissa garn av bomull, ur varukod 5408 vissa vävnader och ur kapitel 55 viss sytråd). Vid tillämpning av dessa lindrade regler ska ursprungsdeklarationen innehålla följande förklaring på engelska:

”Derogation – Annex II(a) of Protocol . . .” (protokollets nummer)

Tillämpning av undantaget för bearbetade fiskprodukter förutsätter styrkande handlingar gällande de råmaterial som använts vid bearbetningen. Tillika förutsätter tillämpningen av undantaget för vissa vävnader styrkande handlingar gällande värdet av andelen ofärgade vävnader i slutprodukten.

Bestämmelserna om tillräckligt bearbetade eller behandlade produkter har i ett begränsat fall mildrats enligt följande (artikel 5.1 b):

b) om icke-ursprungsmaterial och ursprungsmaterial genomgår behandling som resulterar i en icke-ursprungsprodukt och när denna produkt används i den efterföljande tillverkningen av en annan produkt, ska hänsyn endast tas till det icke- ursprungsmaterial som produkten innehåller.

I protokollets förklarande anmärkningar (anmärkningarna 3 och 4) har det preciserats hur ovannämnda bestämmelse ska tillämpas för att fastställa värdet av icke-ursprungsmaterial.

Den allmänna toleransregeln är 10 % av produktens pris fritt fabrik (artikel 5.2). Regeln tillämpas inte på kapitel 50–63 i HS-nomenklaturen.

Om otillräcklig bearbetning eller behandling föreskrivs det i artikel 6. I artikeln nämns bland annat ompackning, tillsats av smakämnen till socker, malning av kristallsocker, blandning av socker med något annat material (eng. mixing of sugar with any material) samt prövning eller kalibrering. I de förklarande anmärkningarna om otillräckliga åtgärder (anmärkning 5) anges vad som avses med uttrycket enklare verksamhet (till exempel enklare målning):

5. I artikel 6 avses med enklare verksamhet verksamhet som varken kräver specialkunskaper eller maskiner, apparater eller utrustning som framställts eller installerats särskilt för att utföra verksamheten. Enklare blandning omfattar dock inte kemisk reaktion. Med kemisk reaktion avses en process (inklusive en biokemisk process) som ger upphov till en molekyl med en ny struktur genom att bindningar i molekylen bryts och att nya bindningar inom molekylen skapas, eller genom att atomernas placering i molekylen ändras.

I artikel 11 bestäms om bokföringsmässig uppdelning av material. Bestämmelserna möjliggör gemensam lagring av identiska och sinsemellan utbytbara ursprungs- och icke-ursprungsmaterial. Om denna metod används måste det kunna tillses att inte fler produkter får ursprungsstatus under en viss referensperiod än vad som hade varit fallet om materialen hade hållits fysiskt åtskilda. Identiska och sinsemellan utbytbara material definieras som följande (anmärkning 7):

7. I artikel 11 avses med identiska och sinsemellan utbytbara material material av samma art och av samma handelskvalitet, med samma tekniska och fysiska egenskaper, som inte kan åtskiljas från varandra vad gäller ursprung när de väl ingår i den färdiga produkten.

Längden på referensperioden har inte fastställts i protokollet om ursprungsregler.

Både EU och Korea kan av sina egna aktörer kräva att bokföringsmässig uppdelning av material förutsätter tillstånd som på förhand beviljas av tullmyndigheten. I så fall kan tullmyndigheterna bevilja tillstånd under de förutsättningar som de anser vara nödvändiga. Tullmyndigheterna skulle då övervaka tillståndsanvändningen och kunde återkalla tillståndet om tillståndvillkoren inte följs.

