Hyppää sisältöön

EU:n ja Kanadan välinen vapaakauppasopimus julkaistu: tullietuuksien saaminen edellyttää viejiltä rekisteröitymistä

Julkaisuajankohta 2.5.2017 12.00
Tiedote

EU:n ja Kanadan välinen vapaakauppasopimus on julkaistu

Uusi vapaakauppasopimus Euroopan unionin ja Kanadan välillä on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä L 11, 14.1.2017. Se mm. vapauttaa tietyt alkuperätuotteet tuontitulleista maiden välisessä kaupassa. Jotta EU-viejät voivat laatia sopimuksen mukaisia alkuperäilmoituksia, niiden täytyy rekisteröityä EU:n REX-tietokantaan.

Sopimusta ei vielä sovelleta. Sen soveltamisen alkamisesta tullaan tiedottamaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä. Myös Tulli tiedottaa soveltamisen alkamisesta tulli.fi –sivustolla.

Sopimus poistaa ja alentaa tulleja

Jollei sopimuksen liitteessä 2-A muuta määrätä, osapuolet poistavat kaikki tullit, jotka kannetaan toisesta osapuolesta tuoduista harmonoidun järjestelmän 1–97 ryhmien alkuperätuotteista. Herkkien maataloustuotteiden sekä eräiden ajoneuvojen ja alusten tullit alennetaan ja poistetaan vaiheittain tuotteesta riippuen viimeistään sopimuksen kahdeksannen soveltamisvuoden alkaessa. Eräiden tuotteiden tulleja ei poisteta lainkaan. Tulohintajärjestelmään kuuluvaa paljoustullia kannetaan tietyistä tuotteista silloinkin, kun tullin arvotulliosuus poistuu. Sopimukseen sisältyy myös sellaisia tuotealoja, joihin sovelletaan helpotettuja alkuperäsääntöjä vuosittaisten kiintiöiden rajoissa. 

Yritykset, jotka vievät EU:n etuuskohtelualkuperää olevia teollisuustuotteita Kanadaan, hyötyvät sopimuksesta välillisesti. Sopimuksen seurauksena valtaosasta EU:n alkuperätuotteita ei tarvitse enää maksaa tuontitulleja viennissä Kanadaan. Viejän täytyy lisätä määrämuotoinen alkuperäilmoitus kauppalaskuun tai muuhun kaupalliseen asiakirjaan, jossa alkuperätuote on kuvattu riittävän tarkasti.  

Alkuperäsäännöt

Alkuperäsääntöihin sisältyy kahdenvälinen kumulaatio myös kaikille tuotantotoimille, joita toinen osapuoli on suorittanut ei‑alkuperäainekselle (täyskumulaatio, tavarantoimittajan ilmoitus). Tullinpalautuskieltosäännös sisältyy sopimustekstiin eikä alkuperäsääntöihin, toisin kuin muissa tähänastisissa EU:n vapaakauppasopimuksissa. Tullinpalautuskieltoa ryhdytään kuitenkin soveltamaan vasta, kun sopimuksen voimaantulosta on kulunut kolme vuotta. Yleinen toleranssi on 10 % tuotteen kauppa-arvosta tai noudettuna‑hinnasta. Keskenään korvattavissa olevien ainesten tai tiettyjen valmiiden tuotteiden kirjanpidollinen erottelu on mahdollista. Kirjanpidollisen materiaalin erottelun soveltaminen vaatii luvan. Jos tullietuuskohtelua haetaan tuonnissa, alkuperätuotteiden täytyy pysyä tullivalvonnassa, kun ne ovat osapuolten alueiden ulkopuolella.

Alkuperäilmoitus

EU:n ja Kanadan välisessä kaupassa käytettävään määrämuotoiseen alkuperäilmoitukseen täytyy sisällyttää EU:sta vietäessä rekisteröidyn viejän numero ja Kanadasta vietäessä viejän yritysnumero (Business Number).

Tuojaosapuolen tulliviranomainen voi sallia alkuperäilmoituksen soveltamisen useisiin samanlaisten tuotteiden lähetyksiin, jotka toimitetaan viejän alkuperäilmoituksessaan vahvistaman, enintään 12 kuukauden pituisen ajanjakson kuluessa. Tällaista säännöstä ei ole muissa EU:n vapaakauppasopimuksissa.  Alkuperäilmoitus on voimassa 12 kuukautta siitä päivästä, jona viejä on sen laatinut, tai tuojaosapuolen määräämän tätä pidemmän ajan. Tullietuuskohtelua voi hakea tuojaosapuolen tulliviranomaiselta tänä voimassaoloaikana.

Tulli suosittelee Kanadaan vieviä yrityksiä rekisteröitymään mahdollisimman pian

EU:n alkuperätuotteita Kanadaan vievällä yrityksellä saattaa olla Tullin myöntämä voimassa oleva valtuutetun viejän lupa. Tämä lupa oikeuttaa viejän laatimaan alkuperätuotteista alkuperäilmoituksia (kauppalaskuilmoituksia) muiden EU:n vapaakauppasopimusten nojalla. Valtuutettu viejä voi siirtymäkaudella käyttää alkuperäilmoituksissaan tätä lupanumeroaan myös Kanadan vienneissään. Siirtymäkausi kestää vuoden 2017 loppuun. Siirtymäkauden jälkeen EU-Kanada-sopimuksen mukaisessa alkuperäilmoituksessa voi käyttää vain rekisteröidyn viejän numeroa.

Tulli suosittelee Kanadaan EU:n alkuperätuotteita vieviä yrityksiä rekisteröitymään niin pian kuin mahdollista. Suomessa yritys voi hakea rekisteröidyksi viejäksi täyttämällä hakemuksen 1051s rekisteröidyksi viejäksi (REX).  Jos alkuperätuotteiden arvo lähetyksessä ei ylitä 6 000 euroa, myös muut kuin valtuutetut tai rekisteröidyt viejät voivat laatia alkuperäilmoituksia.

Alkuperäilmoitus englanniksi:

(Period: from __________ to ______________ (1))

The exporter of the products covered by this document (customs authorisation No ……. (2)) declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of ……. (3) preferential origin.

Lisätietoa

EU:n ja Kanadan välinen vapaakauppasopimus CETA on julkaistu 14.1.2017 Euroopan Unionin virallisessa lehdessä L 11, Tullien poistaminen Liite 2-A s. 202 ja alkuperäsääntöpöytäkirja s. 465.

Lisätietoa EU:n ja Kanadan välisen vapaakauppasopimuksen soveltamisesta voi kysyä Tullista: yritysneuvonta.tuonti(at)tulli.fi tai yritysneuvonta.vienti(at)tulli.fi.

Asiakastiedotteet