Hyppää sisältöön

Etuuskohtelualkuperä; komission tiedonanto, perusteltu epäily

31.10.2012 11.40
Tiedote

126/2012, MNy/LL

Tullietuusjärjestelyissä esiintyy tilanteita, joissa on perusteltu syy epäillä tavaroiden alkuperää. Komissio on julkaissut uudistetun  tiedonannon (2012/C 332/01) siitä, kuinka komissio ilmoittaa tällaisista tilanteista taloudellisille toimijoille sekä jäsenvaltioiden viranomaisille (EUVL C 332, 30.10.2012, s. 1–4).

Komissio julkaisee edelleen EUVL:n C-sarjassa varotoimenpiteinä ilmoituksia, kun on perusteltu syy epäillä tullietuusjärjestelyihin kuuluvien tavaroiden alkuperää.  Tiedonannon liitteenä on luettelo voimassa olevista tuojille osoitetuista ilmoituksista, jotka on julkaistu aiemmin.

Tullivelka saattaa syntyä, jos etuuskohtelu evätään sen vuoksi, että on perusteltu syy epäillä tuontitavaroiden alkuperäasemaa. Tullikoodeksin (ETY N:o 2913/92)  220 artiklan 2 kohdan b alakohdan viidennen alakohdan mukaisesti velan maksamisesta vastuussa oleva henkilö ei voi ilmoituksen julkaisemisen jälkeen vedota vilpittömään mieleen tuontitullien palauttamiseksi tai peruuttamiseksi.

Vaikka johonkin maahan tai tuotteeseen kohdistuvasta perustellusta epäilystä ei ole ilmoitettu EUVL:ssä, tämä ei välttämättä tarkoita, etteikö ongelmia voisi olla. Tämä ei estä varaamasta tuonnissa vakuuksia, jos se katsotaan tuonnissa tarpeelliseksi. Sen vuoksi toimijoiden on edelleen oltava jatkuvasti äärimmäisen tarkkaavaisia etuuskohteluun oikeuttavien alkuperäselvitysten osalta soveltaessaan tullietuusjärjestelyjä.

Tiedonannossa kuvataan yleisimmät tilanteet, jotka saattavat aiheuttaa perustellun syyn epäillä tavaroiden alkuperää. Tiedonannossa on niinikään kuvattu tuojille osoitettavien ilmoitusten muoto ja sisältö. 

Toimenpiteet tuojille osoitettavan ilmoituksen julkaisemisen jälkeen

Kun tuojille osoitettava ilmoitus on julkaistu, tulliviranomaisten on tehtävä riskianalyysi ilmoituksen kohteena olevista kauppavirroista. Tämän perusteella tulliviranomaiset päättävät, minkä asianomaisten tavaroiden alkuperää koskevan todistusasiakirja-aineiston ne lähettävät edunsaajamaan toimivaltaisille viranomaisille jälkitarkastusta varten. Tarkastuspyyntöön sisällytetään lausunto tarkastuksen syistä.

Tarkastuksen tuloksia odotettaessa on toteutettava kaikki sellaiset  varotoimenpiteet, jotka kunkin jäsenvaltion tulliviranomaiset katsovat olevan tarpeen sovellettavien tullien maksamisen varmistamiseksi. Toimenpiteiden olisi oltava sopimuksessa tai asianomaisissa yksipuolisissa etuusjärjestelyissä määrättyjen menettelyjen mukaiset.

Uudistetun tiedonannon julkaisupäivänä voimassa olevat tuojille osoitetut ilmoitukset tapauksista, joissa on perusteltu syy epäillä tavaroiden alkuperää

Ilmoituksen soveltamisala

Ilmoituksen numero

Julkaisuviite

Sokerin tuonti yhteisöön Länsi-Balkanin maista

2002/C 152/05

EYVL C 152, 26.6.2002, s. 14.

Valkosipulin tuonti yhteisöön

2005/C 197/05

EUVL C 197, 12.8.2005, s. 8.

Erittäin sokeripitoisten tuotteiden tuonti

2007/C 265/07

EUVL C 265, 7.11.2007, s. 6.

Tekstiilituotteiden tuonti Bangladeshista yhteisöön

2008/C 41/06

EUVL C 41, 15.2.2008, s. 8.

Tonnikalan tuonti Kolumbiasta ja El Salvadorista EU:hun

2010/C 132/05

EUVL C 132, 21.5.2010, s. 15.

Tuonti Israelista EU:hun

2012/C 232/03

EUVL C 232, 3.8.2012, s. 5.

Lisätietoja asiasta antavat tullipiirien alkuperäasiantuntijat.

THT