Territoriella villkor: Produkten ska uppnå ursprungsstatus på avtalspartens territorium (ett undantag utgörs av tillämpning av bilateral kumulation). Undantag för Korea från detta grundvillkor finns (artikel 12.3). Vad gäller vissa produkter som bearbetas eller behandlas i Korea kan det komma att tillåtas att varorna får undergå bearbetning eller behandling utanför Korea, på Koreahalvön, underkastade förfarandet för passiv förädling. Materialet ska exporteras från Korea och sedan återimporteras dit efter att bearbetningen eller behandlingen skett inom zonerna för passiv förädling på Koreahalvön (protokollets bilaga IV, s. 1412).

Bestämmelsen om direkttransport i artikel 13 lyder som följande:

1. Den förmånsbehandling som avses i detta avtal ska endast tillämpas på produkter som uppfyller villkoren i detta protokoll och som transporteras direkt mellan parterna. Produkter som utgör en enda sändning får emellertid transporteras genom andra territorier, i förekommande fall med omlastning eller tillfällig lagring inom dessa territorier, förutsatt att produkterna inte övergår till fri omsättning i transit- eller lagringslandet och inte blir föremål för andra åtgärder än lossning, omlastning eller åtgärder för att bevara dem i gott skick.

Om styrkande av uppfyllandet av dessa villkor föreskrivs i artikel 13.2.

Tullrestitution för råmaterial: Tullrestitution för material som används vid bearbetning av en ursprungsprodukt är inte förbjuden vid tillämpning av förfarandet för aktiv förädling vid bearbetningen (artikel 14). Man följer dock med situationen med hjälp av statistik gällande importråmaterial. Tullrestitution kan begränsas produktspecifikt utgående från uppföljningen. Man kan också ta i bruk en partiell tullrestitution (5 % skulle uppbäras).

Ursprungsintyg

Som ursprungsintyg används endast ursprungsdeklarationer (origin declaration). Exportören upprättar denna deklaration på en faktura, följesedel eller på en annan sådan kommersiell handling där produkterna beskrivs tillräckligt detaljerat. Textmodellen för ursprungsdeklarationen är enligt protokollets bilaga III följande:

The exporter of the products covered by this document (customs authorisation No ...(1)) declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of ...(2) preferential origin.

Tässä asiakirjassa mainittujen tuotteiden viejä (tullin lupa n:o ...(1)) ilmoittaa, että nämä tuotteet ovat, ellei toisin ole selvästi merkitty, etuuskohteluun oikeutettuja ... alkuperätuotteita  (2).

이 서류(세관인증번호...(1))의 적용대상이 되는 상품의 수출자는, 달리 명확하게 표시되는 경우를 제외하고, 이 상품은…(2)의 특혜원산지상품임을 신고한다.

Vilken exportör som helst kan upprätta en ursprungsdeklaration för en försändelse innehållande ursprungsprodukter till ett värde av högst 6 000 euro. Andra än godkända exportörer ska alltid underteckna denna deklaration.

En godkänd exportör kan upprätta en ursprungsdeklaration för en försändelse innehållande ursprungsprodukter oberoende av försändelsens värde. I ursprungsdeklarationen ska numret på tillståndet som beviljats av tullmyndigheten anges.

Numret på ett i Finland beviljat tillstånd att verka som godkänd exportör börjar alltid med landskoden, det vill säga med FI/ . .

I handeln med ursprungsprodukter mellan Korea och EU är det med stöd av detta avtal inte möjligt att ansöka om ursprungsintyg som bestyrks av Tullen (varucertifikat EUR.1). Således ska alla exportörer som vill avge ursprungsdeklarationer vid export till Korea av gemenskapens ursprungsprodukter värda över 6 000 euro ansöka om att bli godkända exportörer. Det är det enda alternativet. Att bli beviljad status som godkänd exportör med stöd av avtalet med Korea förutsätter inte regelbunden export, eftersom exportören hos Tullen inte har möjlighet att ansöka om ursprungsintyg som bestyrks av en myndighet.

Gällande tillstånd som godkänd exportör som redan beviljats av tulldistrikten kan användas vid export till Korea fastän landet inte finns angivet i bilagan till tillståndsbeslutet. De gällande tillståndsbesluten omfattar förutom fakturadeklarationer och EUR-MED-fakturadeklarationer enligt andra avtal om förmånsbehandling också ursprungsdeklarationer som avses i avtalet med Korea.

