Hyppää sisältöön

Ansökan om tullsuspensioner och tullkvoter som ska träda i kraft 1.1.2013

Utgivningsdatum 22.12.2011 9.15 | Publicerad på svenska 19.1.2017 kl. 10.33
Pressmeddelande

221/2011, RSA/TSe

Ansökningar om tullsuspensioner och tullkvoter som ska träda i kraft den 1 januari 2013 bör senast den 27 februari 2012 skickas under adress Tullstyrelsen, Utrikeshandels- och beskattningsavdelningen, Enheten för nomenklatur och tullförmåner, PB 512, 00101 Helsingfors samt till nedan nämnda e-postadress.

I ansökan kan man föreslå att en ny tullsuspension eller tullkvot införs, att beskrivningen av en gällande suspension eller kvot ändras eller att en gällande suspension eller kvot avskaffas. Dessutom kan man föreslå att volymen ändras i en gällande kvot.

Detaljerade upplysningar om villkoren för autonoma tullsuspensioner (tullbefrielse) och tullkvoter samt om behandlingsordningen vid fastställande av dem finns publicerade i kommissionens meddelande 2011/C 363/02 (EUVL C 363/13.12.2011):

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2011:363:0006:0017:SV:PDF

Rådets förordningar om ändring av tullsuspensioner och tullkvoter publiceras i Europeiska unionens officiella tidning (http://eur-lex.europa.eu) två gånger om året (december-januari, juni-juli).

Upprättande av ansökan 

Ansökan ska göras enligt kommissionens formulär (Annex I, II nedan) och ansökan bör åtföljas av en detaljerad redogörelse som handläggningen av ärendet kräver. Det rekommenderas att ansökan skrivs på engelska för att handläggningen ska gå snabbare; varubeskrivningen dock också på svenska.

Varukod, produktbeskrivning och användningssyfte

Varukoden anges enligt den kombinerade nomenklaturen med minst åtta siffrors noggrannhet. Företaget som gör ansökan bör försäkra sig om varukodens riktighet. I oklara fall är det säkrast att använda sig av tullverkets sakkunskap.

Varan ska beskrivas tillräckligt exakt så att varan klart kan åtskiljas från övriga varor som klassificeras enligt samma varukod. Den detaljerade beskrivningen ges i regel i en bilaga (datablad) som innehåller alla nödvändiga uppgifter om varans tekniska egenskaper och i tillämpliga delar om dess funktion. Dessa uppgifter är absolut nödvändiga för att man ska kunna reda ut om samma eller motsvarande varor tillverkas inom gemenskapen.

Man bör noggrant redogöra för i vilket syfte varan och den produkt som kommer att tillverkas av varan används.

Tillgång på varan i Europeiska gemenskapen

En tullsuspension kan beviljas bara om samma eller motsvarande varor inte finns att tillgå inom gemenskapen. Detta ska bevisas av den sökande. Bevisningsskyldigheten kan fullgöras t.ex. genom en offertbegäran på vilken de ledande gemenskapsföretagen inom branschen har gett ett avböjande svar.

Tullkvoter kan beviljas endast om produktionen av samma eller motsvarande varor är otillräcklig i gemenskapen. Kvoten beviljas endast för den mängd som saknas.

Företagets kontaktperson

För handläggning av ansökan ska företaget i sin ansökan nämna en kontaktperson som svarar för riktigheten av de lämnade uppgifterna och innehar tillräcklig kunskap om varans tekniska egenskaper och om dess användning samt om övriga fakta som är av vikt vid handläggningen.

Handläggning av ansökningar

Tullstyrelsen gör en preliminär granskning av de inlämnade ansökningarna och ber vid behov om tilläggsuppgifter av de sökande. I det fall att kommissionen inte godkänner ansökan för kommittébehandling, sänder Tullstyrelsen ett meddelande om saken till det företag som gjort ansökan.

Tullstyrelsens representant deltar i kommitténs arbete. Om man vid kommittébehandlingen motsätter sig ett godkännande av ansökan, informerar Tullstyrelsen det företag som gjort ansökan om vilket land som motsätter sig samt kontaktuppgifterna för det företag som motsätter sig ansökan. Då är det företag som gjort ansökan här i Finland förpliktigat att ta kontakt med det företag som motsätter sig ansökan. Ifall det inte kan påvisas att kontakt har tagits anser man i regel att ansökan har förfallit.

Mera information: Tarja Seesoja, tfn 040 332 2116, e-post: förnamn.efternamn@tulli.fi

TMD