Hyppää sisältöön

EU:n ja Georgian välinen assosiaatiosopimus 1.9.2014 lähtien

Julkaisuajankohta 2.9.2014 14.04
Tiedote

90/2014, LL

EU:n ja Georgian välistä vastavuoroista assosiaatiosopimusta sovelletaan väliaikaisesti 1.9.2014 lähtien mm. tavarakaupan osalta (Ilmoitus EUVL L 259, 30.8.2014). Sopimus on julkaistu EUVL:ssä  L 261, 30.8.2014. Alkuperäsäännöt ovat sopimuksen pöytäkirjassa I. Tämän pöytäkirjan 39 artiklassa on siirtymämääräykset tavaroista, jotka ovat matkalla taikka varastossa sopimuksen voimaantulopäivänä. Tullietuudet on sisällytetty komission ylläpitämään Taric-tietokantaan Georgian (GE) kohdalle. Säädösviittauksena Taricissa on Neuvoston päätös sopimuksen  allekirjoittamisesta EU:n puolesta ja sopimuksen väliaikaisesta soveltamisesta (2014/494/EU). Sopimus on tehty rajoittamattomaksi ajaksi.

EU:n alkuperätuotteet saavat sopimuksen nojalla vastavuoroisesti tullietuuksia Georgiassa.

Sopimuksen tavoitteena on muun ohella perustaa pitkälle menevä ja laaja-alainen vapaakauppa-alue. Osapuolten välistä tavarakauppaa koskevat säännökset ovat sopimuksen IV osastossa. Osapuolet poistavat kaikki toisen osapuolen alueelta peräisin olevien tavaroiden tullit sopimuksen voimaantulopäivästä lähtien sopimuksen 26 artiklassa mainituin poikkeuksin. Tällaisia poikkeuksia ovat valkosipuli (tulliton tariffikiintiö), tulohintatuotteilla vain arvotullin poistaminen sekä maataloustuotteilla ja jalostetuilla maataloustuotteilla mahdollisuus keskeyttää etuuskohtelun myöntäminen tilapäisesti tiettyjen tuontimäärien ylittyessä.

Sopimusta ei sovelleta Georgian alueisiin:

  • Abhasia
  • Tshinvali /Etelä-Ossetia

Nämä alueet eivät ole tosiasiallisesti Georgian hallituksen määräysvallassa. Assosiaationeuvosto tekee päätöksen siitä, milloin sopimuksen soveltaminen koko Georgian alueella on varmistettu (sopimuksen 429 artikla).

Alkuperäsäännöt

Alkuperäsäännöt on esitetty sopimuksen pöytäkirjassa I (sivut 612–735). Ne noudattavat pääosin Euro–Välimeri-sopimusten alkuperäsääntöjen mallia.

Sääntöihin sisältyy muun muassa säännös tullinpalautuskiellosta (14 artikla) ja mahdollisuus kirjanpidolliseen materiaalinerotteluun (20 artikla).

Alkuperäselvityksenä käytetään viranomaisen vahvistamaa EUR.1 -tavaratodistusta taikka viejän laatimaa alkuperäilmoitusta. Alkuperäilmoituksen teksti (sivut 731-733) vastaa Euro–Välimeri-sopimusten kauppalaskuilmoitusten tekstiä. Säännöksiin sisältyy valtuutetun viejän menettely (22 artikla).

Siirtymäsäännös (39 artikla) matkalla taikka varastossa oleville alkuperätuotteille:

Tämän sopimuksen määräyksiä voidaan soveltaa tämän pöytäkirjan määräykset täyttäviin tavaroihin, jotka ovat tämän sopimuksen voimaantulopäivänä kuljetettavina osapuolissa tai väliaikaisesti varastoituina tullivarastoissa tai vapaa-alueilla, jos neljän kuukauden kuluessa sopimuksen voimaantulopäivästä tuojaosapuolen tulliviranomaisille esitetään jälkikäteen laadittu alkuperäselvitys ja asiakirjat, jotka osoittavat, että tavarat on kuljetettu suoraan 13 artiklan mukaisesti.

Tuonnissa Georgiasta edelleen mahdollista myös GSP-tullikohtelu

Georgia on edelleen EU:n yksipuolisen GSP-järjestelmän mukainen edunsaajamaa. Georgia on niin sanottu GSP+ -maa (kestävää kehitystä ja hyvää hallintoa koskeva erityinen kannustusmenettely, SPGE). Alkuperäselvityksenä on GSP-tullietuutta haettaessa Form A -alkuperätodistus.

Lisätietoja asiasta antavat Tullin alkuperäasiantuntijat.

THT