Hyppää sisältöön

Associeringsavtal mellan EU och Georgien fr.o.m. 1.9.2014

Utgivningsdatum 2.9.2014 14.04 | Publicerad på svenska 10.1.2017 kl. 15.06
Pressmeddelande

90/2014, LL

Det ömsesidiga associeringsavtalet mellan EU och Georgien tillämpas provisoriskt från den 1 september 2014 bl.a. vad varuhandel beträffar (meddelandet i EUT L 259, 30.8.2014). Avtalet finns publicerat i EUT L 261, 30.8.2014. Ursprungsreglerna finns i avtalets protokoll I. I artikel 39 i protokollet finns övergångsbestämmelser om varor som är under transport eller finns i lager den dag då avtalet träder i kraft. Tullförmånerna enligt avtalet finns angivna i kommissionens Taric-databas under Georgien (GE). Författningen som det hänvisas till i Taric är rådets beslut om undertecknande av avtalet på EU:s vägnar och om provisorisk tillämpning av avtalet (2014/494/EU). Avtalet har ingåtts på obestämd tid.

Produkter med ursprung i EU får också tullförmåner i Georgien med stöd av avtalet.

Avtalet har som avsikt att bland annat inrätta ett djupgående och omfattande frihandelsområde. Bestämmelserna om varuhandeln parterna emellan finns i avdelning IV i avtalet. Parterna kommer att avskaffa alla tullar på varor med ursprung i den andra parten från och med dagen för avtalets ikraftträdande med undantag av vad som fastställs i avtalets artikel 26. Sådana undantag är vitlök (tullfri tullkvot), avskaffande av bara värdetullen på produkter som omfattas av ingångsprissystemet samt möjlighet att i fråga om jordbruksprodukter och bearbetade jordbruksprodukter tillfälligt avbryta förmånsbehandlingen när vissa importvolymer överskrids.
Avtalet tillämpas inte på följande regioner i Georgien:

  • Abchazien
  • Tskhinvali/Sydossetien

Georgiens regering utövar inte den faktiska kontrollen över dessa regioner. Associeringsrådet kommer att fatta ett beslut om när det har säkerställts att avtalet kan tillämpas fullt ut på hela Georgiens territorium (artikel 429).

Ursprungsreglerna

Ursprungsreglerna finns i avtalets protokoll 1 (s.612–735).  De är till största delen likadana som ursprungsreglerna i Euro-Medelhavsavtalen.

I reglerna ingår bestämmelser om bl.a. förbud mot tullrestitution (artikel 14) och bokföringsmässig uppdelning av material (artikel 20)

Som ursprungsintyg används ett varucertifikat EUR.1 som utfärdats av en myndighet eller en ursprungsdeklaration som upprättats av exportören. Texten i ursprungsdeklarationen (sidorna 731-733) motsvarar texten i fakturadeklarationen enligt Euro-Medelhavsavtalen. I bestämmelserna ingår förfarandet med godkänd exportör (artikel 22).

Övergångsbestämmelse (artikel 39) för varor under transitering eller i lager:

Bestämmelserna i detta avtal får tillämpas på varor som uppfyller bestämmelserna i detta protokoll och som på dagen för detta avtals ikraftträdande antingen befinner sig under transitering i parterna, i tillfällig lagring i tullager eller i frizoner, förutsatt att ett ursprungsintyg, utfärdat i efterhand, inom fyra månader efter ovannämnda tidpunkt uppvisas för den importerande partens tullmyndigheter, tillsammans med handlingar som visar att varorna har transporterats direkt i enlighet med bestämmelserna i artikel 13.

Vid import från Georgien är det fortfarande möjligt att tillämpa GSP-behandling

Georgien är fortfarande ett förmånsland i EU:s ensidiga GSP-system. Georgien är att s.k. GSP+-land (särskild stimulansordning för hållbar utveckling och gott styre, SPGE). När GSP-förmåner söks ska ursprungsintyget Form A användas.

Mera information ges av Tullens sakkunniga i ursprungsfrågor.

TMD