Punkt 10 i tillståndsbesluten ska dock tillämpas så att exportören ska förvara kopiorna av fakturorna innehållande ursprungsdeklarationer samt alla andra dokument gällande exportprodukternas ursprung (bevismaterial) i minst fem år. Också eventuella leverantörsdeklarationer som erhållits från varuleverantörer ska förvaras och vara tillgängliga för Tullen i fem år.

Ursprungsdeklarationen upprättas då varan exporteras. Deklarationen kan även upprättas efter exporten om deklarationen visas upp i importlandet inom två år från importen. En ursprungsdeklaration som upprättats i efterhand kan godkännas i importlandet också efter en annan tidsperiod än inom två år efter importen, om en sådan annan tidsperiod fastställts i importlandets lagstiftning.

En ursprungsdeklaration som upprättas av exportören gäller i tolv månader efter att den upprättats i exportlandet. Tullförmånsbehandling ska sökas i importlandet under deklarationens giltighetstid.

Tullmyndigheterna i importlandet kan kräva att importdeklarationen åtföljs av en förklaring från importören om att produkterna uppfyller de villkor som gäller för tillämpning av avtalet (artikel 19).

Undantag från krav på ursprungsintyg (artikel 21), det vill säga att ursprungsintyg inte krävs under vissa tilläggsvillkor:

Icke-kommersiella försändelser

Villkor

Värdegräns vid import till EU

Värdegräns vid import till Korea

Småpaket

Från en privatperson till en annan

500 euro

1 000 US dollar

Resandeinförsel

Personligt bagage

1 200 euro

1 000 US dollar

Bestämmelser om administrativt myndighetssamarbete i fråga om ursprung finns i artiklarna 26–30 i protokollet. Förfarandet för efterkontroll av ursprungsdeklarationer motsvarar de förfaranden som avses i andra avtal om förmånsbehandling. I handeln med Korea kan upprättande av ett felaktigt ursprungsintyg inte vara en myndighets fel. Exportören upprättar alltid dessa ursprungsdeklarationer själv. Således har exportören inte någon möjlighet att få något ursprungsintyg som bestyrkts av en myndighet (jämför varucertifikat EUR.1 som bestyrks av tullmyndigheten) för exportförsändelser innehållande ursprungsprodukter.

I protokollets förklarande anmärkningar (anmärkning 9) finns de situationer angivna där förmånsbehandling får vägras utan kontroll av ursprungsintyget:

9. Endast av följande särskilda anledningar får förmånsbehandling nekas utan kontroll av ursprungsintyget, eftersom detta kan anses vara icke tillämpligt när


a) kraven om direkt transport i artikel 13 inte är uppfyllda,
b) ursprungsintyget visas upp i efterhand för varor som ursprungligen importerats på ett bedrägligt sätt,
c) ursprungsintyget har utfärdats av en exportör från ett land som inte är part i detta avtal,
d) importören inte lämnar in ett ursprungsintyg till tullmyndigheterna i den importerande parten inom den tidsfrist som fastställs i den importerande partens lagstiftning.

Övergångsbestämmelser för produkter som är på väg eller befinner sig i lager (artikel 34):

Artikel 34

Övergångsbestämmelser för varor under transitering eller i lager

Bestämmelserna i detta avtal får tillämpas på varor som uppfyller bestämmelserna i detta protokoll och som på dagen för detta avtals ikraftträdande antingen befinner sig under transitering i parterna, i tillfällig lagring i tullager eller i frizoner, förutsatt att ett ursprungsintyg, utfärdat i efterhand, inom tolv månader efter ovannämnda tidpunkt uppvisas för den importerande partens tullmyndigheter tillsammans med handlingar som visar att varorna har transporterats direkt i enlighet med bestämmelserna i artikel 13.


Mera information ges av tulldistriktens sakkunniga i ursprungsfrågor.

TMD